Een nieuw centraal register bestuursverboden: wat houdt dit in?

18 July 2023

Recentelijk heeft de Belgische wetgever een wetsontwerp goedgekeurd voor de oprichting van een centraal register van bestuursverboden.

Dit register heeft als doel het eenvoudiger te maken om bestuursverboden effectief af te dwingen en om na te gaan of een bepaalde persoon onderworpen is aan een bestuursverbod waardoor hij of zij geen mandaat van bestuur mag opnemen binnen een vennootschap. Vandaag de dag is het immers veel voorkomend dat een opgelegd bestuursverbod niet wordt nageleefd aangezien er geen controle/handhaving van de bestuursverboden voorhanden is. Hier wenst bovenvermeld register dan ook aan tegemoet te komen.

Wettelijk kader

Het Belgisch centraal register tot bestuursverboden kadert in de omzetting van een Europese richtlijn die voor 1 augustus 2023 omgezet dient te worden in nationaal recht. Gezien het om een richtlijn van Europees niveau gaat en de andere Europese lidstaten aan deze richtlijn moeten conformeren, zal het mogelijk zijn om ook personen die in een andere lidstaat zijn veroordeeld tot een beroepsverbod, te identificeren en uit te sluiten van een mandaat bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité of vereffenaar.

Concreet

Zo zal vanaf inwerkingtreding van de nieuwe wet bij iedere neerlegging van vennootschapsakte tot bekrachtiging van een benoeming tot één van de hierboven vermelde mandaten een aparte verklaring opgesteld moeten worden door de bevoegde organen van de betrokken onderneming dat de te benoemen mandataris niet aan enig bestuursverbod onderworpen is door een rechtscollege van een Europese lidstaat. Indien dergelijke verklaring niet kan worden voorgelegd, zal de griffie van de ondernemingsrechtbank dit melden aan de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling waarna in het register van bestuursverboden kan worden nagagaan of er al dan niet een (buitenlands) bestuursverbod is opgelegd.

Door middel van het centraal register zal de benoeming als bestuurder van een vennootschap geweigerd worden aan een persoon met een strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod om zo te vermijden dat men in contact komt met mogelijks malafide ondernemers.

Toegang tot het register

Niet alleen de overheidsinstanties hebben toegang tot dit register maar ook burgers zullen hierin opzoekingen kunnen uitvoeren, zij het dan wel in beperktere mate. Het blijft voor burgers echter wel mogelijk om de voor- en achternaam van de veroordeelde en de begin- en einddatum van het opgelegde bestuursverbod na te gaan.

Vanaf wanneer?

Conform de voorziene inwerkingtreding in de Europese richtlijn heeft de Belgische wetgever bepaald dat het centraal register van bestuursverboden op 1 augustus 2023 in werking zal treden.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Vanaf 1 september is een nieuwe wet in werking getreden om consumenten beter te beschermen ingeval van laattijdige betaling van facturen. Hierbij springt in het oog dat iedere onderneming verplicht is een gratis aanmaning te sturen aan de niet betalende consument. Voorts geldt een plafond op de extra kosten en verwijlinteresten bij een te late betaling.

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Een van de grootste blijvende gevolgen die de coronapandemie met zich meebracht is zonder twijfel de inburgering van het structureel thuiswerken of telewerken. Telewerken brengt veel voordelen met zich mee, maar heeft het in grensoverschrijdende situaties een grote impact op de toepasselijke fiscaliteit, arbeidsrecht en socialezekerheidswetgeving.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons