Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

31 August 2023

Vanaf 1 september is een nieuwe wet in werking getreden om consumenten beter te beschermen ingeval van laattijdige betaling van facturen. Hierbij springt in het oog dat iedere onderneming verplicht is een gratis aanmaning te sturen aan de niet betalende consument. Voorts geldt een plafond op de extra kosten en verwijlinteresten bij een te late betaling.

Heeft u particuliere afnemers, laat dan zeker uw algemene voorwaarden aanpassen.
Hieronder kan u in detail de aandachtspunten van deze nieuwe wet raadplegen.

Waarom deze nieuwe wet?

De wetgever heeft middels deze wet de consument extra bescherming willen bieden aangezien het steeds vaker voorkomt dat ondernemingen een onredelijke strafrente vragen of dat incassobureaus de consumenten agressief benaderen.

In welke context gelden de nieuwe regels?

De nieuwe wet is enkel van toepassing in een B2C relatie, dus enkel wanneer de klant een consument is. Men kan zich hier niet op beroepen in een B2B context. Indien de wanbetaler een onderneming is, kan u vanaf de vervaldatum van de factuur kosten voor laattijdige betaling aanrekenen conform de algemene voorwaarden.

Op welke facturen heeft de wet betrekking en vanaf wanneer is ze van toepassing?

De nieuwe regels zijn van toepassing voor contracten of facturen opgesteld vanaf 1 september 2023. Daarbij zal ze ook van toepassing zijn op elke vervallen en onbetaalde factuur van vóór 1 september 2023 indien de betalingsachterstand ontstaat op 1 september 2023 of later.

Moet ik deze gratis aanmaning steeds versturen?

Ja, er zijn in principe geen uitzonderingen op de verplichting om eerst een gratis aanmaning of betalingsherinnering te bezorgen. U kan als ondernemer maar verwijlinteresten of een schadevergoeding eisen indien u voorafgaandelijk deze kosteloze herinnering hebt gestuurd. Doet u dit niet, zal er geen mogelijkheid zijn om kosten te vragen of schadebedingen in te roepen.

Wat moet in de aanmaning staan?

De aanmaning/herinnering moet volgende wettelijk verplichte vermeldingen omvatten:

  • Het verschuldigde saldo
  • Het bedrag dat geëist zal worden middels een schadebeding bij niet of laattijdige betaling
  • De naam en ondernemingsnummer van de schuldeiser
  • De beschrijving van het product in kwestie
  • De datum van opeisbaarheid van de schuld
  • De termijn waarbinnen de factuur betaald moet worden vooraleer er kosten aangerekend worden

Binnen welke termijn moet de consument betalen na ontvangst van de aanmaning?

Na verzending van de eerste aanmaning moet de klant nog 14 dagen geboden worden om over te gaan tot betaling zonder dat hier extra kosten aan verbonden mogen zijn. De termijn van 14 dagen begint pas te lopen vanaf de derde werkdag na verzending zodat de consument in feite over een termijn van 17 dagen beschikt. Als u de herinnering echter elektronisch verstuurt, beginnen de 14 dagen te lopen vanaf de dag na verzending zodat het hier gaat om een termijn van 15 dagen indien de aanmaning op elektronische wijze verzonden wordt.

Wat als er na het verstrijken van de termijn nog steeds geen betaling ontvangen is?

Betaalt de consument na 17 (of 15) dagen na het verzenden van de aanmaning nog steeds niet, dan kan u een schadevergoeding eisen mits dit uitdrukkelijk voorzien is in uw algemene voorwaarden. Let op: het gaat hier steeds om een geplafonneerde vergoeding, zo kan er bijvoorbeeld voor een factuur tot 150,00 euro slechts een maximale schadevergoeding van 20,00 euro geëist worden.

Ook de laattijdigheidsinteresten worden wettelijk begrensd en dit in functie van de intrestvoet zoals opgenomen in de wet betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze bedraagt 10,5% voor het 1ste  semester van 2023 en 12% voor het 2de semester van 2023. De verwijzing naar de intresten in de wet betalingsachterstand bij handelstransacties moet eveneens uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden opgenomen worden. Bij gebrek hieraan kan u maximaal een interest van 5,25% toepassen (voor het jaar 2023).

Vervaldag vervroegen?

Indien de vervaltermijn van uw facturen 30 dagen bedraagt, kan u dus ten vroegste na 45 dagen een schadevergoeding of interesten aanrekenen aan niet tijdig betalende consumenten (rekening houdend met de 14 dagen periode na aanmaning).

Wenst u deze 45 dagen niet af te wachten en zou u graag eerder actie kunnen ondernemen, staat het u vrij om de vervaltermijn van facturen in te perken, naar bijvoorbeeld 20 dagen. Zodoende kan u bij niet betaling na 35 dagen reeds een schadevergoeding en/of interesten aanrekenen.

De betaaltermijn/vervaldag moet uiteraard wel in de algemene voorwaarden/overeenkomsten vermeld worden en deze mag niet onredelijk kort zijn.

Opgelet, de bovenvermelde termijnen conform de nieuwe wet van 15 of 17 dagen kunnen in geen geval verkort worden.

Wat als ik als onderneming deze regels niet naleef?

Indien de nieuwe regels niet nageleefd worden kan dit verregaande gevolgen hebben. Zo kan de rechter bevelen dat het bedrag dat u als onderneming heeft ontvangen dient terugbetaald te worden aan de consument. Daarnaast kunnen er ook boetes van aanzienlijke grootte opgelegd worden bij bepaalde inbreuken. Ondernemingen doen er dus goed aan deze nieuwe regels correct na te leven.

Zorg voor algemene voorwaarden die up to date zijn!

Wapen uzelf tegen wanbetalers en zorg ervoor dat de algemene voorwaarden van uw onderneming in lijn zijn met de wet en de meest optimale betaaltermijnen en interestpercentages voorzien worden voor u als onderneming. Onze QPS adviseurs helpen u graag met een screening van de algemene voorwaarden en het up to date houden hiervan.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons