Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

13 May 2024

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Investeringsaftrek

Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële en immateriële activa kunnen een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde bijkomend in aftrek brengen van de belastbare winst van de onderneming.  Er ontstaat dus een extra fiscale aftrek.

Huidige regeling

Op heden is er een gewone investeringsaftrek van 8% en bestaan er verhoogde percentages tot 31,50%.

Het hoogste percentage van 31,50% is van toepassing voor de vergroening van vrachtwagens en tankinfrastructuur. Daarnaast zijn er voor diverse soorten investeringen verhoogde percentages van toepassing.

De gewone investeringsaftrek van 8% geldt enkel voor investeringen door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. De percentages en het toepassingsgebied van de verhoogde investeringsaftrekken zijn afhankelijk van de categorie van investeringen.

Nieuwe regeling

De hervorming van de investeringsaftrek voorziet in drie sporen:

  • Algemeen spoor: basisaftrek
  • Gericht spoor: thematische aftrekken
  • Specifiek spoor: technologie-aftrek

Basisaftrek onder het algemeen spoor

Het algemeen spoor is alleen van toepassing voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen.

Dit betreft een gewone eenmalige aftrek van 10% en een verhoogde investeringsaftrek van 20% specifiek voor digitale vaste activa.

Investeringen met een negatieve klimaat- en milieu-impact waarvoor alternatieven beschikbaar zijn op de markt, worden uitgesloten. Er zal periodiek een lijst opgesteld worden met uitgesloten investeringen. Zo zal een investeringsaftrek voor een gasketel bijvoorbeeld niet meer verantwoord zijn, gezien de mogelijkheid van warmtepompen en elektrische verwarming.

Er moet voorafgaandelijk geen attest aangevraagd worden voor de toepassing van de investeringsaftrek onder het algemeen spoor. De formulieren die op heden gebruikt worden, blijven van toepassing.

Gericht spoor met thematische aftrekken

Onder het gericht spoor worden vier thematische aftrekken ondergebracht:

  • Investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie
  • Investeringen in koolstofemissievrij vervoer
  • Milieuvriendelijke investeringen (bv. investeringen voor een zuiniger waterverbruik, minder afval, minder uitstoot,…)
  • Ondersteunende digitale investeringen verwant aan drie bovenstaande categorieën. Het gaat hier over specifieke ondersteuning voor bovenstaande technologieën en geen algemene ondersteuning zoals een Office 365-abonnement.

De aftrek bedraagt 40% voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen en 30% voor andere vennootschappen.

Voor elke thematische aftrek wordt door de ministerraad een lijst opgesteld met de investeringen die in aanmerking komen. De lijsten zullen om de 3 jaar vernieuwd worden.

De belastingplichtige moet een attest voorleggen waaruit blijkt dat de investering in overeenstemming is met een investering in de lijst en dat er geen onredelijke schade voor het leefmilieu is door de investering. De vereiste attestering is niet nieuw en kennen we onder het huidige systeem ook al. De exacte procedure voor het aanvragen van het attest na de hervorming van de investeringsaftrek is momenteel nog niet bekend.

Specifiek spoor: technologie-aftrek

Dit spoor is van toepassing voor investeringen in octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

Het aftrekpercentage is hetzelfde voor kleine als voor grote ondernemingen, maar verschilt afhankelijk van de keuze voor een eenmalige of een gespreide toepassing.

De eenmalige aftrek bedraagt 13,5%. In het geval van een gespreide toepassing gebeurt de aftrek op basis van de afschrijvingen van de investeringen en bedraagt ze 20,5%.

Ook voor deze aftrek moet de belastingplichtige voorafgaand een attest aanvragen.

Hierna een handig schematisch overzicht:

 

Zelfstandigen

Kleine vennootschappen

Grote vennootschappen

Eenmalige investeringsaftrek

Gewone basisaftrek

10%

10%

/

Verdubbelde basisaftrek voor digitale activa

20%

20%

/

Verhoogde thematische aftrek

40%

40%

30%

Technologieaftrek

13,5%

13,5%

13,5%

Gespreide investeringsaftrek

Technologieaftrek

20,5%

20,5%

20,5%

 

Overdraagbaarheid

De basisaftrek is slechts één jaar overdraagbaar in de vennootschapsbelasting en onbeperkt overdraagbaar in de personenbelasting. De thematische en de technologie-aftrek zijn onbeperkt overdraagbaar, ongeacht of de belastingplichtige onderworpen wordt aan de vennootschapsbelasting of de personenbelasting.

Wacht je best met investeren?

In bepaalde gevallen kan u mogelijk een voordeel doen met het voorlopig uitstellen van een investering tot 1 januari 2025. Dit is echter afhankelijk van de voorgenomen investering en uw specifieke omstandigheden.

Neem gerust contact op met uw QPS dossierbeheerder indien u bepaalde investeringen overweegt. Wij werken graag samen met u het meest optimale scenario uit.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Afbraak en heropbouw: wie kan het verlaagde btw tarief van 6% toepassen?

Afbraak en heropbouw: wie kan het verlaagde btw tarief van 6% toepassen?

Met ingang van 1 januari 2024 werd het verlaagde btw tarief van 6%  voor de afbraak en heropbouw van woningen beperkt. Hierdoor vielen projectontwikkelaars uit de boot van dit gunstregime tenzij ze bouwden met het oog op verhuring in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Op deze nogal controversiële beperking van het gunstregime kwam veel commentaar. Mede gezien de krapte op de particuliere verhuurmarkt heeft de federale regering nu een akkoord bereikt om het regime terug uit te breiden.

U leest hier wie voortaan in aanmerking komt om te slopen en weder op te bouwen tegen 6% btw. 

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons