Belastingvrije wederopbouwreserve – voldoet uw vennootschap aan de voorwaarden om gerealiseerde winsten fiscaal voordelig in de onderneming te houden?

25 January 2021

Het is geen nieuws dat veel ondernemingen tijdens het afgelopen jaar zwarte sneeuw gezien hebben.
Om de solvabiliteit van deze ondernemingen terug op punt te stellen, werd door de regering het systeem van de wederopbouwreserve in het leven geroepen, een manier voor vennootschappen om hun eigen vermogen terug op te krikken na de verliezen die ze geleden hebben tijdens het boekjaar 2020, zonder daarop belasting te betalen. Maar wat houdt dit nu concreet in?

Principe

Door het aanleggen van een wederopbouwreserve kunnen vennootschappen de toekomstige winsten met betrekking tot de aanslagjaren 2022 tot 2024 fiscaal voordelig in de vennootschap houden, meer bepaald door deze winsten geheel of gedeeltelijk in de jaarrekening te bestemmen als een belastingvrije reserve, waardoor er (voorlopig) geen belasting over betaald dient te worden.

Welke voorwaarden?

Aan alle onderstaande voorwaarden dient voldaan te worden, teneinde een wederopbouwreserve te kunnen aanleggen:

  1. Enkel vennootschappen met een boekhoudkundig verlies over boekjaar 2020 kunnen van dit systeem gebruik maken; vennootschappen die hun boekjaar afsloten in de periode 1 januari 2020 tot 31 juli 2020 hebben een optiestelsel en kunnen als uitgangspunt het verlies geleden in het boekjaar 2020 of 2021 kiezen;
  2. Het bedrag dat aangelegd kan worden als wederopbouwreserve wordt beperkt tot het boekhoudkundig verlies van de vennootschap op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020 of in 2021 indien hiervoor gekozen binnen het optiestelsel, met een absoluut maximum van 20 miljoen euro;
  3. Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling bovendien beperkt tot het bedrag van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de wederopbouwreserve;
  4. Er mag tijdens de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van indiening van de aangifte verbonden aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve kan worden aangelegd geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen, dividenduitkering of enige andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben plaatsgevonden;
  5. De vennootschap mag geen banden hebben met belastingparadijzen;
  6. De wederopbouwreserve dient geboekt te worden op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief en mag niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning (o.a. dividenduitkering). Ze moet aldus voldoen aan de ‘onaantastbaarheidsvoorwaarde’ en blijft enkel vrijgesteld zolang ze aan deze voorwaarde blijft voldoen.

Terugname en automatische belastbaarheid in sommige gevallen?

Enkele specifieke verrichtingen zorgen voor de terugname van de vrijstelling, zelfs als de onaantastbaarheidsvoorwaarde voldaan blijft.

Vooreerst zullen latere uitkeringen van het eigen vermogen de gehele of gedeeltelijke belastbaarheid van de wederopbouwreserve tot gevolg hebben en dit zolang de wederopbouwreserve bestaat en nog niet volledig aan belasting onderworpen werd.

Verder wordt het behoud van de vrijstelling afhankelijk gesteld van een bezoldigingstest. De wederopbouwreserve zal belast worden ten belope van het verschil van de daling van de personeelskost indien de vennootschap haar personeelskosten laat dalen tot onder 85 % van deze kost voor het boekjaar dat beëindigd werd in 2019.

Géén aftrekverbod

Het belastbaar geworden gedeelte van de wederopbouwreserve kan worden gecompenseerd met fiscale aftrekposten zoals investeringsaftrek, aftrek voor risicokapitaal, overgedragen verlies, DBI, giften, innovatieaftrek alsook met het verlies van het belastbaar tijdperk zelf.

Formaliteiten?

De vennootschap zal bij haar aangifte een formulier moeten voegen. Het model hiervan dient nog opgesteld te worden.

Belastingvrije wederopbouwreserve aanleggen of beter niet?

Of het aanleggen van een belastingvrije wederopbouwreserve voor uw vennootschap kan en/of interessant is, zal steeds afhankelijk zijn van concrete omstandigheden.

 

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

‘Plan van Peteghem’ tegen fiscale fraude gaat weldra van start: fiscus krijgt langer tijd om te controleren

Eind november werden er een reeks nieuw fiscale maatregelen ingevoerd dewelke een impact hebben op de jaren die vatbaar zijn voor een fiscale controle.  We geven een beknopt overzicht van de nieuwtjes die belangrijk zijn voor u als ondernemer.

Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

Voert u werken in onroerende staat uit waarvoor de btw wordt verlegd naar de afnemer? Vergeet vanaf 1 januari 2023 uw factuurvermelding niet aan te passen!

Wanneer u werken uitvoert in onroerende staat en uw klant is een btw-plichtige afnemer die periodieke btw-aangiften indient, dan moet u de btw verplicht verleggen naar deze afnemer. Het is in dat geval de afnemer die de btw zal moeten verwerken in zijn eigen periodieke aangifte.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons