Het Federaal begrotingsakkoord 2022 in een notendop

29 November 2021

Medio oktober keurde de federale regering het begrotingsakkoord 2022 goed. Een evenwichtsoefening waaruit enkele maatregelen zijn voortgekomen die mogelijks een impact hebben op u als ondernemer of uw medewerkers. De meeste van deze maatregelen dienen concreet uitgewerkt te worden. Wij zetten alvast enkele van deze maatregelen voor u op een rij.

1. Fiscale maatregelen

Hervorming fiscaal en sociaal gunstregime voor profvoetballers

De RSZ-bijdragen van topsporters wordt momenteel berekend op een fictief laag loon. Dit gunstregime zal worden afgeschaft. Voorts zal de fiscale aftrek van beroepskosten op makelaarscommissies worden beperkt.

Hervorming gunstregime voor expats

Volgens het huidige statuut worden buitenlandse kaderleden door de fiscus als ‘niet-inwoners’ beschouwd waardoor ze enkel belast worden op hun inkomsten van Belgische oorsprong. Daarnaast worden expats niet belast op terugbetalingen van bepaalde uitzonderlijke kosten.

De voordelen van dit systeem worden ingeperkt en beperkt in de tijd (maximaal 8 jaar). Aanpassingen zullen ingevoerd worden vanaf 1 januari 2022.

Hervorming systeem vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

België voorziet in een systeem waarbij een gedeelte van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet moet worden doorgestort aan de schatkist bv. in geval van ploegenarbeid of voor onderzoekers. Dit systeem zal eveneens een hervorming ondergaan. Meer concrete invullingen zijn nog niet bekend.

Verhoogde fiscale aftrek kinderopvang

De fiscale aftrek voor kinderopvang verhoogt van 13 naar 14 EUR per dag per kind.

Btw voor Airbnb’s

Verhuurders van gemeubelde kamers met bijkomende diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Voortaan zullen zij uitgesloten worden van deze regeling om het concurrentievoordeel van deze private verhuurders ten opzichte van de hotelsector weg te werken.

Hervorming btw-regime en accijnzen op tabak

Vanaf 2022 zullen de accijnzen op tabaksproducten verder verhogen. Er wordt bovendien een wettelijk kader geschept voor tabaksproducten die nog niet vallen onder de huidige wetgeving bv. de e-sigaret.

Afbouw voordeel voor diesel in de transportsector

Indien u een ‘professioneel gebruiker’ van diesel bent, kan u een deel van de betaalde accijnzen terugvorderen. De voertuigen die in aanmerking komen zijn vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, voertuigen van categorie M2 of M3 voor personenvervoer en taxi’s.

Dit voordeel zal worden afgebouwd, mede gelet op de klimaatimpact.

Verhoogde investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en laadinfrastructuur

Als tegenhanger van de afschaffing van de professionele diesel komt er wel een fiscale aftrek voor investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens en elektrische laadinfrastructuur voor dergelijke vrachtwagens, alsook tankinfrastructuur voor waterstof.

Vanaf 2023 zal de aftrek 26% bedragen, stelselmatig te verlagen tot 13,5% in 2027.

2. Arbeidsrechtelijke en sociale maatregelen

Verhoging nettoloon

De lasten voor werknemers worden verlaagd door de afschaffing van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid en de invoering van een bijkomende werkbonus.

Afschaffing ziektebriefje

Voor de eerste dag ziekte en afwezigheid op het werk dient de werknemer geen ziektebriefje meer voor te leggen aan de werkgever (maximaal 3 dagen per jaar). De werknemer kan wel nog steeds een bezoek krijgen van de controlearts dus deze dient de werkgever wel op de hoogte te brengen van waar hij of zij zich zal bevinden tijdens de afwezigheid.

Let op, er geldt een uitzondering voor KMO’s (ondernemingen met minder dan 50 werknemers). Deze werkgevers hebben de keuze om de werknemers al dan niet te verplichten een ziektebriefje voor te leggen vanaf de eerste dag van afwezigheid.

Re-integratie langdurig zieken

Ondernemingen met meer dan 50 werknemers zullen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende moeite doen om hun langdurig zieke werknemers te re-integreren in de onderneming. Indien er bovenmatig veel langdurig zieken zijn, riskeert de onderneming eveneens een extra werkgeversbijdrage van 2,5% van de loonmassa van een kwartaal (hierbij wordt enkel rekening gehouden met de medewerkers jonger dan 55 jaar).

Doelgroepvermindering

Vandaag betaalt een werkgever geen werkgeversbijdrage voor de eerste aangeworven werknemer. Deze vermindering is niet in de tijd beperkt en geldt ongeacht de hoogte van het loon. De federale regering zal de vermindering voortaan plafonneren op 4.000 EUR per kwartaal.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons