Het Welvaartsfonds en de Heropstartlening. Komt u in aanmerking voor deze nieuwe coronamaatregelen?

27 May 2021

De overheid heeft recent beslist tot extra financieringsmaatregelen, teneinde ondernemingen door de coronacrisis te loodsen. 

Momenteel is het reeds mogelijk om beroep te doen op het Welvaartsfonds en in de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om ook een beroep te doen op de Heropstartlening. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om hiervan gebruik te maken? We spitten het even voor u uit.

Welvaartsfonds

Wat?

Het Welvaartsfonds is een investeringsfonds opgericht door de Vlaamse Overheid dat belegt in kapitaalverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte en intrinsiek gezonde Vlaamse ondernemingen. Het oogmerk van het Welvaartsfonds is zowel bedrijven in nood te helpen als snelgroeiende bedrijven te begeleiden om hun verdere ambities te realiseren. Tevens staan duurzaamheid en innovatie voor het Welvaartsfonds voorop.

Er wordt gefocust op drie manieren om de solvabiliteit van de onderneming te verbeteren: kapitaal, hybride producten en achtergestelde leningen. Deze zullen een looptijd hebben van minimum 4 tot maximum 7 jaar met een grootte van 1,25 miljoen tot 50 miljoen euro.

Wie?

Alle sectoren in alle levensfases komen in aanmerking voor financiering van het Welvaartsfonds, echter gelden er wel de volgende verplichtingen:

 • het bedrijf moet een aantoonbare band hebben met Vlaanderen, bijvoorbeeld ofwel het hoofdkwartier hebben op het Vlaams grondgebied of een toegevoegde waarde leveren aan Vlaanderen;
 • het bedrijf moet intrinsiek gezond zijn, een onderneming in moeilijkheden komt dus niet in aanmerking.

Voorwaarden?

Men moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. geïmpacteerd zijn door de coronacrisis;
 2. duurzaam en ethisch handelen;
 3. innoveren.

De financiering mag niet gebruikt worden voor:

 • terugbetaling van een aandeelhoudersschuld;
 • betaling van dividenden of gelijkaardige;
 • betaling, binnen de 12 maanden, van bonussen aan werknemers, consultants of beheerders van de onderneming;
 • financiering van de verplaatsing van de activiteiten uit Vlaanderen.

Opgelet: gedurende de looptijd van de investering in de vorm van een kapitaalsinjectie krijgt een vertegenwoordiger van het Welvaartsfonds inspraak in het bestuur van de onderneming, onafhankelijk van het gebruikte financiële product.

Meer informatie over deze steunmaatregel vindt u op www.welvaartsfonds.eu.

Heropstartlening

Wat?

De intentie van de Heropstartlening is het financieren van de bevoorrading en de heropstart van de activiteiten van de ondernemingen. Kleinhandelaars en horeca-uitbaters die een concrete liquiditeitsnood hebben, kunnen een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen en voorraden.

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro. Voor leningen boven de 50.000 euro bedraagt de looptijd 36 maanden.  Er kan een beroep gedaan worden op een lening van minimum 10.000 euro en maximum 750.000 euro.

Na de lening volgt er eerst een vrijstelde periode van 12 maanden, waarna er trimestrieel in gelijke schrijven wordt terugbetaald en dit aan een rentevoet van 1 procent. Er kunnen maximaal 2 leningen bekomen worden. De omvang van de lening wordt beperkt tot 25 procent van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Een steunaanvrager kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen.

Wie?

Alleen de volgende ondernemingen/vennootschappen komen in aanmerking voor de heropstartlening:

 • natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit;
 • vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
 • vzw;
 • een buitenlandse onderneming met een statuut gelijkaardig aan de voorgaande.

Voorwaarden?

De aanvrager moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen (via aan verklaring op erewoord):

 1. er moet een operationele exploitatiezetel zijn in het Vlaamse Gewest;
 2. het moet gaan om een actieve onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 3. men mag niet gevat zijn door insolventieprocedure;
 4. men mag niet gedagvaard zijn door de RSZ;
 5. er mogen geen schulden zijn bij het Fonds Innoveren en Ondernemen in het kader van terugvorderen van coronagerelateerde steunmaatregelen;
 6. men moest intrinsiek gezond zijn voor de crisis (situatie 31/12/2019).

Hoe wordt het maximale bedrag van de lening berekend?

Zoals reeds hoger vermeld, wordt de omvang van de lening beperkt tot 25 procent van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Teneinde de lening te bekomen, moeten er facturen worden voorgelegd die dateren van de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021, die betrekking hebben op leveranciers van goederen, diensten of investeringen en die overeenkomen met de volgende roosters uit de btw-aangifte:

 • rooster (81): aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen;
 • rooster (82): aankoop van diensten en diverse goederen;
 • rooster (83): aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen.

Er kunnen slechts 100 facturen ingebracht worden per lening.

Voor leningen tot 50.000 euro wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de 50.000 euro wordt voor het gedeelte van de lening dat 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

De Heropstartlening kan momenteel nog niet aangevraagd worden, maar VLAIO streeft er naar deze te lanceren vanaf 31 mei 2021.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

De gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandigen aan dat van werknemers. Welke concrete wijzigingen worden doorgevoerd en wat betekent dit voor u als zelfstandige?

De gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandigen aan dat van werknemers. Welke concrete wijzigingen worden doorgevoerd en wat betekent dit voor u als zelfstandige?

Al jaar en dag worden de pensioenen van zelfstandigen berekend op slechts 69% van het beroepsinkomen. Hier is zeer recent verandering in gekomen. De federale regering werkte namelijk een nieuwe berekeningsmethode uit voor de pensioenen van zelfstandigen, waarin deze correctiecoëfficiënt van 69% sneuvelde.

Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

Bent u beoefenaar van een creatief beroep, lees dan even met ons mee over de fiscaalvriendelijke auteursrechtelijke vergoeding. Deze is namelijk niet enkel weggelegd voor schrijvers of kunstenaars, steeds meer beroepen kunnen hier tegenwoordig van genieten.

Het fiscaal gunstregime is van kracht sedert 2008 en heeft intussen zijn weg goed gevonden in het (familiaal) bedrijfsleven. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van het systeem. Wij lichten graag wat nader toe.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons