Privacybeleid

 

 

Privacyverklaring - QPS Accountants BV

Laatste update 02.12.2020

Bescherming van persoonsgegevens

QPS Accountants BV hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in het kader van onze dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt.  In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe QPS Accountants BV omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Wie

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden verwerkt door QPS Accountants Hasselt BV (hierna QPS Accountants), met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 / 3.01.

Doel van de gegevensverwerking

Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). QPS Accountants verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld, m.n. voor haar dienstverlening in boekhouding, advisering, wedde-administratie en belastingaangiften. Deze gegevens worden enkel verwerkt zolang dit hiervoor nodig is. Daarnaast verwerkt QPS Accountants uiteraard gegevens van haar personeel, sollicitanten en leveranciers op de wijze zoals hieronder aangegeven.

In het kader van klantengegevens

Welke gegevens

Voor de bovenvermelde dienstverlening mogelijk te maken verwerkt QPS Accountants volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummers,adressen, beroepsinformatie,e-mailadressen, gezinsinformatie, rijksregister- en andere identificatienummers, financiële gegevens, fysieke gegevens en overeenkomsten in het kader van vastgoed. Deze gegevens worden zowel elektronisch als op papier op beveiligde locaties bewaard.

Bewaartermijn

QPS Accountants is echter wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren gedurende een bij wet vastgelegde periode: zeven jaar (Titel III, Wetboek Economisch Rechten fiscale  regelgeving)voor alle bovenvermelde gegevens, behoudens de naam, rijksregister- en andere identificatienummers, adresgegevens dewelke tien jaar worden bijgehouden (Wet tot voorkoming van het witwassen van geld).

In het kader van personeelsgegevens en sollicitanten

Welke gegevens

Wat betreft haar eigen personeel en sollicitanten verwerkt QPS Accountants volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummers, adressen, bankgegevens, beroepsinformatie, e-mailadressen, gezinsinformatie, rijksregister- en andere identificatienummers, CV’s, loongegevens. Deze gegevens worden zowel elektronisch als op papier op beveiligde locaties bewaard.

Bewaartermijn

QPS Accountants is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens zoals fiscale fiches,het personeelsregister, de individuele rekeningen en de eventuele bijlagente bewaren gedurende een bij wet vastgelegde periode, met name zeven jaar voor fiscale fiches (fiscale wetgeving) en vijf jaar voor het personeelsregister, de individuele rekeningen en de eventuele bijlagen(sociale wetgeving). Alle overige gegevens zullen maximaal één jaar worden bijgehouden.

In het kader van leveranciersgegevens

Welke gegevens

Voor de samenwerking met haar leveranciers dient QPS Accountants eveneens volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummers, adressen, beroepsinformatie, e-mailadressen, rijksregister-en andere identificatienummers, bankgegevens te bewaren. Deze gegevens worden zowel elektronisch als op papier op beveiligde locaties bewaard.

Bewaartermijn

Behoudens de documenten die om fiscale redenen zeven jaar dienen bewaard te worden, zullen de overige persoonsgegevens maximaal één jaar worden bewaard door QPS Accountants.

Doorgifte aan derden

Zoals hierboven uiteengezet worden alle persoonsgegevens binnen de onderneming van QPS Accountants met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. 

QPS Accountants geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden.Dit kan afhankelijk van de dienstverlening een van volgende derden zijn:

  • Overheidsinstanties
  • Rechtbanken
  • Sociaal Secretariaten
  • Notarissen
  • Beoefenaars Cijferberoepen
  • Advocaten
  • Directe leveranciers of dienstverleners van QPS Accountants

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, kan je een e-mail of brief richten aan info@qpsaccountants.be of aan QPS Accountants BV, Gouverneur Roppesingel 129 / 3.01, 3500 Hasselt. Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden met de wettelijke verplichtingen van QPS Accountants als beroepsbeoefenaar.

Analytics en cookies

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door QPS Accountants herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Het provinciebestuur geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy-beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kan meer lezen over Google Analytics en de opslag van cookies in het cookiebeleid.

Facebook en Linkedin

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.