CORONA – QPS UPDATE 26-03-2020

27 March 2020

De laatste dagen worden we massaal overspoeld met updates rond de verschillende steunmaatregelen die de overheid in het leven riep om de zelfstandige ondernemers en hun bedrijven te ondersteunen.

Omdat het niet evident is om met al deze info een overzicht te behouden over welke maatregelen er nu juist van kracht zijn, voor wie ze van toepassing zijn en waar u moet zijn om deze steunmaatregelen aan te vragen, hebben we getracht met onderstaande update een duidelijk overzicht te brengen.

Als ondernemer / zelfstandige

1. Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is een vergoeding voor zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus. Voorlopig werd de maatregel alvast toegekend voor de maanden maart en april maar deze kan dus nog verlengd worden.

Deze maatregel is van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) maar ook voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen (745,51 EUR per kwartaal). Ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 zijn gestart of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben, komen in aanmerking. De uitkering die u ontvangt wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en zal op uw privé rekening worden uitbetaald. De maatregel geldt in principe niet voor zelfstandigen in bijberoep (die niet de minimum bijdragen hoofdberoep betalen), gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met afgeleide rechten (art. 37).

Het overbruggingsrecht voorziet in een volledig maandbedrag (1.291,69 EUR of 1.614,10 EUR bij gezinslast) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van het coronavirus minstens 7 kalenderdagen onderbreekt. Indien u uw activiteit in maart 7 dagen onderbreekt en in april eveneens 7 dagen, dan heeft u voor beide maanden recht op deze vergoeding.

Is uw activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die verboden zijn tot en met 5 april 2020 (tijdens de week of in het weekend, bv horeca…), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.

Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen, dierenartsen hebben ook recht op de vergoeding wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen.

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus, kunnen ook aanspraak maken op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om van het overbruggingsrecht te genieten.

Geringe activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoon en e-mail zijn toegestaan. Ook andere (beperkte) taken die als doel hebben om het voortbestaan van de onderneming te verzekeren mogen uitgeoefend worden.

Het overbruggingsrecht is combineerbaar met de hinderpremie.

Waar aanvragen?

De aanvraag van het overbruggingsrecht dient te gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds (Liantis, Acerta, Xerius,….). U kan dit eenvoudig via de website van uw sociaal verzekeringsfonds aanvragen (de meesten van hen hebben intussen een eenvoudig in te vullen formulier voorzien op hun website om de aanvraag vlot in te kunnen dienen). Indien gewenst kan QPS deze aanvraag ook voor u indienen. Gelieve in dat geval even contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

2. Hinderpremie

Deze premie wordt toegekend aan ondernemingen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen. In eerste instantie was dit in hoofdzaak de horeca sector maar met de verscherpte coronamaatregelen zijn er intussen veel meer bedrijven die gedwongen werden hun deuren te sluiten. Sinds 25 maart zijn ook de kapperszaken verplicht hun deuren te sluiten en hebben zij ook recht op deze premie. 

De eenmalige premie die u kan genieten bedraagt 4.000,00 EUR (5.000,00 EUR in Wallonië). Ondernemingen die enkel in het weekend verplicht dienen te sluiten krijgen een eenmalige premie van 2.000 EUR. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt 160 EUR per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Waar aanvragen?

De premie dient aangevraagd te worden vóór 5 mei 2020 via de website van VLAIO. Vanaf 27 maart kan u de premie aanvragen via onderstaande link: www.vlaio.be/coronahinderpremie. U dient hier in te loggen met uw identiteitskaart (ID kaartlezer) als mandataris van de vennootschap en kan zo eenvoudig de premie aanvragen.

Meer info vindt u ook op: www.vlaio.be

3. Uitstel van betaling inzake BTW

Wat betreft BTW heeft de overheid een automatisch betalingsuitstel verleend van 2 maanden.

Concreet wil dit het volgende zeggen:

  • Maandaangifte BTW 03/2020 -> te betalen vóór 20 juni 2020
  • Kwartaalaangifte BTW Q1/2020 -> te betalen vóór 20 juni 2020

4. Uitstel van betaling inzake bedrijfsvoorheffing

Wat betreft bedrijfsvoorheffing heeft de overheid een automatisch betalingsuitstel verleend van 2 maanden.

Concreet wil dit het volgende zeggen:

  • Maandaangifte maart 2020 -> te betalen vóór 15 juni 2020
  • Kwartaalaangifte eerste kwartaal 2020 -> te betalen vóór 15 juni 2020

5. Uitstel van betaling inzake vennootschapsbelastingen

Voor de betaling van de vennootschapsbelastingen zal automatisch bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van de vennootschapsbelasting met betrekking tot aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor aanslagen gevestigd vóór 12 maart 2020 kan ook een uitstel bekomen worden indien gewenst maar dit dient op aanvraag te gebeuren en is dus met andere woorden geen automatisch uitstel. Mocht u hiervan gebruik willen maken neemt u dan zeker even contact op met uw dossierbeheerder.

6. Crisiswaarborg

Voor bedrijven die door de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun betalingen van openstaande facturen na te komen heeft de Vlaamse overheid via een uitbreiding van de bestaande waarborgregeling het makkelijker gemaakt voor ondernemingen om (extra) financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank.

Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. Deze uitbreiding naar aanleiding van corona zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Lees ook verder over het recente akkoord tussen de banksector en de regering inzake uitstel van betaling voor kredieten tot 30 september 2020.

8. Uitstel van betaling inzake sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen met 1 jaar.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 alsook voor regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald zouden moeten worden. De aanvraag moet gebeuren:

  • vóór 31 maart 2020 om voor het eerste kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
  • vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet vóór 31 maart 2021 betaald worden en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moet vóór 30 juni 2021 betaald worden.

Het uitstel geldt in principe niet voor reeds betaalde sociale bijdragen.

Ook voor zelfstandigen in bijberoep kan een uitstel van betaling aangevraagd worden. Verder kan er  ook een tijdelijke vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen aangevraagd worden bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Waar aanvragen?

De aanvraag van het betalingsuitstel dient te gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds (Liantis, Acerta, Xerius,….). U kan via dit eenvoudig via de website van uw sociaal verzekeringsfonds aanvragen. Indien gewenst kan QPS deze aanvraag ook voor u indienen. Gelieve in dat geval even contact op te nemen met uw dossierbeheerder. De aanvraag van tijdelijke verminderingen of vrijstellingen laat u best lopen via QPS. Hierbij is het immers noodzakelijk dat de nodige onderbouwing wordt aangeleverd met name een schatting van de inkomsten 2020.

 


 

Als werkgever

1. Tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus (probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, enz...). Het geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan sinds 20 maart 2020 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Bij overmacht ingevolge het coronavirus wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon van de werknemer, met een maximum van 2.754,76 EUR per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voorbeeld: een werknemer met een brutoloon van 3.000,00 EUR per maand zal terugvallen op 1.928,33 EUR (i.e. 2.754,76 EUR x 70%).

U dient geen 100% tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Ook een gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid kan aangevraagd worden.

Waar aanvragen?

De aanvraag voor tijdelijke werkloosheid is intussen vereenvoudigd. Als werkgever dient u nog slechts één formulier in te dienen waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen. Het sociaal secretariaat dat instaat voor uw loonadministratie kan u verder helpen met de aanvraag tijdelijke werkloosheid.

2. Uitstel inzake betalingen RSZ

Een bijkomende maatregel die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel tot 15 december 2020 van betalingen aan de RSZ die u verschuldigd bent op het loon dat uw werknemers genieten. 

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020  en geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid).

Voor ondernemingen die ingevolge gedwongen sluiting hun activiteiten moesten stopzetten is dit een automatisch uitstel. Niet-essentiële bedrijven en bedrijven die zelf beslisten de onderneming volledig te sluiten, kunnen evenzeer van dit uitstel genieten nadat zij een “verklaring op eer” indienden.

Waar aanvragen?

De aanvraag voor het bekomen van het uitstel dient u af te stemmen met het sociaal secretariaat dat instaat voor uw loonadministratie. Het formulier “verklaring op eer” zal vanaf donderdag 26 maart 2020 beschikbaar  zijn op de portaalsite van de sociale zekerheid.

3. Uitstel inzake betaling bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing die uw onderneming verschuldigd is op het loon dat uw werknemers genieten geldt een (automatisch) uitstel van betaling van 2 maanden. Concreet betekent dit voor uw onderneming dat volgende betalingsdata zullen gelden:

  • Maandaangifte februari 2020 -> te betalen vóór 13 mei 2020
  • Maandaangifte maart 2020 -> te betalen vóór 15 juni 2020

Bent u kwartaalaangever dan is de bedrijfsvoorheffing voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd op 15 juni 2020.

Waar aanvragen?

Het uitstel van 2 maanden betreft een automatisch uitstel. U neemt best even contact op met uw sociaal secretariaat dat instaat voor uw loonadministratie om dit te activeren.

 


 

Algemeen

Sinds afgelopen zondag (22 maart) is er een akkoord tussen de regering en de bankensector wat betreft een uitstel van betalingen van bedrijfskredieten alsook woningkredieten.

De voorwaarden om hiervan te genieten zijn enerzijds dat u een KMO-vennootschap of zelfstandige  (geldt dus niet voor  grote ondernemingen of financiële instellingen) bent en anderzijds dat u of uw onderneming geen betalingsachterstand heeft van meer dan 30 dagen, met andere woorden u moest een “gezonde” onderneming zijn vóór het uitbreken van de coronacrisis.

Indien u in aanmerking komt zal u een uitstel van betaling voor al uw aflossingen van kredieten (maar ook leasings/rentings/…) genieten tot 30 september 2020. Initieel werd meegedeeld dat dit zou gelden zowel voor kapitaal als interesten maar dit is nog niet definitief bevestigd.

Waar aanvragen?

U dient voor het uitstel van betaling een aanvraag in te dienen bij uw financiële instelling. Momenteel zijn alle banken de voorwaarden en procedures van aanvraag volop aan het uitwerken. Zij zouden hieromtrent uiterlijk tegen 31 maart aanstaande meer duidelijkheid kunnen scheppen.

Gelet op het feit dat de steunmaatregelen bijna dagelijks wijzigen volgen wij de actualiteit voor u op de voet en trachten wij u steeds op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot bovenstaande aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons. Wij hopen dat we zo snel mogelijk door deze crisis zullen zijn en wensen u en uw familie in de eerste plaats een corona-vrije gezondheid!

QPS Accountants

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons