Nieuwe kennisgeving voor de gemengde btw-plichtige die het algemeen verhoudingsgetal toepast

29 February 2024

Wanneer ben ik een gemengde btw-plichtige?

De gemengde btw-plichtige is een ondernemer die handelingen stelt die aan btw zijn onderworpen, maar ook handelingen die van btw zijn vrijgesteld op basis van artikel 44 van het btw-wetboek.

Denk bijvoorbeeld aan een managementvennootschap die naast haar reguliere prestaties ook nog vastgoed heeft verhuurd. De langlopende onroerende verhuur is in beginsel vrijgesteld van btw.

 

Recht op aftrek en vrijgestelde btw activiteiten

Enkel de activiteiten waarop men btw aanrekent, geven recht op aftrek van btw. De vrijgestelde activiteiten geven met andere woorden geen recht op aftrek van btw.

Een gemengde btw-plichtige heeft recht op aftrek maar deze zal in omvang steeds beperkt worden. Zijn of haar recht op aftrek zal slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgeoefend, ten belope van de niet btw vrijgestelde handelingen.

 

Hoe wordt het recht op aftrek berekend?

Om het recht op aftrek te berekenen heeft de gemengde btw-plichtige twee mogelijkheden. Ofwel werkt men met de algemene pro-rata regel (het ‘algemeen verhoudingsgetal’), ofwel past men de methode van het werkelijk gebruik toe.

Voor toepassing van  de pro-rata regel berekent men een breuk met in de teller de omzet die onderworpen is aan btw en in de noemer neemt men de totale omzet. Het resultaat van deze breuk is het percentage waarop het recht op aftrek toegepast kan worden gedurende één jaar.

Bij de methode van werkelijk gebruik kijkt men factuur per factuur na of het om een btw handeling gaat, dan wel om btw vrijgestelde handeling.

 

Wat is er nieuw?

 Sinds 1 januari 2023 geldt er reeds een meldingsplicht voor elke gemengde btw-plichtige die de methode van het werkelijk gebruik toepast.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de reeds bestaande meldingsplicht ook uitgebreid naar gemengde btw-plichtigen die het algemeen verhoudingsgetal toepassen. Elke gemengde btw-plichtige is nu dus onderworpen aan de meldingsplicht.

 

Wanneer moet er gemeld worden?

Is de gemengde btw-plichtige een kwartaalindiener die vanaf 1 januari 2024 de methode van werkelijk gebruik wenst toe te passen, dan moet de melding uiterlijk op 31 maart 2024 worden gemaakt. Is men een maandaangever, dan dient de melding voor het einde van de maand te gebeuren.

Er is een overgangsregeling voorzien voor btw-plichtigen die op 1 januari 2024 reeds gebruik maakten van het algemeen verhoudingsgetal. De kennisgeving moet in dat geval gebeuren vóór 1 juli 2024.

 

Risico op verscherpte controles

Door de uitgebreide meldingsplicht beschikt de fiscus vroegtijdig over belangrijke informatie van de belastingplichtige. Als de belastingdienst van mening is dat de methode niet correct werd toegepast of als deze aanleiding geeft tot onjuiste toepassing van het recht op aftrek, kan men de gekozen methode retroactief weigeren.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons