Bent of wordt u eigenaar van buitenlands onroerend goed – tijdige indiening van spontane aangifte voortaan verplicht!

22 February 2021

Wat was het probleem?

Bij de berekening van de personenbelasting op onroerende goederen gelegen in België die niet verhuurd worden of verhuurd worden aan particulieren of bepaalde rechtspersonen wordt uitgegaan van het kadastraal inkomen, een forfaitair inkomen dat doorgaans veel lager ligt dan de huurwaarde of de ontvangen huur. Indien de onroerende goederen daarentegen in het buitenland gelegen zijn, wordt de belasting berekend op het werkelijk ontvangen huurinkomen of de huurwaarde. Dit leidt doorgaans tot een veel hogere belasting op onroerende goederen gelegen in het buitenland.

België werd reeds meermaals op de vingers getikt voor de manier waarop de inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen belast worden in de personenbelasting. Al in 2014 en in 2018 werd door het Hof van Justitie geoordeeld dat de behandeling van het buitenlands onroerend goed het vrije kapitaalverkeer schond. In november 2020 veroordeelde het Hof van Justitie de Belgische Staat tot een vergoeding van € 2.000.000 en een bijkomende dwangsom van € 7.500 per dag dat geen uitvoering werd gegeven aan de rechtspraak van het Hof.

De oplossing van de Belgische Staat?

Door deze laatste veroordeling is de Belgische Staat eindelijk in actie geschoten. Zo keurde de Kamer recent de wet goed die in de oplossing moet voorzien. Deze oplossing houdt in dat ook aan de in het buitenland gelegen onroerende goederen een (Belgisch) kadastraal inkomen toegekend wordt.

Indien het onroerend goed gelegen is in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, worden de inkomsten vrijgesteld van belasting, maar wordt er met deze inkomsten wel rekening gehouden om het tarief te bepalen dat op de andere inkomsten van toepassing is. Indien het onroerend goed dus vrijgesteld wordt, zal de wijziging slechts een gering gevolg teweeg brengen.

Wat dient u als eigenaar te doen?

Aangifte bij verwerving of vervreemding

De belastingplichtige zal zelf aangifte moeten doen van het buitenlands onroerend goed bij de belastingadministratie. Dit is mogelijk via Myminfin vanaf juni 2021 of via een aangifteformulier dat de belastingplichtige kan aanvragen per mail of per brief.

Wie een onroerend goed in het buitenland verwerft of vervreemdt, zal dit binnen een termijn van vier maanden uit eigen beweging moeten aangeven bij de belastingadministratie.

Indien de verwerving of vervreemding plaats vindt na 31 december 2020 maar vóór de dag van de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, wordt de aangiftetermijn verlengd tot het einde van de vierde kalendermaand die volgt op de kalendermaand van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wie reeds op 31 december 2020 over een onroerend goed in het buitenland beschikt, zal de aangifte moeten indienen voor 31 december 2021. Indien er reeds buitenlandse onroerende inkomsten werden aangegeven zal de belastingplichtige gecontacteerd worden door de administratie om de nodige informatie over te maken.

Aangifte bij andere gebeurtenissen

Er zijn ook enkele andere gebeurtenissen die een aangifteverplichting uitlokken. Deze aangifteverplichting bestond reeds voor onroerende goederen gelegen in België en wordt dus uitgebreid voor onroerende goederen gelegen in het buitenland. Het betreft de volgende gebeurtenissen:

  • de ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen;
  • de voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen;
  • de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen;

de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage.

De aangifte dient in bovenstaande gevallen te gebeuren binnen de 30 dagen volgend op de gebeurtenis.

De sancties?

Wie geen gevolg geeft aan deze aangifteverplichtingen wordt getrakteerd op een administratieve sanctie van € 250 tot € 3.000.

Vanaf wanneer treedt deze nieuwe wetgeving in werking?

Deze wet zal retroactief in werking treden met ingang vanaf 1 januari 2021.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons