De aangekondigde vergroening van het wagenpark – waarmee dient u rekening te houden?

27 May 2021

In het regeerakkoord van de federale regering van september 2020 werd reeds bekend gemaakt dat de regering sterk zou inzetten op een vergroening van het wagenpark, met als concrete doelstelling dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij zouden zijn. 

Onze minister van Financiën Vincent Van Peteghem trad recent naar voor met een wetsontwerp. De federale regering sloot inmiddels een akkoord over deze fiscale aanmoediging van elektrische bedrijfswagens. We lichten u graag toe wat in dit akkoord overeengekomen werd.

1. Enkel elektrische bedrijfswagens zullen nog fiscaal aftrekbaar zijn

Vanaf 2026 zullen nieuwe bedrijfswagens enkel nog een fiscale aftrek kunnen genieten indien ze volledig emissievrij zijn. In 2026 zal die aftrek 100 % bedragen, om vervolgens conform onderstaande tabel geleidelijk aan te dalen naar 67,5 % in 2031.

Elektrische bedrijfswagens

Jaar

Aftrekpercentage

2026

100%

2027

95%

2028

90%

2029

82,5%

2030

75%

2031

67,5%

Voor de bedrijfswagens op fossiele brandstof die reeds aangekocht zijn en deze die aangekocht worden vóór 1 juli 2023 verandert er niets. De huidige regels betreffende de fiscale aftrek blijven van toepassing.

Voor de bedrijfswagens op fossiele brandstof die aangekocht worden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 wordt er voorzien in een overgangsregeling die nadien wordt afgebouwd.

Bedrijfswagens op fossiele brandstof aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Jaar

Maximum aftrekpercentage

2025

75%

2026

50%

2027

25%

2028

0%

Tot slot wordt de fiscale aftrek voor benzine- of dieselkosten beperkt tot 50 % voor hybride bedrijfswagens die aangekocht worden na 1 juli 2023. Op deze manier hoopt de regering chauffeurs van hybridewagens aan te moedigen om vaker elektrisch te rijden.

2. Belastingvermindering voor de installatie voor laadpalen

Aangezien er allicht meer elektrische bedrijfswagens verkocht zullen worden, zal er uiteraard ook nood zijn aan meer laadpalen.

Wie als particulier investeert in een laadpaal tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 ontvangt daarvoor een belastingvermindering van 45 %. Deze vermindering daalt in 2023 tot 30 % en in 2024 zal deze nog slechts 15 % bedragen. Het maximum bedrag dat in aanmerking komt voor deze belastingvermindering bedraagt 1.500 euro per laadpaal.

Ook een onderneming kan fiscaal voordelig investeren in een laadstation. Zij ontvangen voor deze investeringen een kostenaftrek van 200 % indien de investering plaats vindt tussen 2 september 2021 en 31 december 2022.  Deze kostenaftrek daalt tot 150 % voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. Een belangrijke voorwaarde voor de verhoogde aftrek is dat dit laadstation minstens een deel van de dag vrij toegankelijk is voor derden.

3. Alternatieven voor een bedrijfswagen?

Het reeds bestaande, en momenteel niet zo populaire, mobiliteitsbudget zal uitgebreid, vereenvoudigd en versoepeld worden.

Door dit mobiliteitsbudget krijgen werknemers de kans om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget dat gespendeerd kan worden aan drie pijlers: een andere milieuvriendelijkere wagen, alternatieve vervoermiddelen of cash. Huisvestingskosten voor een woonplaats die binnen een straal van 5 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling gelegen is, worden gelijkgesteld met duurzame alternatieve vervoermiddelen. Deze afstand wordt uitgebreid tot 10 kilometer.

De kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen zullen bovendien ook als huisvestingskosten in aanmerking genomen worden. Momenteel komen enkel de interesten hiervoor in aanmerking.  

Tot slot zal er  voetgangerspremie komen voor woon-werkverkeer.

De kracht van QPS Accountants? Doordringen tot de kern van uw KMO en zorgen voor een helder inzicht.

Bekijk ook onze andere recente blogberichten en ontdek meer expertise

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

Voorafbetalingen belastingen: niet langer optioneel door hoge boetes

U wordt als ondernemer bestraft indien u geen voorschot op de verschuldigde belastingen betaalt aan de fiscus. Doet uw vennootschap of eenmanszaak geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan straft de fiscus met een boete die opgelopen is tot 9% van de belastingschuld (van toepassing vanaf aanslagjaar 2025). Deze boete bedroeg voorheen 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. De fiscus tracht op deze manier het tijdig betalen van voorschotten te stimuleren.

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Nieuwe wettelijke rente voor leningen aan bedrijfsleiders: is het nog zinvol om uw rekening-courant om te zetten naar een lening van bepaalde duur?

Een vennootschap kan geld ter beschikking stellen aan haar bedrijfsleider op verschillende manieren. Zij kan bijvoorbeeld een leningsovereenkomst sluiten met de bedrijfsleider of geld ter beschikking stellen via de rekening-courant.

Het QPS-team staat klaar

om u te adviseren/assisteren

Aarzel niet com contact met ons op te nemen!

Contacteer ons