Autofiscaliteit – de laatste nieuwe weetjes

29 February 2024

Berekening voordeel van alle aard inkomstenjaar 2024

Werknemers of bedrijfsleiders die een bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgen en hiervan ook privé gebruik mogen maken, worden belast op een forfaitair berekend voordeel van alle aard.

De berekening van dit voordeel houdt onder meer rekening met een referentie-CO2-uitstoot. Om de referentie-CO2-uitstoot te bepalen, wordt er rekening gehouden met de gemiddelde uitstootwaarden van alle ingeschreven wagens. Hoe hoger de uitstoot van de wagen ten opzichte van de referentie-CO2-uitstoot, hoe hoger het voordeel van alle aard.

Er worden steeds meer energiezuinige wagens ingeschreven wat ervoor zorgt dat de referentie-CO2-uitstoot daalt en het voordeel van alle aard voor wagens op fossiele brandstof stijgt.

De uitstoot van een wagen kan op 2 manieren bepaald worden, door middel van de NEDC-waarde of de WLTP-waarde. De WLTP-test simuleert een autorit die de werkelijkheid veel dichter benadert, waardoor de resultaten dichter bij de realiteit liggen.

Tot en met 2023 werd er enkel rekening gehouden met de NEDC-waarden. Sinds 2021 hebben nieuw ingeschreven fossiele brandstof wagens enkel een WLTP-waarde en werden zij dus buiten beschouwing gelaten voor de berekening van de referentie-CO2-uitstoot. Elektrische wagens wegen daardoor voor 44% mee in de berekening, terwijl zij in realiteit slechts 17% van het aantal inschrijvingen uitmaken. Ongunstig dus voor de chauffeurs die afhankelijk zijn fossiele brandstoffen. Gelukkig heeft de minister de berekening van de referentie-CO2-uitstoot hieraan aangepast.

Vanaf inkomstenjaar 2024 zal de berekening van de referentie-CO2-uitstoot rekening houden met alle wagens: het is te zeggen, voor auto’s waarvan de NEDC-emissie bekend is, wordt rekening gehouden met deze waarde; voor auto’s waarvan de WLTP-emissie bekend is, maar niet de NEDC-emissie, wordt rekening gehouden met de WLTP-waarde; en voor elektrische auto’s wordt rekening gehouden met een 0-uitstoot.

De referentie-CO2-uitstoot voor het inkomstenjaar 2024 is bekend: 65 gr/km voor dieselwagens en 78 gr / km voor gas, benzine en hybride wagens.

Omdat elektrische wagens geen rechtstreekse CO2 uitstoten, houdt de fiscus rekening met een forfaitair percentage van 4% om het voordeel van alle aard te berekenen. Dit mag echter niet lager zijn dan het wettelijk minimum voordeel van 1.600 EUR (voor inkomstenjaar 2024).

 

Laadpalen, elektriciteit en voordeel van alle aard

Het ter beschikking stellen van een laadpaal

Het hierboven aangehaalde voordeel alle aard wordt niet verhoogd wanneer de werknemer of bedrijfsleider ook een tankkaart of een laadpas ter beschikking krijgt.

Het ter beschikking stellen van een laadpaal (of een andere laadoplossing) geeft evenmin aanleiding tot een voordeel van alle aard.

 

Terugbetaling van getankte elektriciteit

De Minister van Financiën bevestigde intussen ook dat de terugbetaling van de elektriciteit waarmee de werknemer of bedrijfsleider thuis zijn of haar wagen oplaadt geen bijkomend voordeel van alle aard zou teweegbrengen. Hieraan verbond hij enkele voorwaarden die recent verduidelijkt werden: 

  1. De werknemer of bedrijfsleider beschikt over een (partieel) elektrische bedrijfswagen;
  2. De car policy voorziet in de terugbetaling van thuis getankte elektriciteit;
  3. De laadpaal beschikt over een intelligent communicatiesysteem op basis waarvan de werkgever de thuis getankte elektriciteit kan verifiëren. Dit kan middels een specifiek communicatiesysteem of een tussenteller;
  4. De terugbetaling is gebaseerd op werkelijke elektriciteitskosten.

Goed nieuws: het is dus niet vereist dat de laadpaal ter beschikking gesteld wordt door de werkgever of vennootschap. Er zal geen bijkomend voordeel belast worden wanneer de wagen geladen wordt met een private laadpaal van de werknemer of bedrijfsleider.

Slecht nieuws: het is belangrijk dat de terugbetaling gebeurt op basis van de werkelijke elektriciteitskosten gedragen door de werknemer / bedrijfsleider en niet op basis van een gemiddeld tarief (zoals dat berekend door de CREG). Hoe zal de fiscus hiermee omgaan in de praktijk gezien de administratieve nachtmerrie voor de werkgever? En quid indien de werknemer of bedrijfsleider over een privé zonnepaneleninstallatie beschikt?

Dit zijn vragen waarop de fiscus hopelijk nog zal terugkomen in de toekomst.

Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons