Btw-wijzigingen in het vooruitzicht vanaf 2024

2 February 2023

De ministerraad keurde in december 2022 een voorontwerp van wet tot modernisering van de verwerking van de btw-aangiften en de inning van schuldvorderingen goed. Op basis hiervan zouden vanaf 1 januari 2024 een aantal btw-wijzigingen doorgevoerd worden. We lichten het graag voor u toe.

Nieuwe deadline voor btw-aangifte voor kwartaalaangevers

De deadline voor de indiening van de btw-aangifte, alsook de betaling van de eventueel verschuldigde btw, valt voor maand- en kwartaalaangevers op de 20e van de maand volgend op het aangiftetijdvak.

Er zijn van rechtswege boetes verschuldigd bij laattijdige indiening. De boetes bedragen 100 euro per aangifte en per maand vertraging. Er wordt echter geen boete opgelegd wanneer de aangifte uiterlijk de tiende van de daaropvolgende maand ingediend wordt.

Het wetsontwerp houdt een verlenging in voor het indienen van de btw aangifte, echter louter in hoofde van kwartaalaangevers. De indieningstermijn zou verlengd worden tot de 25e van de maand na verstrijken van het kwartaal. Het is nog niet duidelijk of ook de betaling van de btw verlengd wordt naar de 25e.

De tolerantie waardoor er geen boete wordt opgelegd indien de aangifte uiterlijk de 10e van de maand navolgend wordt ingediend, zou vervallen.  

Voor maandaangevers is er geen sprake van een nieuwe deadline.

 

Vervangende aangifte

Indien de btw aangifte niet wordt ingediend, zal de administratie naast de gebruikelijke boete en na een termijn van 3 maanden een voorstel van vervangende aangifte kunnen opmaken. Het verschuldigd bedrag in dit voorstel zal gelijk zijn aan het hoogste verschuldigde bedrag uit de aangiften van de 12 maanden voorafgaand aan het aangiftetijdvak. De belastingplichtige heeft vervolgens nog 1 maand om de aangifte alsnog in te dienen. Doet hij dit niet, dan wordt het voorstel definitief en kan dit enkel nog aangevochten worden via een administratief beroep of een verzoekschrift bij de rechtbank.

 

Teruggave van btw

Op dit moment kan een terugbetaling van zowel het btw-tegoed dat voortkomt uit de ingediende aangifte zelf, als het tegoed dat nog openstaat op de rekening-courant gevraagd worden via de periodieke aangifte.

Vanaf 2024 kan enkel het tegoed dat voortkomt uit de ingediende aangifte zelf teruggevraagd worden via de aangifte. Voor de tegoeden die voordien reeds bestonden zal er een afzonderlijke procedure gevolgd moeten worden. Er zou op MyMinfin een zogenaamde ‘provisierekening’ worden gecreëerd. De belastingplichtige kan via de toepassing kiezen om het bedrag op deze rekening geheel of gedeeltelijk terug te vragen, dan wel om dit bedrag geheel of gedeeltelijk aan te wenden voor de betaling van openstaande administratieve schulden.

 

Maandelijkse teruggave

Belastingplichtigen kunnen op dit moment hun tegoed slechts 4 keer per jaar terugvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen maandaangevers een vergunning ontvangen waardoor zij wel een maandelijkse teruggave genieten. Deze vergunning zou verdwijnen, waardoor elke maandaangever in aanmerking komt voor een maandelijkse teruggave.

 

Inwerkingtreding

Op dit moment wordt vooropgesteld dat deze nieuwe regels in werking zullen treden op 1 januari 2024. Er werd in het voorstel echter reeds voorzien dat er een latere datum van inwerkingtreding vastgesteld kan worden, die echter niet later mag vallen dan 1 januari 2025.

We houden u graag op de hoogte van zodra deze wijzigingen effectief van kracht gaan. 

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Doktersvennootschappen : ook niet-artsen voortaan toegelaten

Doktersvennootschappen : ook niet-artsen voortaan toegelaten

Artsen oefenen hun beroepsactiviteit vaak uit via een vennootschap.

Voorheen was het als niet-arts niet of slechts onder strikte voorwaarden mogelijk om aandeelhouder te zijn van een doktersvennootschap. De Orde der artsen heeft eind 2022 haar standpunt hieromtrent versoepeld.

Wat betekent dit concreet?

Wagenfiscaliteit vanaf 2023: bent u mee met de huidige stand van zaken?

Wagenfiscaliteit vanaf 2023: bent u mee met de huidige stand van zaken?

Zoals u kon lezen in onze nieuwbrief van 28 september 2022 wijzigt de fiscale aftrekbaarheid van de personenwagens aangekocht vanaf 1 juli 2023. 

Denkt u eraan om nog een nieuwe wagen aan te schaffen dan is snel zijn de boodschap!

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons