Blog

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

Eind november werden er een reeks nieuw fiscale maatregelen ingevoerd dewelke een impact hebben op de jaren die vatbaar zijn voor een fiscale controle.  We geven een beknopt overzicht van de nieuwtjes die belangrijk zijn voor u als ondernemer.

Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

Wanneer u werken uitvoert in onroerende staat en uw klant is een btw-plichtige afnemer die periodieke btw-aangiften indient, dan moet u de btw verplicht verleggen naar deze afnemer. Het is in dat geval de afnemer die de btw zal moeten verwerken in zijn eigen periodieke aangifte.

Geen doktersattest meer nodig voor één dag ziekte?

Geen doktersattest meer nodig voor één dag ziekte?

Op 28 november 2022 is de nieuwe wet over diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid in werking getreden. Eén van de meest in het oog springende bepalingen heeft betrekking op het medisch attest (of ziektebriefje). Zo zullen werknemers in bepaalde gevallen niet langer een ziektebriefje moeten voorleggen indien zij één dag afwezig zijn. Hieronder lichten wij beknopt de details toe die u als werkgever moet weten.

Aanpassen van uw statuten aan het wvv: de tijd dringt

Aanpassen van uw statuten aan het wvv: de tijd dringt

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder WVV) is reeds van kracht sinds 1 mei 2019. Alle vennootschappen opgericht vóór 1 mei 2019 dienen over te gaan tot een statutenwijziging waarbij zij hun statuten moeten aanpassen aan dit nieuw wetboek, en dit vóór 1 januari 2024. Voor de meest courante vennootschapsvormen zoals de BV (voorheen BVBA) en de NV impliceert dit een authentieke akte, te verlijden door een notaris. De VOF en CommV (voorheen GCV) kunnen hun statuten onderhands aanpassen zonder tussenkomst van notaris.

Hoe kan u als ondernemer nog fiscaal optimaliseren in 2022?

Hoe kan u als ondernemer nog fiscaal optimaliseren in 2022?

Met het jaareinde in zicht, sommen we hierna nog enkele mogelijkheden met het oog op fiscale optimalisatie voor u op.

Energiesteun voor ondernemingen

Energiesteun voor ondernemingen

De energiecrisis brengt heel wat bedrijven in financiële moeilijkheden. De Vlaamse overheid heeft reeds een steunpakket uitgewerkt voor de energie-intensieve verlieslatende bedrijven. Wij verwijzen hiervoor naar onze blogpost. Maar ook de minder energie-intensieve ondernemingen ondervinden een grote impact van de huidige crisis. Om ook deze ondernemingen te steunen en deze financieel moeilijke periode te overbruggen werden nieuwe tijdelijke maatregelen voorzien.

Beperking huurindexatie voor vlaamse woningen sinds 1 oktober 2022

Beperking huurindexatie voor vlaamse woningen sinds 1 oktober 2022

De huurprijzen voor woningen worden door de hoge inflatie en indexering bijzonder duur. De Vlaamse overheid wil de gevolgen van deze prijsstijgingen het hoofd bieden. Eén van de maatregelen die zij hiertoe treft is een verbod of beperking van de huurindexatie van Vlaamse woningen. 

Wijzigingen in het vooruitzicht voor het fiscaal voordelig regime van auteursrechten

Wijzigingen in het vooruitzicht voor het fiscaal voordelig regime van auteursrechten

De Ministerraad van 18 november keurde in tweede lezing een voorontwerp van Programmawet goed. Deze wet voorziet in een sterke inperking van het toepassingsgebied van het fiscaal voordelig regime voor auteursrechten. De oorzaak hiervan is te vinden in de erg brede toepassing van het regime vandaag de dag.

De inwerkingtreding voor de nieuwe regelgeving wordt voorzien op 1 januari 2023, echter is op moment van dit schrijven het wetsontwerp nog niet publiek beschikbaar. De precieze invulling van de wet zal nog moeten blijken.

Komt u in aanmerking voor Energiesteun of de uitgebreide overbruggingslening?

Komt u in aanmerking voor Energiesteun of de uitgebreide overbruggingslening?

U leest niets anders en mogelijk ligt u er zelfs wakker van: de energieprijzen kennen een ongeziene stijging. Teneinde energie-intensieve ondernemingen financieel te ondersteunen heeft de Vlaamse Regering een steunpakket uitgewerkt. Let wel, dit is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie maar via deze flash kan u alvast nagaan of u in aanmerking komt en hoeveel de steun voor u kan bedragen.

Recente ontwikkelingen over de 80%-regel voor de aftrekbaarheid van aanvullende pensioenen

Recente ontwikkelingen over de 80%-regel voor de aftrekbaarheid van aanvullende pensioenen

Wat is de 80%-regel? Premies van een individuele pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering zijn voor de vennootschap slechts aftrekbaar wanneer…

Kosten eigen aan de werkgever: verruiming ficheplicht sinds 2022

Kosten eigen aan de werkgever: verruiming ficheplicht sinds 2022

Als onderneming zijn er twee mogelijkheden om kosten eigen aan de werkgever te vergoeden ten aanzien van personeelsleden en/of bedrijfsleiders, namelijk door middel van een terugbetaling van de werkelijk gedragen kosten (op basis van onkostennota’s) of het toekennen van een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding. Indien de terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever vermeld worden op de fiscale fiche van de begunstigden, zijn ze in beginsel fiscaal aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de onderneming. Let wel, er mag geen sprake zijn van dubbel gebruik, met andere woorden een dubbele vergoeding zoals de terugbetaling van de werkelijke kost op basis van een bonnetje én het toekennen van een forfait voor eenzelfde type van kost.

Geniet u reeds van de mogelijkheid om uw verkoopfacturen digitaal via onze  QPS Accountants E-Invoicing Tool op te maken en te versturen?

Geniet u reeds van de mogelijkheid om uw verkoopfacturen digitaal via onze QPS Accountants E-Invoicing Tool op te maken en te versturen?

Maakt u als onderneming uw offertes en verkoopfacturen nog op in excel of word, om ze daarna in pdf of op papier aan uw klanten te versturen?
Zou u graag van dit tijdrovend proces afscheid nemen en omschakelen naar een laagdrempelige online tool met diverse mogelijkheden op maat, maar weet u niet hoe hieraan te beginnen?

QPS Accountants staat klaar om u met raad en daad bij te staan.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons