Afbeelding QPS hoofding

jan 30, 2019

Winstpremies als beloning voor uw werknemer(s)

Winstpremies zijn premies die u als werkgever aan uw werknemers kan uitkeren om hen (deels) te laten deelnemen in de winst van het afgelopen boekjaar. Deze premies moeten worden toegekend bovenop de normale bezoldiging en mogen dus niet ter vervanging dienen. Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden die voldaan moeten worden.

Zo mag het totaalbedrag van de uit te keren winstpremies niet hoger zijn dan 30% van de totale bruto loonmassa. Bovendien is de werkgever verplicht om aan alle werknemers de premie toe te kennen.

De werkgever kan hierbij opteren:
- ofwel voor een identieke premie: hetzelfde bedrag wordt toegekend aan iedere werknemer of een bedrag per werknemer dat overeenstemt met een gelijk percentage van de bezoldiging van alle werknemers; 

- ofwel voor een gecategoriseerde premie: het bedrag hangt af van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (bv. anciënniteit, functie, graad, loonschaal of barema of opleidingsniveau).  

Op winstpremies is geen werkgeversbijdrage RSZ verschuldigd. Wel blijft de werknemersbijdrage RSZ van 13,07% van toepassing. Inzake belastingen is de premie in hoofde van de werknemer onderworpen aan een belasting van 7%. Voor de werkgever wordt de winstparticipatie beschouwd als een verworpen uitgave in de vennootschapsbelasting.

Terug