In het vizier van de fiscus: Meerdere vastgoedeigendommen, buitenlandse rekeningen, vergoedingen via auteursrechten en groepsverzekeringen

28 March 2022

Via De Tijd kwamen we te weten wie extra kans maakt op een fiscale controle dit jaar. In het verleden kondigde de fiscus dit aan via haar website, dit jaar werden de gerichte controles bekendgemaakt via de media (bevestigd door de FOD Financiën). Wij geven graag een kort overzicht.

Eigenaars van meerdere vastgoedeigendommen

De huurinkomsten uit een onroerend goed dat verhuurd wordt aan een privépersoon die dit niet voor zijn beroep aanwendt, worden in de personenbelasting belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI). Het KI is echter zo goed als altijd lager dan de huidige reële netto-huurwaarde. Vervolgens wordt het bedrag vermeerderd met 1,4 (niet voor gronden) en over dit bedrag wordt er in principe personenbelasting betaald, ongeacht of het pand werkelijk verhuurd werd of niet. Gezien het een netto-huurwaarde betreft, kunnen er geen kosten van afgetrokken worden. Het is al jaren een doorn in het oog van de fiscus dat bepaalde onroerende goederen een lagere belastbare basis kennen dan de werkelijk ontvangen huurinkomsten.

Voor de volledigheid herinneren wij eraan dat ingeval verhuurd wordt aan een rechtspersoon, of de huurder gebruikt het pand voor beroepsdoeleinden, de verhuurder belast zal worden op de werkelijk ontvangen huurinkomsten. Er geldt wel een forfaitaire kostenaftrek van 40% voor gebouwen en 10% voor verhuurde gronden. De netto huur mag evenwel nooit lager zijn dan het geïndexeerde KI verhoogd met 40%.

De fiscus heeft laten horen gerichte controles uit te voeren naar eigenaars met een aanzienlijk vastgoedpatrimonium. In bepaalde gevallen meent de fiscus dat de inkomsten in hoofde van een houder van meerdere vastgoedeigendommen kwalificeren als beroepsinkomsten nl. ingeval het om een georganiseerde verhuuractiviteit gaat. Desgevallend zal de verhuurder belast worden op de werkelijk ontvangen inkomsten (minus werkelijke kosten). Merk bovendien op dat beroepsinkomsten onderworpen zijn aan sociale bijdragen.

Maak u echter niet ongerust, het is niet zo dat de fiscus elke verhuurder van meerdere panden kan bestempelen als een beroepsverhuurder. Het is afhankelijk van de feiten en omstandigheden of de inkomsten beschouwd kunnen worden als beroepsinkomsten. Er wordt onder andere rekening gehouden met het volgende:

  • het aantal onroerend goed verrichtingen, de waarde van de verrichtingen, de verbondenheid tussen de verrichtingen
  • het niveau van organisatie en de tijdsbesteding
  • de investeringen die gedaan werden
  • of er al dan niet een financiering aangegaan werd
  • de samenwerking met verschillende personen
  • de band met de beroepswerkzaamheid.

Op welke manier kan u zich voorbereiden? Houd uw kosten zorgvuldig bij met de nodige bewijsstukken. Ingeval de fiscus uw verhuuractiviteit als beroepsmatig zou beschouwen, kunnen deze kosten de bijkomende belasting drukken.

 

Bankrekeningen of effecten in het buitenland

Door de automatische gegevensuitwisseling tussen de Europese lidstaten weet de fiscus wie houder is van een buitenlandse bankrekening en wie niet. Wie een buitenlandse bankrekening heeft en deze niet aangeeft, zal hier niet meer mee wegkomen. 

U dient deze rekening niet alleen te melden in de aangifte personenbelasting en bij de Nationale Bank van België, ook de roerende inkomsten ontvangen op deze rekening (interesten en dividenden) dienen in België belast te worden (tegen 30%).

 

Ontvangers van vergoedingen via auteursrechten

Verder wil de fiscus misbruik inzake het toekennen van auteursrechtelijke vergoedingen tegengaan.

Er geldt een fiscaal gunstig stelsel voor de inkomsten via auteursrechten, waardoor dit ondertussen veelvuldig toegepast wordt in de praktijk. Niet enkel door artiesten waar het in eerste instantie voor bedoeld was, maar ook door fotografen, architecten, journalisten, ingenieurs, consultants, marketeers, professoren en softwareontwikkelaars.

De fiscale wet beschouwt inkomsten uit auteursrechten als een roerend inkomen, waarop 15 procent roerende voorheffing (exclusief gemeentebelastingen) verschuldigd is. Bovendien kan de belastingplichtige kiezen voor de hoge forfaitaire kostenaftrek.

De fiscus aanvaardt doorgaans niet dat een volledig inkomen uit een overdracht van auteursrechten bestaat.

 

Aanvullende pensioenen van bedrijfsleiders

Bedrijfsleiders kunnen via hun vennootschap in een individuele pensioentoezegging (IPT) een aanvullend pensioen opbouwen. De betaalde premies zijn aftrekbaar onder de voorwaarde van de zogenaamde 80%-grens: de som van het wettelijk en aanvullend pensioen van een bedrijfsleider mag niet hoger zijn dan 80% van de laatste brutojaarbezoldiging. Dit is één van de voorwaarden die de fiscus gericht zal controleren in de komende maanden.

Het is raadzaam het attest van uw verzekeringsmakelaar waarin de 80% grens bevestigd wordt voorhanden te hebben.  

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Btw op zonnepanelen voor nieuwbouwwoningen nog 6% tem 31 december 2023

Tot 31 december 2023 bedraagt het btw-tarief voor de levering mét installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onder bepaalde voorwaarden nog 6%. Vanaf 2024 stijgt dit tarief terug naar 21%. U leest hier of u nog in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief.

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

Vanaf 1 oktober 2023 is het EPC attest ook verplicht bij verhuur aan de eigen vennootschap

De Vlaamse wetgever heeft recentelijk het Energiebesluit aangepast hetgeen gevolgen met zich meebrengt inzake de verplichting een EPC te bekomen.

Wat er precies wijzigt, leest u hier.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons