Energiesteun voor ondernemingen

23 November 2022

De energiecrisis brengt heel wat bedrijven in financiële moeilijkheden. De Vlaamse overheid heeft reeds een steunpakket uitgewerkt voor de energie-intensieve verlieslatende bedrijven. Wij verwijzen hiervoor naar onze blogpost. Maar ook de minder energie-intensieve ondernemingen ondervinden een grote impact van de huidige crisis. Om ook deze ondernemingen te steunen en deze financieel moeilijke periode te overbruggen werden nieuwe tijdelijke maatregelen voorzien.

1. Uitstel betalingstermijnen bedrijfsvoorheffing

Om de onderneming/werkgever meer financiële ademruimte te geven werd voorzien in een tijdelijke verlenging van de betalingstermijn bedrijfsvoorheffing van twee maanden.

De bedrijfsvoorheffing van de maanden november en december 2022 dient uiterlijk betaald te worden tegen 15 februari, respectievelijk 15 maart 2023. De betalingstermijn van de bedrijfsvoorheffing verbonden aan het vierde kwartaal van 2022 wordt verlengd tot 15 maart 2023.

Er worden geen nalatigheidsintresten of administratieve geldboetes aangerekend indien de betaling gebeurt binnen de verlengde termijnen.

 

2. Uitstel betaling inkomstenbelasting

In principe moet de vennootschaps- en personenbelasting betaald worden door de belastingplichtige binnen de twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet. Deze termijn wordt verlengd naar 4 maanden voor de aanslagbiljetten van aanslagjaar 2022 (uitvoerbaarverklaringen tot en met 31 oktober 2023).

De aanslagbiljetten vennootschapsbelasting worden automatisch aangepast aan de verlengde termijn. Voor deze van de personenbelasting moet volgend onderscheid gemaakt worden:

 • verzonden vanaf 14 november 2022: termijn is automatisch aangepast
 • verzonden vóór 14 november 2022: de gebruikelijke termijn van 2 maanden is nog vermeld op het aanslagbiljet, echter de verlengde termijn van 4 maanden is geldig. Let wel, het uitstel geldt enkel voor de aanslagbiljetten van aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).

 

3. Tijdelijke werkloosheid energie

Sinds begin oktober is het reeds mogelijk om beroep te doen op de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis. Enkel energie-intensieve ondernemingen kunnen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid ‘energie’. Om te spreken van een energie-intensieve onderneming moet de onderneming aan één van de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • Of de aankoop van energieproducten maakte in 2021 minstens 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf uit. Ook de aankoop van andere energieproducten dan aardgas en elektriciteit komt in aanmerking. De wet bevat geen definitie van toegevoegde waarde.
  Wij gaan ervan uit dat hieronder het verschil tussen de volgende totaalbedragen dient te worden:
  • Het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met de andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa (met uitzondering van de exploitatiesubsidies en compenserende bedragen)
  • Het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen”.
 • Of de onderneming kan aantonen dat de definitieve energierekening van het kwartaal vóór de aanvraag van de werkloosheid verdubbeld is in vergelijking met de rekening van hetzelfde kwartaal van het vorig jaar. Het moet gaan om een definitieve afrekening en niet om een voorschotfactuur.

Indien uw onderneming nog niet was opgestart in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar, kan de verdubbeling van de energierekening aangetoond worden aan de hand van de energierekening die uw bedrijf zou hebben betaald in dit trimester rekening houdend met de toenmalig geldende energieprijzen.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan tot 31 maart 2023 worden gebruikt voor zowel arbeiders als bedienden.

 

4. Verhoging van de drempels voor het loonbeslag

Om werknemers tegemoet te komen tijdens deze energiecrisis worden de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk opgetrokken.

De verhoging van de grensbedragen zal gelden voor de periode van 3 november 2022 tot en met 31 december 2022.

 

5. Tijdelijk moratorium voor energie-intensieve ondernemingen

Tenslotte worden energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden ook op juridisch vlak beschermd.

Zo kunnen deze ondernemingen:

 • Vragen om een bestaand beslag op te heffen
 • Niet middels dagvaarding failliet verklaard of gerechtelijk ontbonden worden. Het openbaar ministerie of de voorlopige bewindvoerder behouden wel deze mogelijkheid

 

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons