Afbeelding QPS hoofding

jan 25, 2017

Firmawagens & tankkaarten duurder in 2017

Vennootschappen die samen met de ter beschikking gestelde firmawagen aan hun werknemer of bedrijfsleider ook de brandstofkosten voor het persoonlijk gebruik ten laste nemen zullen daarop vanaf 1 januari 2017 extra belast worden in de vennootschapsbelasting. De verandering vanaf 1 januari 2017 heeft geen impact op de personenbelasting van de werknemers of bedrijfsleiders.

 

Sinds 2012 moet een vennootschap die een bedrijfswagen ter beschikking stelt, een bedrag gelijk aan 17 % van het voordeel van alle aard met betrekking tot de firmawagen toevoegen aan haar verworpen uitgaven. Zij betaalt op deze verworpen uitgeven vervolgens 33,99 % vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2017 stijgt deze 17 % naar 40 % van het voordeel alle aard als de vennootschap de brandstofkosten voor het privé gebruik van de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk ten laste neemt.

  • De wet spreekt niet specifiek over tankkaarten. Dit betekent dat de 40 %-regel ook van toepassing zal zijn als de vennootschap geen tankkaart geeft maar de tickets voor privé tankbeurten zou terugbetalen aan de werknemer of bedrijfsleider of als de vennootschap een forfaitaire tankvergoeding betaalt aan de werknemer of bedrijfsleider;
  • Of de vennootschap nu alle brandstofkosten voor persoonlijk gebruik ten laste neemt of slechts een gedeelte ervan, dat maakt geen verschil. Van zodra de vennootschap privé brandstofkosten ten laste neemt stijgt het percentage van 17 % naar 40 %;
  • De maatregel geldt ook wanneer de gebruiker van de bedrijfswagen een eigen bijdrage voor het privé gebruik betaalt aan de vennootschap of wanneer het voordeel op de rekening-courant van de bedrijfsleider zou worden opgenomen.

Stel dat u een firmawagen ter beschikking krijgt als werknemer of bedrijfsleider en u belast wordt op een voordeel alle aard van 4.000 €. Tot en met eind 2016 betaalde de vennootschap hierop 231,13 € (17% x 4.000 EUR x 33,99%) vennootschapsbelasting. Op ditzelfde voordeel alle aard betaalt ze vanaf 1 januari 2017 543,84 € (40% x....) vennootschapsbelasting of met andere woorden een extra bedrag van 312,71 € ten opzichte van 2016.

Net zoals bij de al geldende 17 % vormt ook de nieuwe 40 % verworpen uitgave een minimale belastbare basis van de vennootschap. Dus ook als de vennootschap het boekjaar zou eindigen met een verliespositie of als er overgedragen verliezen, overgedragen aftrek risicokapitaal of andere overdrachten zouden zijn uit vorige jaren, zijn de belastingen steeds verschuldigd op de 40% van het voordeel alle aard.

Tot eind 2016 mochten eventuele eigen bijdragen in mindering gebracht worden van het voordeel alle aard. Enkel op het saldo was de 17% van toepassing. Met andere woorden, hoe groter de persoonlijke bijdragen hoe kleiner de berekeningsbasis voor de verworpen uitgaven. Vanaf 1 januari 2017 zullen de eigen bijdragen niet meer in mindering gebracht mogen worden voor de berekening van de verworpen uitgaven. De 40% zal voortaan op het volledige bedrag van het voordeel alle aard worden toegepast, ongeacht eventuele eigen bijdragen.

In de meeste gevallen blijft het opportuun om de vennootschap de brandstofkosten van de auto te laten betalen, eerder dan als bedrijfsleider zelf de privé brandstofkosten ten laste te nemen. Het kan wel interessant zijn in de uitzonderlijke situaties waarin u als bedrijfsleider amper privé met de wagen rijdt en/of wanneer u op een zeer hoog voordeel alle aard belast zou worden.

Terug