Autofiscaliteit 2021 – NEDC 1.0, WLTP, NEDC 2.0,… wat is van toepassing, wat is de fiscale impact en waarmee houdt u best rekening bij de aanschaf van een nieuwe wagen?

22 February 2021

Over autofiscaliteit is er de voorbije jaren steeds veel inkt gevloeid rond de jaarwisseling. Ook de overgang naar 2021 bracht ons enkele noemenswaardige wijzigingen. Deze kaderen vooral in de overgang naar de nieuwe testmethode om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen.

We sommen even de verschillende testmethodes op:

NEDC 1.0

Reeds tientallen jaren werd de CO2-uitstoot van wagens getest volgens de brandstofverbruik- en emissietest (New European Driving Cycle).

WLTP

Voor de wagens die sinds 2017 op de markt gebracht werden en wagens die vanaf 1 september 2018 ingeschreven werden, wordt gebruik gemaakt van een nieuwe test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). De emissiewaarden die volgens deze test bekomen worden leunen dichter aan bij de werkelijkheid en zijn bijgevolg vaak aanzienlijk hoger.

NEDC 2.0

Sinds de inwerkingtreding van WLTP waren autofabrikanten verplicht om het resultaat bekomen door de WLTP om te rekenen naar de oude NEDC-norm. Deze NEDC 2.0-waarden liggen doorgaans lager dan de WLTP-waarden. Hierdoor werd de fiscale overgang verlicht.
Tot 31 december 2020 waren autofabrikanten verplicht een NEDC 2.0-waarde te berekenen. Voor wagens die minder dan 50 gram/kilometer CO2 uitstoten geldt deze verplichting tot 31 december 2022. Autofabrikanten hebben vanaf 1 januari 2021 nog steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van de NEDC 2.0-waarde.

Het is bijgevolg veel voorkomend dat op het gelijkvormigheidsattest meerdere CO2-waarden terug te vinden zijn. De NEDC-waarden zijn terug te vinden onder punt 49.1 van het attest, de WLTP-waarden zijn terug te vinden onder punt 49.4.

Met welke waarde dient u vanaf 2021 fiscaal rekening te houden?

Impact op de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling?

De verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling worden berekend op basis van een formule die onder meer rekening houdt met de CO2-uitstoot.

Deze twee belastingen vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. In het Vlaamse regeerakkoord maakte de Vlaamse regering haar voornemen bekend om vanaf 2021 gebruik te maken van de WLTP-waarden om de verkeersbelasting en de BIV te berekenen. Door ook de berekening zelf hieraan aan te passen zou de belastingdruk echter niet verhogen, zodat de operatie budgetneutraal verloopt. Wie een milieuvriendelijke wagen aankoopt, zal een lagere verkeersbelasting en BIV betalen. De belastingverhoging zal door de meest vervuilende wagens gedragen worden.

De Vlaamse regering voegt nu de daad bij het woord, de nieuwe berekeningswijze is van toepassing vanaf 1 januari 2021.
Volgens de minister zal door deze aanpassing de jaarlijkse verkeersbelasting voor ruim 60% van de wagens dalen en voor ongeveer 40% van de wagens stijgen.
De aanpassing in de berekening van de belasting op inverkeerstelling zal deze voor 70% van de wagens doen dalen, de overige 30% mag dus een stijging verwachten.

Deze aangepaste berekeningswijze zal enkel van toepassing zijn voor wagens die na 31 december 2020 voor de eerste keer ingeschreven worden. Tweedehandswagens die een tweede of derde keer ingeschreven worden, vallen dus buiten het toepassingsgebied van de nieuwe berekening.

Bijkomend werd er vanaf 1 januari 2021 definitief een punt gezet achter de gunstregelingen die momenteel gelden voor voertuigen waarvan de motor (gedeeltelijk of tijdelijk) aangedreven wordt met aardgas en de (valse) plug-in hybrides.

Via de website van de Vlaamse Belastingdienst kan u zelf de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling simuleren. 

Impact op de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel van alle aard?

Ook de fiscale aftrekbaarheid van wagens en het voordeel van alle aard dat wordt toegekend wanneer u een bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgt, worden berekend op basis van de CO2-uitstoot. Hoe hoger de uitstoot, hoe lager het aftrekpercentage en hoe hoger het voordeel van alle aard.

Deze twee systemen vallen beide onder de bevoegdheid van de federale regering. In 2020 maakte de FOD Financiën haar standpunt bekend over de waarde die in dit kader toegepast moet worden. Zij geeft daarbij drie mogelijkheden:

  • De NEDC 1.0-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft
  • de WLTP-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft
  • de NEDC 2.0-waarde of de WLTP- waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

Ze benadrukte vervolgens dat dit standpunt van toepassing is tot er nieuwe wetsbepalingen in werking treden, hetgeen tot op heden niet het geval is. Voorlopig verandert er op dit vlak dus niets in 2021.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er in de toekomst geen grote wijzigingen in het vooruitzicht liggen. Zo werd in het Regeerakkoord van de federale regering de doelstelling bekend gemaakt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij moeten zijn. Een concrete uitwerking hiervoor is er echter nog niet. Verder vinden we stromingen in de regering die pleiten voor een verhoging van het voordeel alle aard voor wagens die niet echt CO2-zuinig zijn en is er sprake van een bijkomende belasting op tankkaarten.

Er staat ons dus nog het één en het ander te wachten. Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons