Blog

Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

Aangifte personenbelasting: deadline bekend én voordelen bij vroegtijdige indiening!

De deadline voor de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2022 / inkomstenjaar 2021 ingediend door mandatarissen valt dit jaar wat vroeger dan afgelopen jaren. Ook zal het dit jaar lonen om de belastingaangifte vroeg in te dienen. 

Bijkomende formaliteit bij de verkoop van Vlaams vastgoed: een verplicht asbestattest

Bijkomende formaliteit bij de verkoop van Vlaams vastgoed: een verplicht asbestattest

De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk het asbest aanwezig in Vlaams vastgoed in kaart brengen. Het asbestattest, verplicht vanaf 23 november 2022, zal haar hierbij helpen.

Vanaf deze datum zal het asbestattest verplicht zijn bij elke overdracht van Vlaams onroerend goed dat gebouwd werd voor 2001. Sinds 2001 is het namelijk verboden om asbesthoudende materialen te gebruiken in de bouw.

Grensoverschrijdend telewerken: corona-akkoorden worden niet meer verlengd na 1 juli 2022. Wat betekent dit voor u en/of uw personeel?

Grensoverschrijdend telewerken: corona-akkoorden worden niet meer verlengd na 1 juli 2022. Wat betekent dit voor u en/of uw personeel?

Ter bestrijding van het corona-virus werden ondernemingen verplicht om hun werknemers zo veel mogelijk van thuis te laten werken. Bovendien werden niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland verboden. Om het gevolg hiervan op de fiscale en parafiscale heffingen te beperken, sloot België met de ons omliggende landen diverse akkoorden. Ondertussen werd beslist dat deze akkoorden niet meer verlengd worden waardoor ze vervallen op 1 juli 2022. Het telewerk is echter blijven bestaan en is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke factor voor het behouden van werknemers en het aantrekkelijk maken van openstaande vacatures.

Het uitdoven van deze akkoorden heeft belangrijke gevolgen voor ondernemingen met werknemers in grensoverschrijdende situaties. We doorlopen samen met u de belangrijkste.

Een definitieve regeling voor het verenigingswerk? Nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2022

Een definitieve regeling voor het verenigingswerk? Nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2022

Eind 2020 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de toenmalige regeling voor het verenigingswerk in strijd was met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. De wetgever kwam met een tijdelijke regeling die van toepassing was tot en met 31 december 2021.

Na lange en moeizame besprekingen werd de oplossing gevonden in een uitbreiding van artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 (voorheen de ’25-dagenregeling’). Een tewerkstelling op grond van dit artikel valt niet onder het toepassingsgebied van de sociale zekerheidsregelgeving, waardoor noch de werkgever noch de werknemer sociale bijdragen betalen. Het systeem bestond reeds voor sociocultureel werk, maar wordt nu aangepast en uitgebreid zodat ook de activiteiten die vroeger onder verenigingswerk vielen, mogelijk zijn onder dit systeem. Het omvat vanaf 2022 dus zowel de sociaal-culturele als de sportsector.

De Kamer keurt het nieuw verbintenissenrecht goed

De Kamer keurt het nieuw verbintenissenrecht goed

Het verbintenissenrecht kent een bijzonder brede toepassing, nl. alle soorten contracten (C2C, B2C én B2B) worden beïnvloed hierdoor. Het huidig hoofdstuk inzake verbintenissen in het Burgerlijk Wetboek is intussen twee eeuwen oud. Daarnaast bestaan er grote leemtes in het Burgerlijk Wetboek. Daarom besloot de voormalige minister van justitie Koen Geens tot herziening van dit wetboek. Op 21 april 2022 werd het wetsontwerp houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd.

Update verlaagde tarieven btw: van energie tot verbouwingen

Update verlaagde tarieven btw: van energie tot verbouwingen

Sinds enige tijd swingen de energieprijzen de pan uit. Om hieraan tegemoet te komen besloot de federale regering enkele maatregelen in te voeren die de energiefactuur moeten drukken, zoals een verlaagd tarief op elektriciteit en gas. De regering zoekt echter ook naar structurele oplossingen voor het tegengaan van de prijsstijgingen én het stimuleren van de vergroening van ons elektriciteitsnetwerk.

We verduidelijken hierna voor u 4 genomen maatregelen.

Giften aan Oekraïne(rs) en de fiscale behandeling hiervan

Giften aan Oekraïne(rs) en de fiscale behandeling hiervan

De huidige oorlog op het Oekraïense grondgebied heeft niemand onberoerd gelaten. Er werden door particulieren en bedrijven al veel acties opgezet met het oog op het bieden van de noodzakelijke humanitaire hulp aan de slachtoffers. Maar wat zijn nu juist de fiscale gevolgen van deze hulpacties?

Vergeet de strikte regels rondom referentieprijzen niet bij de aankomende soldenperiode

Vergeet de strikte regels rondom referentieprijzen niet bij de aankomende soldenperiode

Eind 2019 werd de Europese richtlijn 2019/2161, ook wel de Omnibusrichtlijn genoemd, goedgekeurd. Uiterlijk eind mei 2022 zou deze richtlijn omgezet moeten zijn in Belgische wetgeving. Momenteel is een wetsontwerp hangende in de Kamer. Wat moet u als retail ondernemer weten inzake deze wetswijziging?

Vlaams Beschermingsmechanisme 12

Vlaams Beschermingsmechanisme 12

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 12 werd op gerichte en selectieve wijze opgezet voor ondernemingen die geconfronteerd bleven met exploitatiebeperkingen of verplichte sluiting omwille van Covid-19 in het eerste kwartaal 2022.

In het vizier van de fiscus: Meerdere vastgoedeigendommen, buitenlandse rekeningen, vergoedingen via auteursrechten en groepsverzekeringen

In het vizier van de fiscus: Meerdere vastgoedeigendommen, buitenlandse rekeningen, vergoedingen via auteursrechten en groepsverzekeringen

Via De Tijd kwamen we te weten wie extra kans maakt op een fiscale controle dit jaar. In het verleden kondigde de fiscus dit aan via haar website, dit jaar werden de gerichte controles bekendgemaakt via de media (bevestigd door de FOD Financiën). Wij geven graag een kort overzicht.

De federale regering beslist: verlenging van het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw én verlaagd tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers tot 2023

De federale regering beslist: verlenging van het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw én verlaagd tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers tot 2023

Afbraak en heropbouw Personen die een gezinswoning slopen en heropbouwen kunnen momenteel genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%. Deze maatregel…

Sinds 1 januari 2022 bestaat er een nieuwe ficheverplichting voor auteursrechtelijke vergoedingen

Sinds 1 januari 2022 bestaat er een nieuwe ficheverplichting voor auteursrechtelijke vergoedingen

In het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen van 13 januari 2022 werd een aanvullende rapportageverplichting voor auteursrechtelijke vergoedingen in het leven geroepen.

De fiscus beschikt via de aangifte roerende voorheffing reeds over een ruim aantal gegevens van de verkrijgers van auteursrechtelijke vergoedingen. De wetgever gaat nu nog een stapje verder en legt de verplichting op om een individuele fiche 281.45 op te stellen voor alle inkomsten uit de overdracht van auteursrechten.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons