Blog

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Afbraak en heropbouw: wie kan het verlaagde btw tarief van 6% toepassen?

Afbraak en heropbouw: wie kan het verlaagde btw tarief van 6% toepassen?

Met ingang van 1 januari 2024 werd het verlaagde btw tarief van 6%  voor de afbraak en heropbouw van woningen beperkt. Hierdoor vielen projectontwikkelaars uit de boot van dit gunstregime tenzij ze bouwden met het oog op verhuring in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Op deze nogal controversiële beperking van het gunstregime kwam veel commentaar. Mede gezien de krapte op de particuliere verhuurmarkt heeft de federale regering nu een akkoord bereikt om het regime terug uit te breiden.

U leest hier wie voortaan in aanmerking komt om te slopen en weder op te bouwen tegen 6% btw. 

Aanpassing groottecriteria: Goed nieuws, mogelijk kwalificeert uw vennootschap binnenkort (terug) als een KMO vennootschap!

Aanpassing groottecriteria: Goed nieuws, mogelijk kwalificeert uw vennootschap binnenkort (terug) als een KMO vennootschap!

Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie een richtlijn gepubliceerd (EU 2023/2775) die als doel heeft de drempelbedragen die de grootte van een onderneming bepalen te wijzigen. België heeft de drempelbedragen verhoogd voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2024.

Naar aanleiding van deze wijzigingen zal uw vennootschap minder snel als een grote onderneming worden beschouwd, met alle (fiscale) voordelen van dien. Men wil met deze wetswijziging de effecten van inflatie in aanmerking nemen bij de bepaling van de grootte van vennootschappen.

Wij lichten kort toe.

Uitstel bijkomende gegevens verhoudingsgetal of werkelijk gebruik

Uitstel bijkomende gegevens verhoudingsgetal of werkelijk gebruik

De fiscus verleent een uitstel van de nieuw ingevoerde verplichting in hoofde van gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen om gedetailleerde informatie te bezorgen over hun btw-aftrek.

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Verplichte gestructureerde elektronische facturatie in B2B-context: wat houdt dit concreet in?

Verplichte gestructureerde elektronische facturatie in B2B-context: wat houdt dit concreet in?

Vanaf 1 januari 2026 zal het voor heel wat leveringen en diensten verplicht zijn een gestructureerde elektronische factuur uit te reiken. Dit houdt in dat de factuur opgesteld moet worden met behulp van specifieke software in een formaat dat automatische verwerking mogelijk maakt en via een netwerk naar de klanten verstuurd wordt.

In het kader hiervan werd recent een wetsontwerp aangenomen in de Kamer. Wij zetten de interessante weetjes voor u op een rij.

U leeft de UBO verplichtingen niet (tijdig) na? Ambtshalve doorhaling uit de KBO is mogelijk

U leeft de UBO verplichtingen niet (tijdig) na? Ambtshalve doorhaling uit de KBO is mogelijk

De beheersdienst van de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen) is gemachtigd om tot doorhaling van ondernemingen over te gaan, na vaststelling van inbreuken. Sinds eind 2023 is een inbreuk tegen de UBO verplichtingen een grond op basis waarvan de beheersdienst mag overgaan tot ambtshalve doorhaling.

Nieuwe kennisgeving voor de gemengde btw-plichtige die het algemeen verhoudingsgetal toepast

Nieuwe kennisgeving voor de gemengde btw-plichtige die het algemeen verhoudingsgetal toepast

Wanneer ben ik een gemengde btw-plichtige? De gemengde btw-plichtige is een ondernemer die handelingen stelt die aan btw zijn onderworpen, maar ook…

Nieuwe informatieplicht voor huurders die betaalde huur in aftrek nemen als beroepskost

Nieuwe informatieplicht voor huurders die betaalde huur in aftrek nemen als beroepskost

De manier waarop huurinkomsten in de personenbelasting belast worden, is afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed dat verhuurd wordt, privé dan wel beroepsmatig. De fiscus heeft echter niet altijd een goed zicht hierop. Er wordt daarom een nieuw controlemiddel in het leven geroepen om na te gaan of de verhuurder de inkomsten uit zijn onroerende goederen correct in zijn belastingaangifte verwerkt. 

We lichten dat graag toe met een voorbeeld.

Verplichte fietsvergoeding: tijdelijke compensatie voor de werkgever in de vorm van belastingkrediet

Verplichte fietsvergoeding: tijdelijke compensatie voor de werkgever in de vorm van belastingkrediet

Sinds 1 mei 2023 is de verplichte fietsvergoeding ingevoerd ingevolge de cao nr. 164. Elke werknemer die regelmatig, d.w.z. minstens één keer per week, het woon-werkverkeer met de fiets aflegt, heeft hierdoor recht op een fietsvergoeding. Ingeval bepaalde grenzen niet overschreden worden, betreft dit een netto vergoeding in hoofde van de sportieve werknemer: vrijgesteld van belastingen én sociale bijdragen.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons