Het Welvaartsfonds en de Heropstartlening. Komt u in aanmerking voor deze nieuwe coronamaatregelen?

27 May 2021

De overheid heeft recent beslist tot extra financieringsmaatregelen, teneinde ondernemingen door de coronacrisis te loodsen. 

Momenteel is het reeds mogelijk om beroep te doen op het Welvaartsfonds en in de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om ook een beroep te doen op de Heropstartlening. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om hiervan gebruik te maken? We spitten het even voor u uit.

Welvaartsfonds

Wat?

Het Welvaartsfonds is een investeringsfonds opgericht door de Vlaamse Overheid dat belegt in kapitaalverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte en intrinsiek gezonde Vlaamse ondernemingen. Het oogmerk van het Welvaartsfonds is zowel bedrijven in nood te helpen als snelgroeiende bedrijven te begeleiden om hun verdere ambities te realiseren. Tevens staan duurzaamheid en innovatie voor het Welvaartsfonds voorop.

Er wordt gefocust op drie manieren om de solvabiliteit van de onderneming te verbeteren: kapitaal, hybride producten en achtergestelde leningen. Deze zullen een looptijd hebben van minimum 4 tot maximum 7 jaar met een grootte van 1,25 miljoen tot 50 miljoen euro.

Wie?

Alle sectoren in alle levensfases komen in aanmerking voor financiering van het Welvaartsfonds, echter gelden er wel de volgende verplichtingen:

 • het bedrijf moet een aantoonbare band hebben met Vlaanderen, bijvoorbeeld ofwel het hoofdkwartier hebben op het Vlaams grondgebied of een toegevoegde waarde leveren aan Vlaanderen;
 • het bedrijf moet intrinsiek gezond zijn, een onderneming in moeilijkheden komt dus niet in aanmerking.

Voorwaarden?

Men moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. geïmpacteerd zijn door de coronacrisis;
 2. duurzaam en ethisch handelen;
 3. innoveren.

De financiering mag niet gebruikt worden voor:

 • terugbetaling van een aandeelhoudersschuld;
 • betaling van dividenden of gelijkaardige;
 • betaling, binnen de 12 maanden, van bonussen aan werknemers, consultants of beheerders van de onderneming;
 • financiering van de verplaatsing van de activiteiten uit Vlaanderen.

Opgelet: gedurende de looptijd van de investering in de vorm van een kapitaalsinjectie krijgt een vertegenwoordiger van het Welvaartsfonds inspraak in het bestuur van de onderneming, onafhankelijk van het gebruikte financiële product.

Meer informatie over deze steunmaatregel vindt u op www.welvaartsfonds.eu.

Heropstartlening

Wat?

De intentie van de Heropstartlening is het financieren van de bevoorrading en de heropstart van de activiteiten van de ondernemingen. Kleinhandelaars en horeca-uitbaters die een concrete liquiditeitsnood hebben, kunnen een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen en voorraden.

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro. Voor leningen boven de 50.000 euro bedraagt de looptijd 36 maanden.  Er kan een beroep gedaan worden op een lening van minimum 10.000 euro en maximum 750.000 euro.

Na de lening volgt er eerst een vrijstelde periode van 12 maanden, waarna er trimestrieel in gelijke schrijven wordt terugbetaald en dit aan een rentevoet van 1 procent. Er kunnen maximaal 2 leningen bekomen worden. De omvang van de lening wordt beperkt tot 25 procent van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Een steunaanvrager kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen.

Wie?

Alleen de volgende ondernemingen/vennootschappen komen in aanmerking voor de heropstartlening:

 • natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit;
 • vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
 • vzw;
 • een buitenlandse onderneming met een statuut gelijkaardig aan de voorgaande.

Voorwaarden?

De aanvrager moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen (via aan verklaring op erewoord):

 1. er moet een operationele exploitatiezetel zijn in het Vlaamse Gewest;
 2. het moet gaan om een actieve onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 3. men mag niet gevat zijn door insolventieprocedure;
 4. men mag niet gedagvaard zijn door de RSZ;
 5. er mogen geen schulden zijn bij het Fonds Innoveren en Ondernemen in het kader van terugvorderen van coronagerelateerde steunmaatregelen;
 6. men moest intrinsiek gezond zijn voor de crisis (situatie 31/12/2019).

Hoe wordt het maximale bedrag van de lening berekend?

Zoals reeds hoger vermeld, wordt de omvang van de lening beperkt tot 25 procent van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Teneinde de lening te bekomen, moeten er facturen worden voorgelegd die dateren van de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021, die betrekking hebben op leveranciers van goederen, diensten of investeringen en die overeenkomen met de volgende roosters uit de btw-aangifte:

 • rooster (81): aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen;
 • rooster (82): aankoop van diensten en diverse goederen;
 • rooster (83): aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen.

Er kunnen slechts 100 facturen ingebracht worden per lening.

Voor leningen tot 50.000 euro wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de 50.000 euro wordt voor het gedeelte van de lening dat 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

De Heropstartlening kan momenteel nog niet aangevraagd worden, maar VLAIO streeft er naar deze te lanceren vanaf 31 mei 2021.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en dubbel overbruggingsrecht

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 en dubbel overbruggingsrecht

Ook voor de maanden mei en juni heeft de overheid beslist om nog een aantal steunmaatregelen te verlengen. Was u tot en met 9 juni verplicht gesloten? Vergeet dan zeker niet om nog voor de maand juni het dubbel overbruggingsrecht aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Het is immers voldoende om 1 dag verplicht gesloten geweest te zijn.

Daarnaast is ook het Vlaams Beschermingsmechanisme 8 opengesteld voor de maand mei.

De aangekondigde vergroening van het wagenpark – waarmee dient u rekening te houden?

De aangekondigde vergroening van het wagenpark – waarmee dient u rekening te houden?

In het regeerakkoord van de federale regering van september 2020 werd reeds bekend gemaakt dat de regering sterk zou inzetten op een vergroening van het wagenpark, met als concrete doelstelling dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij zouden zijn. 

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons