Hoe kunnen huurder en verhuurder elkaar door de coronacrisis helpen én een fiscaal voordeel opstrijken?

25 March 2021

De handelshuurlening werd door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om huurders van een handelspand die liquiditeitsproblemen ondervinden omwille van de verplichte sluiting door COVID-19 bij te staan in de betaling van hun verschuldigde huurgelden.

Wie komt in aanmerking?

Enkel de huurders die ofwel verplicht waren hun fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten door de beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 ofwel wiens hoofdactiviteit zich bevindt in de eventsector op moment van de aanvraag, kunnen zich beroepen op de handelshuurlening.

Daarnaast dient de huurder:

 • een zelfstandige in hoofdberoep te zijn of in bijberoep, die omwille van zijn beroepsinkomen dezelfde sociale bijdragen dient te betalen als een zelfstandige in hoofdberoep; of
 • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid naar privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met vergelijkbaar statuut te zijn, met één werkende vennoot of één voltijdsequivalent RSZ-ingeschrevene in dienst; of
 • een vereniging met economische activiteit te zijn met één voltijdsequivalent RSZ-ingeschrevene in dienst.

Voorwaarden?

 1. De onderneming of de zelfstandige is volgens de gegevens vermeld op Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) actief, bijvoorbeeld geen faillissement;
 2. de onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaams Gewest;
 3. er is een geregistreerde handelshuurovereenkomst (of gelijkaardige juridische overeenkomst waarbij handelspand ter beschikking wordt gesteld tegen een vergoeding zoals bijvoorbeeld vruchtgebruik);
 4. er waren met betrekking tot deze specifieke overeenkomst geen betalingsachterstallen op 15 maart 2020.

Bedrag lening en interestvoet?

De handelshuurlening voor één onderneming kan maximaal ten bedrage zijn van vier maanden huur per pand, inclusief lasten, met een maximum van 60.000 euro per pand en indien het om meerdere panden gaat, nooit meer dan  150.000 euro voor al de panden samen.

PMV/z-Leningen zal rechtstreeks de huur aan de verhuurder betalen. De terugbetalingen aan PMV/z-Leningen dienen te starten 6 maanden na de toekenning van de handelshuurlening. Het gehele bedrag moet op 24 maanden terugbetaald worden aan een rente van 2 procent per jaar.

Hoe aanvraag voorbereiden?

De basis van de aanvraag voor een handelshuurlening is een vrijwillige overeenkomst gesloten tussen huurder en verhuurder (een basismodel vindt u hiervan op de website van VLAIO). In deze overeenkomst dienen verhuurder en huurder overeen te komen hoe lang de betalingsverplichting van de huurder zal worden opgeschort (3 tot 6 maanden), waarbij de verhuurder 1 tot 2 maanden huur zal dienen kwijt te schelden.

Aanvraag?

De aanvraag dient online te gebeuren via de website van VLAIO. Dit is nog mogelijk tot 1 juli 2021. De aanvraag moet bevestigd worden door de verhuurder voor 8 juli 2021.

Voordelen voor de huurder

De voordelen voor de huurder zijn makkelijk af te leiden:

 • hij vermijdt een juridische procedure;
 • hij loopt geen betalingsachterstand op;
 • hij verhoogt zijn liquiditeit;
 • hij krijgt uitstel van betaling;
 • hij krijgt minstens 1 maand huur die wordt kwijtgescholden;
 • hij kan de garantie richting verhuurder bieden dat de volgende maanden de huur wordt betaald.

Voordelen voor de verhuurder

Ook voor de verhuurder zijn er voordelen aan deze handelshuurlening verbonden:

 • hij is zeker van de betaling van de huurprijs op geregelde tijdstippen;
 • de kans stijgt dat hij na de coronacrisis met dezelfde huurder verder kan;
 • hij hoeft geen juridische stappen te ondernemen;
 • de verhuurder krijgt een belastingvoordeel ten belope van 30 procent.

Wat houdt dit belastingvoordeel voor de verhuurder in?

Er werd federaal een maatregel uitgevaardigd die geldt voor alle verhuurders in België, wanneer zij instappen in een systeem, waarbij er huur wordt kwijtgescholden aan de huurder omdat deze verplicht gesloten was omwille van de coronamaatregelen (o.a. handelshuurlening)

De verhuurder kan een beroep doen op een belastingvermindering van 30 procent indien hij tijdens de maanden maart – april – mei 2021 de huurprijs van een of meerdere maanden kwijtscheldt aan zijn huurder.  Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering en per verhuurder voor alle panden samen maximaal 45.000 euro. Dat betekent dus een maximaal belastingvoordeel van 1.500 euro per maand per contract en 13.500 euro per maand per verhuurder.

In de vennootschapschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.

Voorbeeld:

Als je bijvoorbeeld 4.000 euro huur per maand vraagt voor een pand en je scheldt 3 maanden kwijt (12.000,00 euro) dan mag je 30% van dat bedrag (3.600 euro) aftrekken van je belastingen.

We kunnen dus besluiten dat zowel de huurder als de verhuurder voordelen hebben bij het sluiten van/instemmen met een handelshuurlening.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

De gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandigen aan dat van werknemers. Welke concrete wijzigingen worden doorgevoerd en wat betekent dit voor u als zelfstandige?

De gelijkschakeling van het pensioen van zelfstandigen aan dat van werknemers. Welke concrete wijzigingen worden doorgevoerd en wat betekent dit voor u als zelfstandige?

Al jaar en dag worden de pensioenen van zelfstandigen berekend op slechts 69% van het beroepsinkomen. Hier is zeer recent verandering in gekomen. De federale regering werkte namelijk een nieuwe berekeningsmethode uit voor de pensioenen van zelfstandigen, waarin deze correctiecoëfficiënt van 69% sneuvelde.

Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

Het fiscaal gunstregime van de auteursrechtelijke vergoeding

Bent u beoefenaar van een creatief beroep, lees dan even met ons mee over de fiscaalvriendelijke auteursrechtelijke vergoeding. Deze is namelijk niet enkel weggelegd voor schrijvers of kunstenaars, steeds meer beroepen kunnen hier tegenwoordig van genieten.

Het fiscaal gunstregime is van kracht sedert 2008 en heeft intussen zijn weg goed gevonden in het (familiaal) bedrijfsleven. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van het systeem. Wij lichten graag wat nader toe.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons