Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

13 May 2024

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

1. Wijzigingen in de federale doelgroepvermindering

Overweegt u om een eerste werknemer aan te nemen? Werkgevers in de privésector genieten voor hun eerste werknemer een vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid en dit voor onbeperkte duur. Ook voor volgende werknemers die u aanwerft, krijgt u een korting, al zal deze lager zijn. 

Maximale vrijstelling daalt

Op 1 januari 2024 daalde het maximumbedrag van de RSZ-vermindering voor de eerste werknemer van 4.000 euro tot 3.100 euro per kwartaal.

Toepassingsgebied wordt ingeperkt

Ook krijgen werkgevers voor de aanwervingen van de vierde, vijfde en zesde werknemer geen vermindering meer, hetgeen in 2023 wel nog het geval was.

De verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer die vóór 2024 in voege waren, zal de werkgever blijven ontvangen volgens de modaliteiten die van toepassing waren op 31 december 2023.

2. Wijzigingen in de Vlaamse doelgroepverminderingen

Vermindering voor werkende oudere werknemers

Is een van uw werknemers 61 jaar of ouder? Met deze doelgroepvermindering krijgt u een korting op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever moet betalen.

Vanaf 1 juli 2024 wordt de leeftijdsgrens verstrengd tot 62 jaar:

  • Een medewerker die op 1 juli 2024 jonger is dan 62 jaar, wordt definitief uitgesloten van de maatregel.
  • Voor medewerkers die op 30 juni 2024 minstens 62 jaar zijn, blijft de maatregel bestaan tot 30 juni 2028.

In 2028 dooft het systeem volledig uit.

Vermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden

Voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende van 58 jaar of ouder, geniet de werkgever onder bepaalde voorwaarden een vermindering gedurende 8 kwartalen.

Vanaf 1 juli 2024 wordt deze vermindering stopgezet. Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 blijft de werkgever deze vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

Vermindering voor laaggeschoolde jongeren

Voor de aanwerving van een laaggeschoolde van jonger dan 25 jaar, geniet de werkgever onder bepaalde voorwaarden een vermindering gedurende 8 kwartalen.

Ook deze vermindering verdwijnt vanaf 1 juli 2024. Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 blijft de werkgever deze vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

3. Korting bij collectieve arbeidsduurvermindering

Wanneer een werkgever de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor al het personeel of voor een specifieke groep van medewerkers verlaagt naar een arbeidsduur onder de 38 uren, kan er een korting op de RSZ-werkgeversbijdragen worden bekomen als volgt:

  • een vermindering van de arbeidsduur naar een 37-urenweek of lager, maar hoger dan een 36-urenweek: RSZ-vermindering van 400 euro per kwartaal per betrokken voltijdse werknemer gedurende 8 kwartalen.
  • een vermindering van de arbeidsduur naar een 36-urenweek of lager, maar hoger dan een 35-urenweek: RSZ-vermindering 400 euro per kwartaal per betrokken voltijdse werknemer gedurende 12 kwartalen.
  • een vermindering van de arbeidsduur naar een 35-urenweek of lager: RSZ-verminderinig van 400 euro per kwartaal per betrokken voltijdse werknemer gedurende 16 kwartalen.

Wanneer er naast de arbeidsduurvermindering ook de collectieve vierdagenweek wordt ingevoerd, wordt de korting van 400 euro per kwartaal verhoogd naar 1.000 euro gedurende 4 kwartalen. Het voordeel gaat steeds in vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de arbeidsduurvermindering werd ingevoerd.

Extra voorwaarde voor deeltijdse werknemers

Er wordt ook een vermindering voorzien voor de arbeidsduurvermindering bij deeltijdse werknemers. De vermindering wordt in dat geval berekend in verhouding met de deeltijdse tewerkstelling.

Sinds kort moet de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van het deeltijds contract minimaal 28 uren per week omvatten, opdat de werkgever kan genieten van de RSZ-vermindering. Deze nieuwe voorwaarde is van toepassing voor alle collectieve arbeidsduurverminderingen vanaf 1 november 2023.

Vragen?

Neem gerust contact op met uw QPS dossierbeheerder.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Afbraak en heropbouw: wie kan het verlaagde btw tarief van 6% toepassen?

Afbraak en heropbouw: wie kan het verlaagde btw tarief van 6% toepassen?

Met ingang van 1 januari 2024 werd het verlaagde btw tarief van 6%  voor de afbraak en heropbouw van woningen beperkt. Hierdoor vielen projectontwikkelaars uit de boot van dit gunstregime tenzij ze bouwden met het oog op verhuring in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Op deze nogal controversiële beperking van het gunstregime kwam veel commentaar. Mede gezien de krapte op de particuliere verhuurmarkt heeft de federale regering nu een akkoord bereikt om het regime terug uit te breiden.

U leest hier wie voortaan in aanmerking komt om te slopen en weder op te bouwen tegen 6% btw. 

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons