‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

20 December 2022

Eind november werden er een reeks nieuw fiscale maatregelen ingevoerd dewelke een impact hebben op de jaren die vatbaar zijn voor een fiscale controle.  We geven een beknopt overzicht van de nieuwtjes die belangrijk zijn voor u als ondernemer.

Inkomstenbelastingen

Uitbreiding van de aanslagtermijnen

Wanneer de belastingplichtige zijn aangifte laattijdig of niet indient, zal de aanslagtermijn 4 jaar bedragen in plaats van 3 jaar. De fiscus krijgt dus 1 jaar langer de tijd om belastingen te innen indien de aangifte laattijdig of niet wordt ingediend. De aanslagtermijn begint te lopen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Wat betreft de inkomsten van het jaar 2022 (aanslagjaar 2023) loopt de aanslagtermijn desgevallend tot en met 31 december 2026.

  • Voorts wordt er een nieuwe aanslagtermijn van 6 jaar ingevoerd voor welbepaalde internationale verrichtingen. Enkele van deze situaties zijn bijvoorbeeld:
  • De aangifte is afkomstig van een onderneming die een lokaal dossier verrekenprijzen of een landenrapport moet indienen;
  • Het betreft een aangifte in de roerende voorheffing die een belastingvermindering vraagt op basis van een dubbelbelastingverdrag;
  • De aangifte bevat een verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting.

De aanslagtermijn wordt verder opgetrokken tot 10 jaar wanneer het een complexe aangifte betreft (bv. een aangifte personenbelasting die het bestaan van een juridische constructie vermeldt) of wanneer de belastingplichtige met bedrieglijk opzet een inbreuk pleegt op de bepalingen van het Wetboek van inkomstenbelastingen.

 

Uitbreiding van de onderzoekstermijnen

De onderzoekstermijnen lopen samen met de aanslagtermijnen en worden bijgevolg op dezelfde wijze aangepast. Dit wil zeggen dat de fiscus onderzoek mag verrichten tijdens een verlengde termijn van 10 jaar wanneer zij beschikt over aanwijzingen van vermoedens van fraude. De fiscus dient de belastingplichtige in kennis te stellen over het bestaan van deze vermoedens en de uitbreiding van de onderzoekstermijn. Er is daarentegen geen voorafgaande kennisgeving nodig wanneer de onderzoeken uitgevoerd worden op vraag van een ander land.

 

Uitbreiding van de bezwaartermijn

Wanneer u niet akkoord bent met een belastingaanslag, heeft u de mogelijkheid om hiertegen bezwaar aan te tekenen en dit binnen de 6 maanden na verzending van het aanslagbiljet. Deze bezwaartermijn wordt uitgebreid naar 1 jaar. Niet onbelangrijk hierbij is dat de betaaltermijn van een aanslag wel niet aangepast wordt. Om te vermijden dat de fiscus inningspogingen onderneemt bv. door het inschakelen van een deurwaarder, wordt een bezwaarschrift dus best ingediend vóór het verlopen van de betaaltermijn, die doorgaans slechts 2 maanden bedraagt. Op die manier kan de invordering van de fiscus mogelijk gestaakt worden tot na de behandeling van het bezwaar.

 

Inwerkingtreding

Bovenstaande wijzigingen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2023.

 

BTW

Uitbreiding invorderingstermijn

Ook voor wat betreft btw werd voorzien in een uitbreiding van de invorderingstermijn van 3 naar 4 jaar ingeval van niet- of laattijdige indiening van de periodieke aangifte.

Op dit moment verjaart een btw-vordering in principe na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de opeisbaarheid zich heeft voorgedaan. Een vordering die bijvoorbeeld betrekking heeft op btw die in de loop van 2019 opeisbaar geworden is, verjaart na 31 december 2022.

Deze termijn wijzigt zelfs naar 10 jaar ingeval van overtredingen van het btw-wetboek met bedrieglijk opzet.

 

Inwerkingtreding

De nieuwe verjaringstermijnen zijn van toepassing op de btw die opeisbaar zal worden vanaf 1 januari 2023.

 

Bewaring van boeken en documenten

De bewaringstermijn van facturen, afschriften en andere boeken en documenten waarvan de bewaring wordt opgelegd, wordt opgetrokken van 7 tot 10 jaar. Deze uitbreiding geldt zowel in de inkomstenbelasting (vanaf aanslagjaar 2023) als op het gebied van btw (vanaf 1 januari 2023).

Het tijdig indienen van een aangifte wordt dus nogmaals belangrijker voor u als ondernemer om zo de fiscus geen bijkomende termijn te geven om uw dossier te controleren.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Vanaf 1 september is een nieuwe wet in werking getreden om consumenten beter te beschermen ingeval van laattijdige betaling van facturen. Hierbij springt in het oog dat iedere onderneming verplicht is een gratis aanmaning te sturen aan de niet betalende consument. Voorts geldt een plafond op de extra kosten en verwijlinteresten bij een te late betaling.

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Een van de grootste blijvende gevolgen die de coronapandemie met zich meebracht is zonder twijfel de inburgering van het structureel thuiswerken of telewerken. Telewerken brengt veel voordelen met zich mee, maar heeft het in grensoverschrijdende situaties een grote impact op de toepasselijke fiscaliteit, arbeidsrecht en socialezekerheidswetgeving.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons