De fiscus schept duidelijkheid omtrent de regels voor verlaagde btw-tarief voor elektriciteit, gas en warmte

4 October 2023

In de strijd tegen de energiecrisis werden er verschillende maatregelen genomen door de overheid, waaronder een tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor residentiële contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas.

Permanente btw-verlaging

Er werd besloten om de tijdelijke btw-verlagingen om te zetten naar een permanente btw-verlaging. Na een overgangsperiode - die buiten het bestek van deze nieuwsbrief blijft - is sinds 1 juli 2023 het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing op de levering van elektriciteit en van aardgas dat wordt gebruikt voor verwarming in het kader van een contract van niet-zakelijk gebruik. Het mag bijgevolg niet gaan om het zakelijk gebruik van een bedrijf.

Wanneer is er een (niet-)zakelijk gebruik?

De fiscus publiceerde onlangs een circulaire om het één en ander te verduidelijken. Zij focust zich onder andere op twee weerlegbare vermoedens waarop leveranciers zich kunnen baseren om te oordelen of er wel of geen zakelijk gebruik is.

De afnemer is een natuurlijke persoon die geen ondernemingsnummer meedeelt

In dit geval mag de distributeur ervan uitgaan dat de elektriciteit of aardgas een niet-zakelijk gebruik kent.

De afnemer deelt zijn ondernemingsnummer mee 

Indien de afnemer zijn ondernemingsnummer meedeelt, gaat de distributeur ervan uit dat er een zakelijk gebruik is. Wanneer het toch geen zakelijk gebruik betreft, moet de afnemer aan de distributeur verklaren dat het om een contract gaat voor een levering voor niet-zakelijk gebruik. Deze verklaring kan in eender welke vorm bezorgd worden aan de distributeur (brief, mail, website, …).

De belastingadministratie stelt de volgende verklaring voor: “Dit contract is afgesloten met het oog op een levering [van aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof/elektriciteit] voor overwegend niet-zakelijk gebruik in de zin van artikel 420, § 5, van de programmawet van 27 december 2004.”

Let op, deze verklaring is enkel mogelijk voor de levering van elektriciteit of aardgas en niet voor de levering van warmte via warmtenetten. Voor deze laatste levering wordt de verlaging enkel toegepast voor residentiële contracten, zonder mededeling van het ondernemingsnummer.

De verantwoordelijkheid voor de bijkomende btw, boeten en interesten verschuift op deze manier van de leverancier naar de afnemer.

Gemengd gebruik

De vraag stelt zich welk tarief toegepast moet worden bij een gemengd gebruik bv. wanneer het energiecontract werd afgesloten door een managementvennootschap en deze haar ondernemingsnummer heeft meegedeeld aan de energieleverancier. In principe zal de leverancier in dit geval het verlaagde tarief niet toepassen, gezien er een ondernemingsnummer meegedeeld wordt. Volgens de circulaire is het ‘overwegende’ gebruik echter doorslaggevend om het btw tarief te bepalen. Dit overwegende gebruik moet door de verbruiker kunnen worden aangetoond volgens een gemakkelijk te begrijpen en in de tijd door de administratie te controleren methode. Indien het gebruik overwegend niet-zakelijk is, moet de vennootschap de voormelde verklaring bezorgen aan de leverancier, waardoor deze het verlaagde tarief zal toepassen op de volledige factuur. De btw die betrekking heeft op energiekosten voor de beroepsmatige activiteiten met recht op aftrek, kan door de vennootschap gerecupereerd worden.

Doorrekening van elektriciteit of aardgas

Het verlaagde tarief geldt enkel voor de facturatie die voortkomt uit een contract met een erkende leverancier en is dus niet van toepassing wanneer iemand elektriciteit, aardgas of warmte doorrekent. Het verlaagde tarief geldt dus niet bij doorfacturatie van elektriciteit die via een laadpaal is afgenomen of wanneer een verhuurder elektriciteit of aardgas aan zijn huurder doorrekent als een afzonderlijke prestatie met een afzonderlijke vergoeding.

Wat moet ik doen?

Heeft uw vennootschap een energiecontract afgesloten voor een gebouw dat hoofdzakelijk niet beroepsmatig wordt aangewend, licht dan tijdig uw energieleverancier in zodat ook u gebruik kan maken van het verlaagde btw tarief van 6%.

Heeft u twijfels over het al dan niet in aanmerking komen voor dit verlaagde tarief, wij staan u graag hierin bij.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons