Geen publieke toegang meer tot het UBO-register

2 February 2023

In onze eerder verschenen artikels hadden wij het reeds over het UBO-register. Het UBO-register werd in het leven geroepen met als doel de uiteindelijke begunstigden (‘Ultimate Benificial Owners’) van juridische entiteiten te registreren.

Natuurlijke personen die (rechtstreeks of via tussenpersonen) over 25% of meer van de aandelen en/of stemrechten beschikken in een vennootschap of andere juridische entiteit, worden gezien als UBO’s en moeten verplicht geregistreerd worden in het digitale UBO -register.

Deze registratie is verplicht voor iedere vennootschap of juridische entiteit en heeft tot doel om meer transparantie te creëren omtrent vennootschapsstructuren om zo witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Deze is het gevolg van Europese regelgeving, meer specifiek de vierde EU-anti-witwasrichtlijn.

Onbeperkte toegang?

Tot voor kort was het zo dat bepaalde informatie in het UBO-register voor iedereen publiek toegankelijk was, zelfs al was er geen band met de vennootschap in kwestie. Zo kon men volgende informatie vrij raadplegen: de aard en omvang van het gehouden economisch belang van de UBO, naam, geboortemaand en jaar, nationaliteit en woonland. Bepaalde informatie kon uitsluitend geraadpleegd worden door bevoegde autoriteiten of gevolmachtigden: rijksregisternummer, geboortedatum, adres, e-mailadres en afschriften van ID’s.

Op 22 november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie echter geoordeeld dat deze publieke toegang tot het UBO-register een ernstige inmenging op het recht van het privéleven en het recht op bescherming van personengegevens met zich meebrengt. Het Hof is van mening dat enkel personen en organisaties met een gerechtvaardigd belang toegang zouden moeten kunnen hebben tot het UBO-register.

 

Gevolgen arrest?

Hoewel het Hof in deze concrete zaak uitspraak doet over het Luxemburgse UBO-register, heeft dit een impact op alle lidstaten van de EU. In Luxemburg zelf werd het UBO-register meteen offline gehaald. In Nederland besloot men de publieke toegang tot het register tijdelijk af te sluiten.

België heeft ten gevolge van het arrest de toegang tot het UBO register ook tijdelijk opgeschort. Enkel personen en ondernemingen die een bepaalde band hebben met de vennootschap/entiteit hebben nog toegang tot het UBO-register. De definitieve oplossing van de Belgische overheid is op heden nog niet meegedeeld. Al staat het wel vast dat de toegang tot het UBO-register ten gevolge van het arrest van het Europese Hof van Justitie zal worden ingeperkt.

Ondertussen blijft de verplichting voor vennootschappen/entiteiten om de UBO’s te registeren wel van kracht. De fiscale administratie en andere bevoegde autoriteiten kunnen immers wel nog het UBO-register vrij consulteren, zoals onder andere accountants, advocaten, notarissen en banken.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Vanaf 1 september is een nieuwe wet in werking getreden om consumenten beter te beschermen ingeval van laattijdige betaling van facturen. Hierbij springt in het oog dat iedere onderneming verplicht is een gratis aanmaning te sturen aan de niet betalende consument. Voorts geldt een plafond op de extra kosten en verwijlinteresten bij een te late betaling.

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Een van de grootste blijvende gevolgen die de coronapandemie met zich meebracht is zonder twijfel de inburgering van het structureel thuiswerken of telewerken. Telewerken brengt veel voordelen met zich mee, maar heeft het in grensoverschrijdende situaties een grote impact op de toepasselijke fiscaliteit, arbeidsrecht en socialezekerheidswetgeving.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons