Zijn de inkomsten ontvangen door het beleggen in cryptomunten belastbaar?

29 November 2021

Meer dan een decennium geleden verscheen Bitcoin op het toneel. Naast Bitcoin, de meest bekende cryptocurrency, doken er in de loop der jaren al tientallen andere cryptocurrencies op. Deze digitale munten zijn inmiddels bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Steeds meer personen overwegen dan ook om te investeren in cryptomunten. Een belangrijke vraag die hierbij rijst is hoe de inkomsten die deze investering kan opleveren, fiscaal behandeld moeten worden.

Personenbelasting

Specifieke fiscale wetgeving voor cryptomunten is vandaag de dag nog onbestaand. Om de fiscale behandeling te onderzoeken zullen we deze inkomsten op basis van de feitelijke omstandigheden moeten onderbrengen in één van de bestaande inkomstencategorieën, namelijk: onroerende inkomsten, roerende inkomsten, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. Dit doen we op dezelfde manier als andere beleggingen door natuurlijke personen. Er zijn hierbij vier mogelijke situaties:

1. Roerende inkomsten

Het aanhouden van cryptomunten zorgt niet automatisch voor een aangroei van bijkomende cryptomunten, waardoor er hier geen sprake is van een roerend inkomen.

Wanneer er echter een lening afgesloten wordt en er wordt overeengekomen de interesten te betalen in cryptomunten, worden deze interesten beschouwd als roerende inkomsten. Ook wanneer een vennootschap dividenden uitkeert in de vorm van digitale munten, worden deze dividenden gekwalificeerd als roerend inkomen. De gedragen kosten om deze inkomsten te verwerven mogen in mindering gebracht worden van de belastbare grondslag.

2. Diverse inkomsten: Theorie van de goede huisvader

Indien de aan- en verkoop van cryptomunten kwalificeert als een ‘normale verrichting van het beheer van een privévermogen’ is de meerwaarde die hiermee gerealiseerd wordt niet belastbaar en moet ze niet aangegeven worden in de belastingaangifte.

Maar wat is volgens de belastingadministratie dan een ‘normale verrichting van het beheer van een privévermogen’? Er zal steeds rekening gehouden worden met al de feitelijke elementen en de intentie van de belastingplichtige. Werden de cryptomunten gekocht met eigen middelen of werd hiervoor een lening afgesloten? Hoeveel tijd is er verstreken tussen de aan- en verkoop van de munten? Dit zijn slechts enkele vragen die ons dichter bij een antwoord kunnen brengen. Het is steeds nodig om de verschillende elementen geval per geval te onderzoeken. Kan je aantonen dat je geen grote risico’s genomen hebt bij de aan- en verkoop van de munten, dan zal de winst allicht niet belastbaar zijn.

3. Diverse inkomsten: Speculatie

De tegenhanger van de goede huisvader die handelt binnen het normaal beheer van het privévermogen is de speculant, die zijn vermogen blootstelt aan grotere risico’s. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er voor de aankoop beroep gedaan wordt op een externe financiering en/of wanneer de munten worden aangekocht en snel weer doorverkocht met het oog op een grote winst.

In het geval van speculatie zullen de winsten belast worden als een divers inkomen, waarop een belastingtarief van 33% (+ gemeentelijke opcentiemen) van toepassing is. Dit heeft als bijkomend gevolg dat werkelijke kosten en lasten in mindering gebracht kunnen worden. Bovendien zal het in principe mogelijk zijn om een eventueel negatief saldo in een bepaald inkomstenjaar in mindering te brengen van de meerwaarden die tijdens de vijf volgende belastbare tijdperken gerealiseerd worden.

4. Beroepsinkomsten

Tot slot kunnen de winsten uit cryptomunten door de belastingadministratie beschouwd worden als beroepsinkomsten. Dit zal voornamelijk het geval zijn wanneer er frequent verrichtingen plaatsvinden, wanneer er met een grote mate van professionaliteit gehandeld wordt en/of wanneer de ingezette middelen een groot deel uitmaken van je vermogen.

Bij een kwalificatie als beroepsinkomen worden de winsten belast aan de progressieve tarieven van de personenbelasting, met in de hoogste schijf een tarief van 50% (+ gemeentelijke opcentiemen). Bijgevolg mag je de werkelijke kosten in mindering brengen of kan je kiezen voor de forfaitaire beroepskosten. Daarnaast zal je over deze inkomsten ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Meldingsplicht Centraal Aanspreekpunt Nationale Bank van België (CAP)?

In bepaalde gevallen zal je de portefeuille waarin de cryptomunten zich bevinden als buitenlandse rekening moeten melden aan het CAP. Indien je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

 

Vennootschapsbelasting

Het verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs van cryptomunten vormt een winst of verlies voor de vennootschap. De meerwaarde die u dus via uw vennootschap realiseert op cryptomunten is als winst belastbaar in de vennootschapsbelasting, het eventueel verlies is aftrekbaar.

Indien één van de activiteiten van de vennootschap bestaat uit het ‘minen’ van cryptomunten, is het aangeraden om de kostprijs per cryptomunt vast te leggen. Het is aan de belastingplichtige zelf om een hiervoor redelijke waarderingsmethode te bepalen.

 

Waardering

Om de belastbare grondslag te bepalen worden de cryptomunten omgezet in euro op het moment van de toekenning of betaling. Het is daarbij aangeraden dat de belastingplichtige de tegenwaarde op eigen initiatief vermeldt. Bovendien wordt voor deze tegenwaarde best steeds dezelfde bron gebruikt om “forumshopping” te voorkomen.

 

Btw

Volgens het Europees Hof van Justitie moet ‘Bitcoin’ beschouwd worden als een wettig betaalmiddel. Het gevolg hiervan is dat het omzetten van traditionele valuta’s (euro, dollar, …) naar bitcoins en omgekeerd een activiteit is die vrijgesteld is van btw, hetgeen in 2015 bevestigd werd door de Minister van Financiën. Wisseloperaties in bitcoin, zoals onder andere de bemiddeling door derden bij een overdracht van bitcoins, zijn bijgevolg vrijgesteld van btw. De keerzijde hiervan is dat er bij de aankopen of investeringen met betrekking tot deze activiteit geen btw in aftrek genomen kan worden.

De uitspraak had betrekking op de meest bekende virtuele munt, Bitcoin. Het is onduidelijk of dit doorgetrokken kan worden naar andere virtuele munten.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Wijzigingen van de RSZ kortingen: Bent u nog mee?

Als werkgever kan u genieten van een aantal verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid of ook doelgroepverminderingen genoemd.  Er werden recent verschillende beperkingen ingevoerd aan deze voordelen. Wij vatten kort voor u samen.

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

Hervorming investeringsaftrek: Investeert u nog in 2024 of wacht u beter nog even?

In een wetsontwerp van 29 februari 2024 werd een hervorming van de investeringsaftrek opgenomen. Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd door het parlement en zal na ondertekening door de Koning gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regelgeving is van toepassing op activa die vanaf 1 januari 2025 verkregen of tot stand gebracht zijn. We lichten graag toe wat deze hervorming concreet inhoudt.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons