Afbeelding QPS hoofding

jan 24, 2018

Het zomerakkoord 2017 - Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het normale tarief vennootschapsbelasting bedraagt 29,58% in 2018 en 2019 (aanslagjaren 2019 & 2020). Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) zakt dit verder tot 25%.

Het (verlaagd) tarief voor KMO vennootschappen bedraagt sinds begin dit jaar 20,40% (aanslagjaren 2019 & 2020) en daalt nog verder tot 20% in 2020 (aanslagjaar 2021). Dit verlaagde tarief voor KMO vennootschappen zal gelden op een winst tot 100.000 EUR. De winsten boven 100.000 EUR zullen belast worden aan het normale tarief van 29,58% en later 25% . 

Het verlaagd tarief geldt zoals vermeld vanaf aanslagjaar 2019. Voor nieuwe vennootschappen die zijn opgericht in de loop van 2017 maar een eerste verlengde boekjaar hebben tot en met 31/12/2018 geldt het verlaagd tarief slechts vanaf aanslagjaar 2020 (boekjaar 31/12/2019). 

De voorwaarden die van kracht waren tot 31/12/2017 om het verlaagd opklimmend tarief te kunnen genieten blijven ook in de nieuwe wetgeving van toepassing (minimumbezoldiging aan één bedrijfsleider,…). Indien 1 van de voorwaarden niet is vervuld, zal de vennootschap terugvallen op het normale tarief. Er zijn echter 2 wijzigingen aan de bestaande voorwaarden.

Tot eind 2017 had een vennootschap geen recht op het verlaagd tarief indien de vennootschap in het betreffende boekjaar een dividend uitkeerde van meer dan 13% van het kapitaal. Deze voorwaarde werd geschrapt in de nieuwe wetgeving.

Verder diende er een minimale bezoldiging toegekend te worden aan één bedrijfsleider van 36.000 EUR bruto of indien het belastbaar resultaat van de vennootschap lager was diende de bruto bezoldiging minimaal gelijk te zijn aan dit belastbaar resultaat. Deze regel blijft ook nu van kracht maar de minimumgrens van 36.000 EUR werd verhoogd tot 45.000 EUR.

Terug