Corona compensatiepremie - voorwaarden gekend

20 April 2020

De Vlaamse regering heeft recent de voorwaarden bepaald waaraan voldaan dient te worden om de Corona compensatiepremie aan te vragen. Deze premie bedraagt maximaal € 3.000,00. Er is geen cumul mogelijk met de corona hinderpremie (en achtergestelde lening en Gigarentwaarborg verleend door PMV). Hierna geven we een overzicht van de voorwaarden die werden bepaald.

Wat is de corona compensatiepremie?

In een eerste fase werden de ondernemingen die verplicht moesten sluiten ondersteund met de corona hinderpremie. In een tweede fase wordt nu ook een ondersteuning aangeboden aan ondernemingen die een zware omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 werden opgelegd in het kader van de coronacrisis. Deze ondersteuning gebeurt onder de vorm van de corona compensatiepremie.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor deze premie?

Er zijn 2 verschillende premies: een premie van € 3.000,00 en € 1.500,00.

Komen in aanmerking voor een compensatiepremie van € 3.000,00 :

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Komt in aanmerking voor de premie van € 1.500,00:

 • De zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.
Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Heeft de onderneming meerdere exploitatiezetels? De steun wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer) en dit net zoals bij de hinderpremie
voor ten hoogste vier bijkomende exploitatiezetels in het Vlaams gewest.

Welke ondernemingen komen NIET in aanmerking voor deze premie?

 • Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (faillissement, vereffening, stopzetting, ontbinding);
 • holdingvennootschappen; (NACE 64200);
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen); (NACE 68203);
 • activiteiten van hoofdkantoren; (NACE 70100);
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie
  ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is;
 • ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten. (geen cumul van premies mogelijk!);
 • ondernemingen die geen exploitatiezetel hebben in het Vlaams gewest.

Welke activiteit moet een onderneming uitoefenen om in aanmerking te komen?

1) Ondernemingen met een hoofdactiviteit in een bepaalde sector en opgenomen in deze lijst van nace-codes.
De hoofdactiviteit moet op 13 maart 2020 in de KBO geregistreerd zijn. Een wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen nu nog doorvoeren
heeft dus geen zin.

Het betreft:

 • Categorie 1 : de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
 • Categorie 2 : de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 • Categorie 3 : de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 • Categorie 4 : de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

2) Een categorie voor ondernemingen die niet tot één van deze 4 categorieën behoren:

 • Categorie 5 : indien de onderneming niet actief is in één van voormelde 4 categorieën en niet verplicht was de deuren te sluiten, dan komt de onderneming
  toch in aanmerking voor de ondersteuning indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Welke omzetdaling moet men aantonen om in aanmerking te komen voor de premie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen.

De periode waarin de omzetdaling zich moet voordoen loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont,
mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad,
dus niet door uitgestelde facturatie.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de
social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname
van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.
De aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen.

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 vergeleken
met de verwachte omzet, vermeld in een financieel plan.

!! Voor de zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld,
is de voorwaarde van de omzetdaling van 60% niet van toepassing als zij verplicht moeten sluiten. Dit was een categorie van zelfstandigen die niet in aanmerking kwam
voor de corona hinderpremie. Deze groep van zelfstandigen heeft dus wel recht op een corona compensatiepremie van € 1.500,00.

Wordt de omzetdaling van minstens 60% gecontroleerd?

De omzetdaling zal bevestigd moeten worden in een verklaring op eer.

De bewijsstukken moeten gedurende 5 jaar bewaard worden.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (hierna Vlaio) kan de waarachtigheid van door de onderneming gerapporteerde omzetdaling controleren op basis van administratieve
gegevens en van de boekhouding van de onderneming, en dit zowel voorafgaandelijk aan als tot vijf jaar na de uitbetaling van de subsidie.

Ondernemingen moeten de subsidies die ten onrechte ontvangen werden, terugbetalen aan Vlaio.

Hoe vraag je de compensatiepremie aan? Kan deze nu al worden aangevraagd?

Vlaio zal net zoals voor de corona hinderpremie een digitale aanvraagmodule uitwerken. De streefdatum hierbij is 01 mei 2020.
Ondernemingen hebben tot 30 juni 2020 om de aanvraag in te dienen.

De compensatiepremie kan nu dus nog niet worden aangevraagd, maar u kan alvast nagaan of u met uw onderneming/zelfstandige activiteit in aanmerking komt.
Van zodra de aanvraag mogelijk is, zullen wij u dit laten weten.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Het QPS Accountants-team staat klaar om u te helpen.

Hou vol, we geraken er samen door!

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons