Algemene voorwaarden

 

 

QPS Accountants BV - Algemene voorwaarden

Laatste update 02.12.2020

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten uitgevoerd of facturen uitgereikt door QPS Accountants BV, behoudens enig uitdrukkelijk afwijkend beding.

Artikel 1.  - Verplichtingen van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

  • de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
  • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
  • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar;
  • indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
  • na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.          

De cliënt verbindt er zich toe om de beroepsbeoefenaar in kennis te stellen van elk niet nakomen van een betalingsverplichting, en dit vanaf de eerste vervaltermijn, ten aanzien van eender welke fiscale of sociale administratie, alsook eender welke andere schuldeiser.

Bij gebreke hiervan zal de beroepsbeoefenaar ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht.

De niet-inachtneming van de termijnen door de cliënt is voldoende om de beroepsbeoefenaar te ontlasten van zijn verplichtingen en dit zonder enige formaliteit.

De cliënt is, op straffe van schadevergoeding, gehouden elke persoonlijke medewerking van de medewerkers van de beroepsbeoefenaar te weigeren. Hij verbindt er zich toe geen enkel personeelslid van de beroepsbeoefenaar in dienst te nemen die haar om welke reden ook zou verlaten hebben en dit binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum van het vertrek van de medewerker bij de beroepsbeoefenaar.

Artikel 2. - Rechten en verplichtingen van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar oefent in alle onafhankelijkheid de hem toevertrouwde opdrachten uit op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier.

De beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen, die de cliënt of diens aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

De verbintenis van de beroepsbeoefenaar ten aanzien van de cliënt is nooit een resultaatsverbintenis, doch steeds een middelenverbintenis tenzij, onder voorbehoud van artikel 1 van deze algemene voorwaarden in hoofde van de cliënt, voor wat betreft de wettelijke termijnen.

Artikel 3. - Aansprakelijkheid

De beroepsbeoefenaar is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht en mits inachtneming door de cliënt van de in artikel 1 vastgelegde termijnen.

De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de beroepsbeoefenaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat de beroepsbeoefenaar eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot één maal het bedrag van het voor de uitvoering van de specifieke opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor de beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

Artikel 4. - Beroepsgeheim en anti-witwaswetgeving

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelden verbinden er zich toe, in verband met de aan de beroepsbeoefenaar toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen.

De cliënt erkent op de hoogte te zijn van het feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wetgeving betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme en verbindt er zich toe om de beroepsbeoefenaar onverwijld alle informatie of documenten die gevraagd worden als gevolg van de toepassing van deze wetgeving te bezorgen.

Artikel 5. – Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die aan de beroepsbeoefenaar worden verstrekt, worden verwerkt door QPS Accountants BV, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 / 3.01.

Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). De beroepsbeoefenaar verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld, m.n. de dienstverlening zoals overeengekomen in artikel 1 van de opdrachtbrief.

Hierbij wordt verwezen naar de Privacy Policy zoals vermeld op de website van de beroepsbeoefenaar:  Lees Privacyverklaring

Artikel 6. - Erelonen

6.1 Algemeen

De erelonen worden jaarlijks aangepast aan de index der consumptieprijzen/gezondheidsindex/ ABEX-index overeenkomstig de volgende formule:

Nieuw tarief = oud tarief x nieuwe index
                                            basisindex

Als basisindex geldt het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de datum van ondertekening van de opdrachtbrief.

De eerste indexaanpassing zal van toepassing zijn op 1 januari volgend op het jaar na ondertekening van de onderhavige opdrachtbrief.

6.2. Termijn, wijze van betaling en bepaling van de erelonen

De erelonen zijn te betalen binnen de 30 kalenderdagen na verzending van de factuur en dit door overschrijving op de bankrekeningen van de beroepsbeoefenaar IBAN : BE17 7512 0065 2321 – BIC AXABBE22.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, worden de diensten, ongeacht het afgesproken forfaitair tarief, die de beroepsbeoefenaar aan de cliënt verleent buiten het kader van de hierboven omschreven opdracht of de onvoorziene extra tijdsbesteding, dewelke niet te wijten is aan de beroepsbeoefenaar zelf, steeds aan de cliënt aangerekend op basis van de uurtarieven volgens de tabel met de uurtarieven die als bijlage wordt toegevoegd aan de opdrachtbrief.

Bij het berekenen van de bedragen in de bijgevoegde tabel werd er rekening mee gehouden dat alle informatie, die noodzakelijk is om de diensten uit te voeren, door de cliënt tijdig zal worden overgemaakt, en dat deze informatie volledig, accuraat en gestructureerd is – dit in uitvoering van de eigen verbintenissen van de cliënt.

Mocht dit niet het geval zijn, en mochten de tekortkomingen niet ophouden nadat de cliënt per mail of per gewone brief in gebreke werd gesteld om dit te verhelpen, dan zal de beroepsbeoefenaar kunnen oordelen dat de uitvoering van de opdracht onmogelijk is geworden, en de ontbinding van de overeenkomst vaststellen ten laste van de cliënt

6.3. Bij wanbetaling of betwisting

Indien het bedrag van de ereloonnota niet binnen de 30 dagen na haar verzending betaald is, zullen vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke interesten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelszaken verschuldigd zijn, en dit tot op de dag dat de gehele ereloonnota is betaald.

Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de ereloonnota met een minimum van 75 € aangerekend worden. Deze forfaitaire vergoeding kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingsvergoeding.

In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn, behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.

Alle aflossingen worden eerst op de interesten, kosten en het schadebeding aangerekend.

Alle betwistingen over de gevorderde erelonen en/of kosten, de modaliteiten en de wijze van uitvoering van de toevertrouwde opdracht moeten schriftelijk met de nodige motivering aan de beroepsbeoefenaar per aangetekend schrijven geprotesteerd worden en toekomen bij QPS Accountants BV binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota. Elke andere vorm van protest of een protest na deze termijn wordt als laattijdig en ongegrond aanzien zodat het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd is. Een ongemotiveerd protest wordt steeds als ongegrond beschouwd.

Indien een ereloonnota uitgaande van QPS Accountants BV onbetaald blijft op bovenvermelde vervaldag zonder dat de ereloonnota betwist werd, dan zijn alle ereloonnota’s die reeds werden uitgeschreven door QPS Accountants BV allen opeisbaar, zelfs al is de desbetreffende vervaldag nog niet verstreken. Bij de niet-betaling van een ereloonnota worden eveneens alle betalingsfaciliteiten, die zouden zijn overeengekomen, herroepen zodoende dat het saldo van alle ereloonnota’s onmiddellijk en in éénmaal opeisbaar is.

Wanneer de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt of bij laattijdige betaling van de ereloonnota’s, gaat de klant ermee akkoord dat eventueel nog op te stellen ereloonnota’s onmiddellijk opeisbaar worden en aangerekend mogen worden. Indien QPS Accountants BV voor het invorderen van haar ereloonnota’s kosten dient te maken zoals gerechtskosten of uitvoeringskosten, gaat de klant ermee akkoord dat zij deze aan de klant in rekening mag brengen van het totaal te vorderen bedrag met een maximum van 5.000,00 EUR en op voorwaarde dat QPS Accountants BV deze kosten kan bewijzen. Alle aangerekende bedragen blijven voor QPS Accountants BV verworven.

Artikel 7. - Aanpassing van de opdracht

Indien naast de uitvoering van de opdracht zoals bepaald in artikel 1 van de opdrachtbrief, de cliënt voor bijkomende opdrachten beroep wenst te doen op de beroepsbeoefenaar, dient de cliënt de beroepsbeoefenaar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Bij gebreke aan een nieuwe opdrachtbrief zullen de prestatie-uren, in geval van deze bijkomende opdrachten en/of in het geval er bij uitvoering van de opdracht zoals bepaald in artikel 1 van de opdrachtbrief zaken zijn die meer tijd vereisen dan voorzien, worden aangerekend aan het overeenkomstig het toepasselijke uurtarief.

Artikel 8. - Plaats van uitvoering van de opdracht

De stukken, boeken en bescheiden mogen worden verplaatst. De beroepsbeoefenaar mag ze bijhouden gedurende de tijd die hij nodig heeft om zijn opdracht(en) uit te voeren. De cliënt heeft altijd het recht om ze in te kijken, hetzij persoonlijk, hetzij via aangestelde(n), of mandataris(sen), drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat deze stukken, boeken en bescheiden eigendom zijn van de cliënt.

Artikel 9. - Bewaring stukken

De cliënt staat in voor de bewaring van de hem door de beroepsbeoefenaar overgemaakte boekhoudkundige stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen.

Artikel 10.  - Geschillenregeling en bevoegde rechtbanken

De cliënt en de beroepsbeoefenaar moeten elkaar hun grieven steeds schriftelijk en voorafgaandelijk meedelen met het oog op het pogen te komen tot een minnelijke regeling.

De overeenkomsten met QPS Accountants BV wordt beheerst door het Belgisch recht.

Dienvolgens zullen alle betwistingen, m.b.t. de interpretatie of uitvoering van onderhavige overeenkomst en die niet in der minne kunnen worden geregeld, onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt.