Tijd om uw vrijgestelde reserves binnen de vennootschap fiscaal vriendelijk te mobiliseren?

25 January 2021

Wat?

Er zijn doorheen de jaren verschillende systemen tot stand gekomen waarbij vennootschappen een deel van hun resultaat konden vrijstellen door het aanleggen van een vrijgestelde reserve. Aan deze vrijstelling werd steeds een ‘onaantastbaarheidsvoorwaarde’ verbonden, wat betekende dat de reserve werd geboekt op een afzonderlijke rekening van het passief en daar ook behouden bleef.

Deze vrijgestelde reserves zijn slechts tijdelijk van belasting vrijgesteld en worden belastbaar wanneer de onaantastbaarheidsvoorwaarde geschonden wordt, bijvoorbeeld door uitkering aan de aandeelhouders en in elk geval uiterlijk bij liquidatie van de vennootschap.

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting besloot de regering tot een maatregel om deze vrijgestelde reserves aan een gunstregime vervroegd te laten belasten. De vrijwillige opname van vrijgestelde reserves aan een verlaagd belastingtarief wordt ingevoerd voor beperkte duur, namelijk voor de aanslagjaren 2021 en 2022 indien het belastbaar tijdperk ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020 respectievelijk 1 januari 2021.

Welke reserves?

Enkel vrijgestelde reserves die reeds bestonden aan het einde van het laatste belastbaar tijdperk dat afgesloten werd vóór 1 januari 2017 komen in aanmerking. Het moet derhalve gaan om ‘oude’ vrijgestelde reserves.

Onderstaande reserves komen in aanmerking:

  1. de investeringsreserves op voorwaarde dat de driejarige investeringstermijn verstreken is en de herinvestering correct gebeurde;
  2. de verwezenlijkte meerwaarden op voorwaarde dat ze geen betrekking hebben op bedrijfsvoertuigen, binnenschepen en zeeschepen en niet werden aangelegd in het kader van een ander gunstregime zoals bijvoorbeeld de gespreide taxatie;
  3. de vrijgestelde reserves die afkomstig zijn uit de 120%-aftrek voor onder andere elektrische wagens, fietsen, beveiliging en gemeenschappelijk personeelsvervoer;
  4. de vrijgestelde winsten van inschakelingsbedrijven.

Hoeveel bedraagt het gunsttarief?

Het normale tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25 % vanaf aanslagjaar 2021 (20 % voor kmo’s onder bepaalde voorwaarden op de eerste schijf van 100.000,00 euro).

Het tarief van de vervroegde belasting - het zogenaamde gunsttarief - bedraagt 15 %. Dit tarief wordt verder verlaagd tot 10 % in de mate dat de opname tijdens hetzelfde belastbaar tijdperk geïnvesteerd wordt in afschrijfbare (niet noodzakelijk nieuwe) materiële of immateriële vaste activa. Investeringen in auto’s en lichte vrachtwagens worden uitgesloten.

Hou er wel rekening mee dat deze heffing van 15 % of 10 % een minimaal belastbare grondslag vormt. Er kunnen hierop geen aftrekken zoals bijvoorbeeld overgedragen verliezen of DBI-aftrek toegepast worden.

Om van het gunstregime te genieten is een overboeking naar de belaste reserves voldoende, het is dus niet noodzakelijk dat de vrijgestelde reserve effectief aan de aandeelhouders uitgekeerd wordt.

Mobiliseren of niet?

Of de mobilisering van vrijgestelde reserves voor uw vennootschap interessant is, zal steeds een feitenkwestie zijn afhankelijk van concrete omstandigheden.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk

Bent u eigenaar van een onroerend goed in Frankrijk bestemd voor residentieel gebruik, vergeet dan niet uiterlijk 30 juni 2023 hiervan melding te maken bij de Franse belastingdienst.

Aangifte personenbelasting : nieuwe indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

Aangifte personenbelasting : nieuwe indieningstermijnen vanaf aanslagjaar 2023

De fiscus wijzigt de indieningstermijnen voor de aangiftes personenbelasting vanaf aanslagjaar 2023.  Voortaan zal de indieningstermijn afhangen van de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte.  Het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt.

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de “complexe aangifte”.

We lijsten hierna de indieningstermijnen voor u op.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons