De kapitaalloze vennootschappen VOF en CommV voldoen nu toch aan de voorwaarden van VVPRbis

28 September 2022

De wetgeving rond het VVPRbis regime – waardoor KMO vennootschappen onder bepaalde voorwaarden hun dividenden vanaf het vierde boekjaar kunnen uitkeren tegen 15% roerende voorheffing in plaats van 30% - was voor de kapitaalloze vennootschappen zoals de VOF en CommV (ook de vroegere GCV) niet altijd even duidelijk. De Minister van Financiën heeft echter recent in zijn antwoord op een parlementaire vraag duidelijkheid geschept waardoor het gunstregime wordt uitgebreid naar de VOF en CommV opgericht na 1 juli 2013 zonder minimumkapitaal van 18.550 EUR.

Schrapping minimumkapitaal

De vroegere vennootschappen zonder minimumkapitaal werden uitgesloten van het VVPRbis-stelsel tenzij het maatschappelijk kapitaal minstens 18.550 EUR bedroeg (vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, verder ‘WVV’).

Echter, onder het nieuwe WVV bestaat er sinds 1 mei 2019 geen kapitaalvereiste meer (behoudens voor de NV). Dit wil zeggen dat een VOF en CommV opgericht na deze datum van het VVPRbis regime kan genieten zelfs met een inbreng van slechts 1 EUR.

 

Maar wat betekent dit voor vennootschappen opgericht vóór 1 mei 2019?

Voorheen heeft de wetgever steeds het standpunt ingenomen dat de minimumkapitaal vereiste maar wegvalt vanaf 1 mei 2019. Een VOF of GCV opgericht tussen 1 juli 2013 en 1 mei 2019 die niet minimaal 18.550 EUR had volstort, kon niet genieten van het fiscale gunstregime. Hiervoor was een bijkomende inbreng nodig.

Het recente standpunt van de minister van financiën, Vincent Van Peteghem, (parlementaire vraag d.d. 3 juni 2022) komt nu terug op deze visie. Hij heeft bevestigd dat de minimumkapitaal vereiste niet geldt voor een kapitaalloze vennootschap opgericht tussen 1 juli 2013 en 1 mei 2019. Het volgende voorbeeld werd bevestigd: een VOF opgericht na 1 juli 2013 met een kapitaal van 2.000 EUR dient geen bijkomende inbreng te doen om van het VVPRbis regime te kunnen genieten. Haar ‘oude aandelen’ komen eveneens in aanmerking.

Let wel, ingeval de kapitaalloze vennootschap werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 18.550 EUR met het oog op de VVPRbis-regeling, maar vooralsnog dat kapitaal niet volledig heeft volstort, zal zij eerst aan de volstorting moeten voldoen gezien dit één van de voorwaarden van VVPRbis blijft.

Wel goed nieuws dus voor de VOF en CommV die nog geen bijkomende inbreng heeft gedaan tot 18.550 EUR. Hoewel de impact eerder beperkt zal zijn gezien deze vennootschappen wellicht intussen geopteerd zullen hebben voor de aanleg van liquidatiereserves.

Moesten er toch dividenden zijn uitgekeerd tegen een tarief van 30%, dan heeft de vennootschap nog altijd de mogelijkheid om een verzoek tot terugvordering van de teveel ingehouden roerende voorheffing in te dienen.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons