Vermindering sociale bijdragen zelfstandigen: vanaf nu zonder drempels

24 February 2022

Op 1 januari 2022 werden de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor zelfstandigen afgeschaft. Voortaan is het mogelijk om het bedrag van de voorlopige sociale bijdragen af te stemmen op uw geraamde inkomsten van het jaar zelf.

Wat?

De sociale bijdragen zelfstandigen worden steeds voorlopig berekend aan de hand van uw inkomen van drie jaar geleden. Ingeval uw huidig inkomen lager is dan dat van 3 jaar geleden betaalt u wellicht teveel sociale bijdragen. Dit surplus wordt u uiteraard terugbetaald door het sociaal verzekeringsfonds, echter doorgaans maar 1,5 tot 2 jaar later (van zodra uw inkomen definitief is komen vast te staan bij de vestiging van de aanslag personenbelasting).

In het verleden was het wel mogelijk om de sociale bijdragen te verlagen, maar enkel en alleen indien uw inkomen lager was dan de wettelijk voorziene drempels (die eerder laag waren waardoor een vermindering vaak niet kon worden toegestaan).

Hier wordt nu door de wetgever aan verholpen. Van zodra u kan aantonen op basis van objectieve gegevens dat uw inkomen lager zal zijn dan dat van 3 jaar geleden, komt u in aanmerking voor een vermindering van de sociale bijdragen. Zo vermijdt u een voorfinanciering van sociale bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsleider die minder loon opneemt gezien zijn activiteit herstellende is van de corona-crisis of een zelfstandige die tijdelijk arbeidsongeschikt is (bv. wegens ziekte of bevallingsverlof).

Let wel, de sociale bijdragen kunnen niet verminderd worden onder de wettelijke minimumbijdrage.

 

Voorbeeld

Een voorbeeld ter illustratie: in 2022 wordt een inkomen van 25.000 euro verwacht, in 2019 was er een definitief inkomen van 38.000 euro. Bijgevolg zullen de voorlopige sociale bijdragen berekend worden aan de hand van het definitief inkomen van 38.000 euro, tenzij een verlaging wordt aangevraagd. Onder het oude systeem kon dan maar een vermindering aangevraagd worden tot aan de drempel van 28.085,15 euro, waardoor er teveel sociale bijdragen betaald werden. Door de nieuwe wetgeving is het mogelijk om sociale bijdragen meteen te betalen op het geraamde inkomen van 25.000 euro.

 

Opgelet!

Wat indien er ten onrechte een vermindering werd aangevraagd? Dan zullen er automatisch verhogingen worden aangerekend. Het komt er dus op neer om uw inkomen goed te monitoren en eventueel voor het einde van het bijdragejaar een verhoogde betaling van sociale bijdragen te doen moest uw werkelijk inkomen toch hoger zijn dan het geraamde.

 

Hoe aanvragen?

Een vermindering kan aangevraagd worden bij het uw sociaal verzekeringsfonds. Deze aanvraag dient gestaafd te worden met objectieve bewijsstukken. Er moet dus kunnen aangetoond worden dat het inkomen lager zal liggen dan 3 jaar geleden.

Indien u verwacht een lager inkomen voor 2022 te genieten dan in 2019, contacteer ons tijdig zodat wij voor u de aanvraag tot vermindering kunnen indienen.  

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Zijn uw algemene voorwaarden in lijn met de nieuwe incassowet die ingaat op 1 september 2023?

Vanaf 1 september is een nieuwe wet in werking getreden om consumenten beter te beschermen ingeval van laattijdige betaling van facturen. Hierbij springt in het oog dat iedere onderneming verplicht is een gratis aanmaning te sturen aan de niet betalende consument. Voorts geldt een plafond op de extra kosten en verwijlinteresten bij een te late betaling.

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Grensoverschrijdend telewerken: impact op sociale zekerheid wordt opgevangen door een nieuw Kaderakkoord

Een van de grootste blijvende gevolgen die de coronapandemie met zich meebracht is zonder twijfel de inburgering van het structureel thuiswerken of telewerken. Telewerken brengt veel voordelen met zich mee, maar heeft het in grensoverschrijdende situaties een grote impact op de toepasselijke fiscaliteit, arbeidsrecht en socialezekerheidswetgeving.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons