Komt u in aanmerking voor Energiesteun of de uitgebreide overbruggingslening?

28 October 2022

U leest niets anders en mogelijk ligt u er zelfs wakker van: de energieprijzen kennen een ongeziene stijging. Teneinde energie-intensieve ondernemingen financieel te ondersteunen heeft de Vlaamse Regering een steunpakket uitgewerkt. Let wel, dit is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie maar via deze flash kan u alvast nagaan of u in aanmerking komt en hoeveel de steun voor u kan bedragen.

1. Steunpakket energiekosten

Wie komt in aanmerking?

Er zijn strikte voorwaarden om van de energiesteun te kunnen genieten:

  • Het moet gaan om een onderneming die uiterlijk 1 oktober 2021 is opgestart met een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • De onderneming moet bewijzen dat ze vóór de energiecrisis voldoende gezond was (het eigen vermogen van de onderneming moet positief zijn geweest in 2019 en 2021) en in kwartaal 4 van 2022 operationele verliezen lijdt ten gevolge van deze energiecrisis. Het operationeel verlies is gedefinieerd als de negatieve inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie met uitzondering van éénmalige bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) en dient geattesteerd te worden door een erkende externe accountant, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant.
  • Er moet sprake zijn van een verdubbeling van de prijzen voor gas en/of elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022 ten opzichte van 2021.
  • De onderneming moet in 2021 een gas en/of elektriciteitskost hebben gehad van meer dan 7.500 euro.
  • In het jaar waarin de onderneming steun ontvangt, mogen er geen dividenden uitgekeerd worden aan haar aandeelhouders.
  • Ook mogen zij slechts voor maximaal 35% van de tewerkstelling in dezelfde periode van het jaar ervoor gebruik maken van tijdelijke werkloosheid.

De aanvraag kan vanaf eind november via de website van VLAIO ingediend worden. Hierbij moeten nog geen stavingstukken gevoegd worden. Het attest van de deskundige inzake het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022 zal ook maar vanaf januari 2023 beschikbaar kunnen zijn. Deze stukken moeten aldus maar bezorgd worden aan VLAIO bij de aanvraag tot uitbetaling van de steun.

Hoeveel steun?

‘Gewone ondernemingen’ komen in aanmerking voor een steun van 25% van de ‘energie-meerkost’. Belangrijk is dat de steun beperkt is tot 80% van het operationele verlies van de onderneming en tot een maximum bedrag van 500.000 euro per kwartaal.

Voor ‘energie-intensieve bedrijven’ wordt de steun opgetrokken naar 30% van de energie-meerkost en 4.000.000 euro per kwartaal. Voor ‘ondernemingen in specifiek getroffen sectoren’ is er zelfs sprake van een verhoging naar 35% met een maximum van 7.500.000 euro per kwartaal. Ook voor deze ondernemingen wordt de bijstand beperkt tot 80% van het operationele verlies. Zij zullen verder ook moeten aantonen dat de in aanmerking komende meerkosten voor gas en/of  elektriciteit meer dan 50% bedragen van hun operationeel verlies in het vierde kwartaal 2022.

 

2. Uitbreiding overbruggingslening

Een tweede maatregel waarop wij u wensen te wijzen heeft betrekking op de overbruggingslening. Deze lening is sinds februari 2022 beschikbaar voor Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben naar aanleiding van zowel de coronacrisis (geen aanvraag meer mogelijk), als voor de crisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Op deze leningen wordt slechts een interest van 1,5% betaald. Een kleine onderneming kan voor een maximum bedrag van 200.000 euro ontlenen en middelgrote ondernemingen voor maximaal 400.000 euro. Voor een lening van een maximum bedrag van 50.000 euro geldt een looptijd van 24 maanden en voor bedragen boven 50.000 euro 36 maanden. Daarbij moet er in de eerste 12 maanden geen aflossing gebeuren.

De Vlaamse overheid heeft deze maatregel nu uitgebreid in die zin dat het maximaal ontleenbare bedrag voor kmo’s wordt opgetrokken naar 750.000 euro. Daarnaast wordt een uitgebreidere variant van de overbruggingslening uitgewerkt. Deze variant zal voor alle ondernemingen beschikbaar zijn en zal ondernemingen toelaten om een maximum bedrag van 2.000.000 euro te ontlenen met een looptijd van 6 jaar.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons