Grensoverschrijdend telewerken: corona-akkoorden worden niet meer verlengd na 1 juli 2022. Wat betekent dit voor u en/of uw personeel?

25 May 2022

Ter bestrijding van het corona-virus werden ondernemingen verplicht om hun werknemers zo veel mogelijk van thuis te laten werken. Bovendien werden niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland verboden. Om het gevolg hiervan op de fiscale en parafiscale heffingen te beperken, sloot België met de ons omliggende landen diverse akkoorden. Ondertussen werd beslist dat deze akkoorden niet meer verlengd worden waardoor ze vervallen op 1 juli 2022. Het telewerk is echter blijven bestaan en is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke factor voor het behouden van werknemers en het aantrekkelijk maken van openstaande vacatures.

Het uitdoven van deze akkoorden heeft belangrijke gevolgen voor ondernemingen met werknemers in grensoverschrijdende situaties. We doorlopen samen met u de belangrijkste.

Inkomstenbelastingen

Voor de toewijzing van de belastingheffing moet gekeken worden naar het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen het woonland en het werkland. Een grenswerker die zijn werkzaamheden ook gedeeltelijk vanuit zijn woonland verricht, zal doorgaans in beide landen belast mogen worden.

Tijdens de pandemie werden door de Belgische overheid diverse akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk om de verschuiving van belastbaarheid tegen te gaan die zou ontstaan als gevolg van de door de overheden opgelegde thuiswerkverplichting. De overeenkomsten bepalen bijvoorbeeld dat de arbeidsprestaties die werknemers thuis uitoefenen als gevolg van de corona-maatregelen mogen beschouwd worden als werkdagen uitgeoefend in het land waar de activiteiten zonder de maatregelen normaal uitgeoefend zouden worden. Bovendien stelde een OESO-aanbeveling dat het uitzonderlijk en tijdelijk verrichten van activiteiten vanuit een home-office als gevolg van de maatregelen geen belastbare vaste inrichting zouden doen ontstaan in hoofde van de werkgever.

Zoals aangehaald vervallen deze akkoorden op 30 juni 2022. Indien een Belgische onderneming buitenlandse werknemers tewerkstelt die ook na 1 juli van thuis uit (blijven) werken, zal het loon overeenkomstig deze thuiswerkdagen belastbaar zijn in het woonland. De werkgever moet bijgevolg nagaan wat in het thuisland van deze werknemers de verplichtingen zijn op het vlak van rapportering en inhouding van loonbelasting. Wellicht zal er een payroll moeten worden opgestart in het buitenland om deze loonbelasting te kunnen afdragen.

 

Sociale zekerheid

Om te bepalen welk nationaal sociale zekerheidsstelsel op werknemers van toepassing is en dus in welk land sociale bijdragen verschuldigd zijn, wordt er op basis van enkele Europese verordeningen onder andere gekeken naar de plaats van tewerkstelling. Het principe is daarbij dat per persoon het sociale zekerheidsstelsel van slechts 1 land van toepassing kan zijn.

Om een tijdelijke verschuiving van de sociale zekerheid gedurende de pandemie te voorkomen, werd op aanbeveling van de Europese Commissie besloten dat de perioden van telewerk die in het thuisland van de werknemer verricht worden door het coronavirus, uitgesloten worden bij de vaststelling van het toepasselijke socialezekerheidsstelsel.

Gezien deze tolerantie weldra eindigt, moet er teruggegrepen worden naar de regels zoals ze golden vóór het coronavirus. De hoofdregel is dat een werknemer sociaal verzekerd is in het land waar hij zijn werkzaamheden verricht:

  • Indien een werknemer in één land werkt, is het betreffende werkland bevoegd voor de sociale zekerheid.
  • Indien een grenswerker ook een gedeelte van zijn werkzaamheden verricht vanuit zijn woonland, geldt de socialezekerheidswetgeving van het woonland enkel wanneer hij ten minste 25% van zijn totale arbeidstijd vanuit het woonland verricht.
  • Indien hij minder dan 25% van zijn arbeidstijd vanuit zijn woonland presteert, is de sociale zekerheid van het land waar de werkgever gevestigd is van toepassing.

Indien u als Belgische onderneming bijvoorbeeld Nederlandse inwoners tewerkstelt en deze 2 van de 5 dagen per week thuiswerken na 1 juli, zal de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing zijn en dit op het gehele loon van de werknemer (dit voor zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen). Als Belgische werkgever zal u zich in Nederland dienen te registreren om aan de inhoudingsplichten te voldoen. Eventueel zullen verzekeringen aangepast moeten worden of zelfs bijkomend afgesloten moeten worden.

Update 16 juni 2022:

Op 13 en 24 juni 2022 kwamen de experts van de lidstaten binnen de Europese Administratieve Commissie samen om mogelijke tussenoplossingen te bespreken. Er werd overeengekomen dat grenswerkers in ieder geval tot en met 31 december 2022 de mogelijkheid behouden om thuis te werken zonder dat dit een verschuiving van de sociale zekerheid tot gevolg heeft. 

Deze verlenging geldt enkel op het vlak van de sociale zekerheid. Op basis van de huidige stand van zaken zullen de overeenkomsten op het vlak van inkomstenbelasting nog steeds ten einde komen op 30 juni 2022.

 

Arbeidsrecht

De werkgever en werknemer kunnen in principe zelf bepalen welk arbeidsrecht van toepassing is, op voorwaarde dat de werknemer de bescherming van de gunstigere dwingende bepalingen van het land waar hij gewoonlijk werkt niet ontnomen wordt. De gewoonlijke werkplaats is de plaats waar de werknemer het grootste deel van zijn arbeidstijd doorbrengt. Deze plaats verschuift niet wanneer de werknemer tijdelijk in een ander land werkt.

Wanneer de werknemer echter blijft thuiswerken, zullen in bepaalde gevallen de dwingende bepalingen van de arbeidswetgeving van het woonland die gunstiger zijn toegepast moeten worden.

 

Heeft u werknemers die grensoverschrijdend werken en wordt u graag bijgestaan bij de diverse fiscale en parafiscale verplichtingen? Ons fiscaal en juridisch team helpt u graag verder.    

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons