Regeerakkoord Vivaldi: met welke fiscale aspecten dient u rekening te houden?

8 December 2020

Sinds enkele maanden beschikken we in België terug over een federale regering. De nieuwe regering is belast met de taak om België uit de recente gezondheidscrisis en de daardoor ontstane economische crisis te loodsen. 

De strategie om het hoofd te bieden aan deze crisis werd uitgewerkt in het regeerakkoord van 30 september 2020. Daar komen uiteraard ook veel fiscale maatregelen bij kijken, de ene al wat concreter uitgewerkt dan de andere.

Hieronder bespreken we enkele van de genomen fiscale maatregelen:

1. Wederopbouwreserve

Met het oog op versterking van de solvabiliteit en liquiditeit van bedrijven zal het voor bedrijven mogelijk zijn om voor de belastbare tijdperken verbonden aan de aanslagjaren 2022 tot 2024 een deel van de winst vrij te stellen door deze te boeken op een vrijgestelde wederopbouwreserve. Deze maatregel laat bedrijven toe om toekomstige winsten fiscaal voordelig in de vennootschap te behouden. Hieraan worden enkele voorwaarden verbonden waaronder het behoud van tewerkstelling. Deze mogelijkheid staat niet open voor vennootschapen die deelnemingen aanhouden in belastingparadijzen. De wederopbouwreserve zal belastbaar zijn op het moment dat er een kapitaalsvermindering, dividenduitkering of liquidatie gebeurt.

2. Verlenging verhoogde investeringsaftrek

Investeringen zullen gestimuleerd worden door de verlenging van de verhoogde investeringsaftrek met twee jaren. Het basistarief van de investeringsaftrek werd door de Corona-wet III opgetrokken van 8% tot 25% voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Deze maatregel werd intussen verlengd en geldt nu voor investeringen tot 31 december 2022.

3. 6% btw voor de afbraak en heropbouw van gebouwen

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen is vandaag enkel van toepassing in de 32 stedelijke gebieden. Dit verlaagd tarief zal voor de jaren 2021 en 2022 uitgebreid worden naar het volledig Belgisch grondgebied, weliswaar onder bijkomende en striktere voorwaarden.

4. Groene fiscaliteit

Er zal vertrokken worden vanuit het principe dat de vervuiler betaalt. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal zoveel mogelijk ontmoedigd worden door de invoering van een ‘fiscaal sturend instrument’.

Alle nieuwe bedrijfswagens zullen tegen 2026 broeikasgasvrij moeten zijn. Ook de herinvoering van een mobiliteitsbudget voor werknemers zal bekeken worden.

5. Miljonairstaks

In het regeerakkoord wordt gesteld dat er gestreefd wordt naar een “eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor ondernemerschap”. Een verdere concrete uitwerking is in het regeerakkoord niet terug te vinden.
Inmiddels werd een voorontwerp over een nieuwe “jaarlijkse taks op effectenrekeningen” goedgekeurd door de ministerraad. De vorige effectentaks werd op 17 oktober 2019 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De nieuwe regeling houdt in dat er voor iedere effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan € 1 miljoen een jaarlijkse belasting van 0,15% verschuldigd zal zijn.

6. Transparantie en preventie

De banksaldi van Belgische rekeningnummers zullen overgemaakt worden aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (CAP). Bij het onderzoek van individuele dossiers met aanwijzingen van belastingontduiking of wanneer aanwijzingen van belastingontduiking naar boven komen via datamining door de fiscus zal het CAP hierover bevraagd kunnen worden.

7. Verlichting van de gezinsfiscaliteit

  • Aftrek kinderopvang: Er werd reeds beslist dat de uitgaven betaald in 2020 voor kinderopvang die geannuleerd werd door het coronavirus toch aftrekbaar zullen zijn indien deze niet terugbetaald worden. Het maximum aftrekbaar bedrag in 2020 per opvangdag per kind zou opgetrokken worden tot € 13, bovendien zou dit bedrag geïndexeerd worden vanaf 2020. De leeftijdsgrenzen zouden opgetrokken worden tot 14 en 21 jaar.
  • Zorg voor oudere, inwonende familieleden: De toeslag op de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers of zussen ten laste ouder dan 65 jaar zou verhoogd worden.

8. Fiscale regularisatie

Belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om inkomsten en kapitalen die in het verleden hun fiscale regime niet ondergaan hebben alsnog fiscaal te regulariseren door middel van het betalen van een regularisatieheffing. Hierdoor ontvangt de belastingplichtige fiscale en strafrechtelijke immuniteit voor de betrokken inkomsten en kapitalen.
Deze mogelijkheid tot fiscale regularisatie wordt stopgezet op 31 december 2023.

9. Nieuwe regeling inzake verenigingswerk

Er werd een wetsvoorstel ingediend om de door het Grondwettelijk Hof vernietigde regeling van het verenigingswerk bij te schaven en opnieuw in te voeren. De inkomsten zullen niet meer volledig parafiscaal vrijgesteld worden, maar zullen onderworpen zijn aan een sociale bijdrage van 10%. Er zal bovendien een limiet gesteld worden aan het aantal uren verenigingswerk dat verricht mag worden per maand. Deze nieuwe regeling wordt momenteel nog besproken, maar zou in werking treden op 1 januari 2021.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons