Update verlaagde tarieven btw: van energie tot verbouwingen

28 April 2022

Sinds enige tijd swingen de energieprijzen de pan uit. Om hieraan tegemoet te komen besloot de federale regering enkele maatregelen in te voeren die de energiefactuur moeten drukken, zoals een verlaagd tarief op elektriciteit en gas. De regering zoekt echter ook naar structurele oplossingen voor het tegengaan van de prijsstijgingen én het stimuleren van de vergroening van ons elektriciteitsnetwerk.

We verduidelijken hierna voor u 4 genomen maatregelen.

1. Tijdelijk verlaagd tarief van 6% op elektriciteit verlengd

Het btw-tarief op de levering van elektriciteit via residentiële contracten bedraagt tijdelijk 6% in plaats van 21%.

De verlaging is enkel van toepassing op residentiële contracten, dit zijn contracten waarbij de afnemer een natuurlijke persoon is die elektriciteit afneemt voor huishoudelijk gebruik en die geen ondernemingsnummer heeft meegedeeld bij de afsluiting van het contract.

Het verlaagd tarief was initieel van toepassing van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022. Deze termijn werd ondertussen uitgebreid tot 30 september 2022, met een geplande evaluatie halfweg september.

Er werd een concrete regeling uitgewerkt met betrekking tot het btw-tarief op de voorschotfacturen:

  • voorschotten die uiterlijk op 31 maart 2022 gefactureerd of ontvangen werden zijn nog onderhevig aan het btw-tarief van 21%.
  • voorschotten die vanaf 1 april 2022 tot 30 september 2022 gefactureerd of ontvangen worden, genieten van het verlaagd tarief van 6%, ook als ze geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van elektriciteit vanaf 1 oktober 2022.

Via de eindafrekening komt er vervolgens een automatische rechtzetting op basis van de periode van verbruik.

 

2. Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op de levering van aardgas en van warmte via warmtenetten bij residentiële contracten

Voor de levering van aardgas en warmte via warmtenetten komt er ook een tijdelijke btw-verlaging naar 6%. Deze verlaging is van toepassing tijdens de periode van 1 april 2022 tot 30 september 2022. Ook deze verlaging is enkel van toepassing op niet-professionele contracten afgesloten door natuurlijke personen voor huishoudelijk gebruik.

Op voorschotten die gefactureerd worden tot 30 april 2022, mag de leverancier nog een tarief van 21% aanrekenen. Met betrekking tot voorschotfacturen vanaf 1 mei 2022 zijn leveranciers verplicht het verlaagd tarief toe te passen.

Ook hier zal de rechtzetting automatisch gebeuren via de eindafrekening op basis van de periode van verbruik.

 

3. Tijdelijk verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

De federale overheid heeft gebruik gemaakt van de Europese mogelijkheid om een verlaagd tarief in te stellen voor emissiearme verwarmingssystemen. Vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2023 is er een verlaagd btw-tarief van toepassing voor de levering met installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen zowel op als in de onmiddellijke nabijheid van de woning.

Deze specifieke verlaging is van toepassing op installaties op of in woningen die jonger zijn dan 10 jaar. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestond al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers in het kader van het verlaagd btw-tarief voor renovaties van privéwoningen.

Het verlaagd tarief is van toepassing op de levering met installatie van het systeem zelf, alsook op alle onderdelen en toebehoren die specifiek zijn voor het systeem, zoals het bevestigingsmateriaal, de kabels, de leidingen, de warmtewisselaars, de omvormers, de regelingen en de circulatiepompen. Niet-specifieke onderdelen, zoals de leidingen voor de vloerverwarming of de radiatoren, genieten niet van het verlaagd tarief. Die onderdelen kunnen namelijk ook gebruikt worden om water te verspreiden dat verwarmd wordt door andere installaties.

 

Voorwaarden?

1. Enkel voor levering met plaatsing

Het verlaagd tarief is enkel van toepassing voor het werk in onroerende staat dat bestaat uit de levering met plaatsing van de installatie. Ze is bijgevolg niet van toepassing op de verkoop van zelfbouwpakketten die door de klant zelf worden geplaatst, eventueel met instructies van de leverancier of fabrikant.

Het tarief is bovendien niet beperkt tot de installatie zelf, maar geldt ook voor alle werkzaamheden die nodig zijn voor de plaatsing, zoals bijvoorbeeld specifieke grondwerken zoals grondboringen, elektriciteits- en loodgieterswerkzaamheden en de afwerking. Dit is enkel van toepassing wanneer de voorbereidende handelingen deel uitmaken van de verrichte levering en plaatsing. Wanneer een particulier bijvoorbeeld de levering met installatie laat uitvoeren door aannemer A, terwijl de particulier aannemer B inschakelt voor de grondboringen, kan het verlaagd btw-tarief niet toegepast worden op de grondboringen. Indien aannemer A echter een beroep doet op een onderaannemer voor de voorbereidende werkzaamheden en de volledige dienstverlening door aannemer A gefactureerd wordt aan de particulier, is de btw-verlaging van toepassing op de volledige factuur van aannemer A aan de particulier.

2. Referentienormen inzake uitstoot

De Europese Commissie legt beperkingen op met betrekking tot de uitstootnormen. Deze beperkingen zijn doorgaans irrelevant voor zonneboilers en warmtepompen die zeer weinig tot geen uitstoot hebben, maar mogen niet uit het oog verloren worden voor installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, zoals combi-zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte. Voor deze installaties moet nagegaan worden of de volledige installatie, inclusief de bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof, de referentienormen behaalt.

3. Installaties worden onroerend uit hun aard

Een andere voorwaarde is dat de installaties op een zodanige wijze geplaatst worden in het gebouw of in de nabijheid ervan dat ze onroerend uit hun aard worden. De installatie moet met andere woorden deel uitmaken van de installatie inzake sanitair, elektriciteit, e.a. van de woning.

4. Verstrekt en gefactureerd aan de eindverbruiker

De handelingen moeten verstrekt en gefactureerd worden aan de eindverbruiker, bijvoorbeeld de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van het gebouw. Niet enkel particuliere woningen, maar ook erkende verblijfsinrichtingen voor bejaarden, internaten, jeugdbeschermingshuizen, e.d. komen in aanmerking.

5. Privéwoning

De handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, eventueel na de uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.

De verlaging is niet van toepassing voor de installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin gebruikt worden, zoals zwembaden of sauna’s.

6. Uitdrukkelijke vermelding op factuur

De factuur moet een specifieke verklaring vermelden over de toepassing van het verlaagd btw-tarief.

Indien de klant binnen de termijn van een maand de vermelding niet betwist heeft en de voorwaarden die niet vernoemd zijn in de vermelding wel vervuld zijn, zal enkel de klant aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de 15% te weinig betaalde btw.

 

4. Tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw verlengd tot 31 december 2023

Het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw was initieel van toepassing tot 31 december 2022. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 31 december 2023.

De toepassingsvoorwaarden voor dit verlaagd tarief vindt u in onze vorige blogpost.

Om te vermijden dat er voor werken die vooral ná 2022 uitgevoerd zullen worden, al grote bedragen gefactureerd werden om te kunnen profiteren van de tijdelijke btw-verlaging werd voorzien in een antimisbruikbepaling. Ook deze antimisbruikbepaling wordt met een jaar opgeschoven. Wanneer de omgevingsvergunning pas vanaf 1 juli 2023 aangevraagd is, blijft de btw-verlaging beperkt tot 25% van het totale bedrag van in de aanvraag opgenomen werken. Indien er in 2023 al meer dan 25% van de werken is verricht en de belastingplichtige bewijst dat het in 2023 gefactureerde bedrag overeenstemt met de in 2023 daadwerkelijk voltooide handelingen, mag het verlaagde btw-tarief over een hoger percentage van de prijs toegepast worden.

 

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons