Aanpassing groottecriteria: Goed nieuws, mogelijk kwalificeert uw vennootschap binnenkort (terug) als een KMO vennootschap!

13 May 2024

Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie een richtlijn gepubliceerd (EU 2023/2775) die als doel heeft de drempelbedragen die de grootte van een onderneming bepalen te wijzigen. België heeft de drempelbedragen verhoogd voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2024.

Naar aanleiding van deze wijzigingen zal uw vennootschap minder snel als een grote onderneming worden beschouwd, met alle (fiscale) voordelen van dien. Men wil met deze wetswijziging de effecten van inflatie in aanmerking nemen bij de bepaling van de grootte van vennootschappen.

Wij lichten kort toe.

Nieuwe groottecriteria

De aanpassingen hebben enkel betrekking op de drempelwaarden ‘balanstotaal’ en ‘jaaromzet’. Het gemiddelde aantal werknemers is ongewijzigd gebleven en dit voor alle categorieën van ondernemingen.

Kleine vennootschap

Een vennootschap wordt geacht klein te zijn indien er maximaal één van de volgende criteria wordt overschreden op balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar (art. 1:24 WVV). Ingeval er twee of meer criteria worden overschreden, is er sprake van een grote vennootschap.

 

Voor 01/01/2024

Vanaf 01/01/204

Gemiddeld personeelsbestand

50 VTE

50 VTE

Jaaromzet (zonder btw)

9.000.000 euro

11.250.000 euro

Balanstotaal

4.500.000 euro

  6.000.000 euro

 

Microvennootschap

Het betreft een subcategorie van kleine vennootschappen die geen dochter- of moedervennootschappen zijn. De regels voor kleine vennootschappen zijn ook van toepassing voor microvennootschappen. Een microvennootschap is een vennootschap die niet meer dan één van deze drempelwaarden overschrijdt op balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar (art. 1:25 WVV):

 

Voor 01/01/2024

Vanaf 01/01/204

Gemiddeld personeelsbestand

10 VTE

10 VTE

Jaaromzet (zonder btw)

700.000 euro

900.000 euro

Balanstotaal

350.000 euro

450.000 euro

 

Geen uitgestelde werking

In principe heeft een overschrijding van de criteria, of het niet langer overschrijden van de criteria, pas gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. Dit noemt men het ‘consistentiebeginsel’.

Echter heeft de wetgever zeer recent besloten om een eenmalige uitzondering te maken op dit consistentiebeginsel. In de wettekst staat het volgende te lezen: “ De regels die zijn opgenomen in de artikelen 1:24, § 2, 1:25, § 2, en 1:26, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn voor één keer niet van toepassing op de opstelling en de openbaarmaking van de jaarrekeningen die de ondernemingen afsluiten na 31 december 2023. Voor die afsluiting wordt enkel rekening gehouden met de in de artikelen 147, 148 en 149 bedoelde verhoogde bedragen voor de jaaromzet en het balanstotaal van het betrokken boekjaar.”

Wij interpreteren dit als volgt: Ingeval van een boekjaar per kalenderjaar dat aanving op 1 januari 2024, zullen dus louter de omzet, het balanstotaal en het totaal aantal personeelsleden op 31 december 2024 beoordeeld dienen te worden. Feit dat de vennootschap de criteria in 2022 én 2023 overschreed, wordt buiten beschouwing gelaten voor de beoordeling van de grootte van de vennootschap.

De kans bestaat dat uw onderneming in 2024 dus (terug) als een KMO vennootschap zal kwalificeren waardoor u de overeenkomstige fiscale voordelen kan genieten. Het betreft onder meer de investeringsaftrek, het verlaagde tarief vennootschapsbelasting en de verlaagde roerende voorheffing op dividenden.

Let wel, de criteria dienen nog steeds beoordeeld te worden op geconsolideerde basis (in geval van verbonden vennootschappen).

Indien u vragen zou hebben, aarzel niet om uw QPS dossierbeheerder aan te spreken.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons