Afbeelding QPS hoofding

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 - Overige bepalingen

Verhoging interesten bij onvoldoende voorafbetalingen

Indien een vennootschap onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting doet, zal er een vermeerdering worden opgelegd. Voor aanslagjaar 2018 bedroeg deze vermeerdering 2,25%. Vanaf aanslagjaar 2019 wordt deze vermeerdering opgetrokken tot 6,75%. Tijdig vooraf betalen wordt dus meer dan ooit de boodschap.

DBI—aftrek wordt verhoogd

Als uw vennootschap in het verleden dividenden ontving van een dochtervennootschap dan waren deze inkomsten voor 95% vrijgesteld van vennootschapsbelasting (indien de DBI voorwaarden waren vervuld). Deze 95% vrijstelling werd opgetrokken tot 100% vanaf aanslagjaar 2019. 

 

Aftrek vooruitbetaalde kosten

Kosten die vooruitbetaald worden, zullen voortaan niet langer integraal afgetrokken kunnen worden wanneer zij betrekking hebben op meerdere belastbare tijdperken. Zij zullen slechts als beroepskosten aftrekbaar zijn in verhouding tot het gedeelte van die kosten dat betrekking heeft op het betrokken belastbaar tijdperk.

 

Vrijstelling van voorziening voor risico’s en kosten gedeeltelijk aangepast

De vrijstelling van voorzieningen voor risico’s en kosten blijft bestaan maar wordt sterk ingeperkt. Voortaan zal er slechts een voorziening kunnen worden aangelegd indien het risico’s en kosten betreft die voorvloeien uit op balansdatum bestaande contractuele, wettelijke of reglementaire verplichtingen (bv. ontslaguitkeringen, milieuverplichtingen,…).   

Voorzieningen voor risico’s en kosten zoals bv. voor grote herstellingswerken of onderhoudswerken zullen voortaan niet meer vrijgesteld kunnen worden.

Terug