Corona: wat nu?

16 March 2020

Het coronavirus houdt heel België en bij uitbreiding heel de wereld in zijn greep. Werd u geheel of gedeeltelijk verplicht te sluiten of ondervindt u hinder van het uitbreken van het virus? Kan u beroep doen op hulp van de overheid? Wij maakten voor u een korte opsomming van de steunmaatregelen die op dit moment in voege zijn.

Crisiswaarborg & hinderpremie

De Vlaamse regering maakte een extra budget van 100 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van de waarborgregeling. Hierdoor zal het mogelijk zijn voor ondernemers of zelfstandigen om voor bestaande schulden een overbruggingskrediet aan te gaan. Daarnaast kan er ook beroep gedaan worden op de corona hinderpremie. Heeft u verplicht moeten sluiten omwille van het coronavirus dan krijgt u een eenmalige premie van 4.000 euro. Duurt deze sluiting langer dan 21 dagen dan heeft u tevens recht op een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend dienen te sluiten wordt een eenmalige premie uitgetrokken van 2.000 euro. Ook zij kunnen een vergoeding verkrijgen van 160 euro per dag indien deze periode langer duurt dan 21 dagen. Restaurants die hun activiteiten moeten beperken tot afhalen, kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro aanvragen en een vergoeding van 160 euro per dag indien ze zich langer dan 21 dagen tot deze activiteit moeten beperken.

Afbetalingsplan RSZ, BTW,….

Voor wat betreft de sociale bijdragen kan er een uitstel of een vrijstelling van betaling aangevraagd worden. Dit geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners. Daarnaast kunnen ondernemers die moeilijkheden hebben om de sociale werkgeversbijdragen te voldoen, hiervoor een afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ. Dit kan zowel voor het eerste als het tweede kwartaal van 2020. Tevens kan er ook een afbetalingsplan aangevraagd worden voor fiscale schulden, voor zowel de bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting als rechtspersonenbelasting.

Tijdelijke werkloosheid

Bevindt u zich als werkgever in de onmogelijkheid om uw werknemers te werk te stellen, dan kan u beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze regeling geldt zowel voor arbeiders als bedienden. Kan het normale werkritme binnen uw onderneming niet behouden worden, dan kan u de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen doorvoeren. Let op, de procedure voor arbeiders en werknemers is hier verschillend.

Vervangingsinkomen zelfstandigen (Overbruggingsrecht)

Tenslotte kunnen zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten moeten stopzetten door het coronavirus een uitkering genieten gedurende een periode tot 12 maanden. De activiteiten moeten minstens één maand volledig onderbroken zijn. De financiële uitkeringen situeren zich tussen 1.291 euro per maand en 1.614 euro per maand. Er werd recent wel een wetsvoorstel ingediend waarbij zelfstandigen al bij een onderbreking van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen gebruik zouden kunnen maken van dit overbruggingsrecht. Het bedrag van de financiële uitkering zal in dat geval tussen 25% en 100% bedragen van de hiervoor gestipuleerde maandelijkse financiële uitkeringen.

Meer informatie over de specifieke maatregelen vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Vanaf 1 september is een nieuwe wet in werking getreden om consumenten beter te beschermen ingeval van laattijdige betaling van facturen. Hierbij springt in het oog dat iedere onderneming verplicht is een gratis aanmaning te sturen aan de niet betalende consument. Voorts geldt een plafond op de extra kosten en verwijlinteresten bij een te late betaling.

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Een van de grootste blijvende gevolgen die de coronapandemie met zich meebracht is zonder twijfel de inburgering van het structureel thuiswerken of telewerken. Telewerken brengt veel voordelen met zich mee, maar heeft het in grensoverschrijdende situaties een grote impact op de toepasselijke fiscaliteit, arbeidsrecht en socialezekerheidswetgeving.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons