Afbeelding QPS hoofding

dec 5, 2017

Zomerakkoord

De regering zit in de laatste rechte lijn om het befaamde zomerakkoord definitief te publiceren. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij meer in detail terugkomen op het zomerakkoord zodra alles finaal gepubliceerd is. Aangezien er voor een aantal maatregelen mogelijk in 2017 nog actie ondernomen moet worden, willen wij u met deze korte update alvast op de meest urgente zaken attent maken.

Kapitaalvermindering

Tot op vandaag is er op kapitaalverminderingen geen roerende voorheffing verschuldigd (voor zover het om werkelijk gestort kapitaal gaat). Vanaf 1/1/2018 zal men echter een pro rata aanrekenen op enerzijds het werkelijk gestort kapitaal (hierop is geen roerende voorheffing verschuldigd) en anderzijds de belaste reserves (wel roerende voorheffing verschuldigd van 30%). Men gaat met andere woorden kijken naar de verhouding tussen het kapitaal en de opgebouwde reserves.

Indien u in 2018 beslist een kapitaalvermindering door te voeren van 25.000 EUR en uw vennootschap heeft een kapitaal van 100.000 EUR, maar ook opgebouwde reserves van 50.000 EUR, dan zal men in dit geval roerende voorheffing van 30% heffen op 8.333,33 EUR (25.000 x 50/150). Dit resulteert in 2.499,99 EUR roerende voorheffing. Op het resterende bedrag 16.666,66 EUR (25.000 x 100/150) zal geen roerende voorheffing verschuldigd zijn.   

Bepaalde reserves (liquidatiereserves, onbeschikbare reserves) worden uit de pro rata berekening gehouden. Ook de kapitaalverminderingen naar aanleiding van de incorporatie van reserves die, werden doorgevoerd in 2013 & 2014, blijven volledig buiten schot. 

Afhankelijk van de samenstelling van het eigen vermogen van uw onderneming is het mogelijk aangeraden om alsnog in 2017 een kapitaalvermindering door te voeren. Noteer wel dat de fiscus van mening is dat er op moment van kapitaalvermindering voldoende liquiditeiten (cash of in natura) aanwezig moeten zijn om de kapitaalvermindering effectief door te voeren. De algemene overtuiging is dus dat de fiscus kapitaalverminderingen zal trachten aan te vallen. Dat kan hij doen op basis van de (nieuwe) anti-misbruikbepaling wanneer het bedrag dat wordt uitgekeerd op rekening courant wordt geboekt (omdat er onvoldoende liquiditeiten voorhanden zijn).

Meerwaarden op aandelen 

Wanneer uw vennootschap eigenaar is  van aandelen en deze verkoopt, zijn de meerwaarden die zij op deze verkoop realiseert vandaag vrijgesteld van vennootschapsbelasting als

i/ de aandelen minstens 1 jaar in haar bezit waren en 

ii/ de vennootschap wiens aandelen zij aanhoudt aan een vergelijkbaar belastingregime is onderworpen als de Belgische vennootschapsbelasting (met andere woorden niet gevestigd is in een belastingparadijs)

Vanaf 1/1/2018 komt hier een extra voorwaarde bij, namelijk de participatievoorwaarde. Deze houdt in dat uw vennootschap voortaan enkel nog de vrijstelling van meerwaarden op aandelen zal kunnen genieten indien zij een participatie van minimaal 10% of 2.500.000 EUR bezit in de vennootschap wiens aandelen zij verkoopt. U moet dus nagaan of de beleggingen die uw vennootschap aanhoudt deze 10% grens of 2.500.000 EUR overschrijden. Voor de beleggingen die hieraan niet voldoen en waarop u een meerwaarde bij verkoop zou realiseren, is het raadzaam om deze nog in 2017 te verkopen.

Gelieve te noteren dat er op moment van deze mail nog volop gelobbyd wordt om deze nieuwe regel (participatie van 10% of 2.500.000 EUR) slechts uitwerking te laten hebben op alle nieuwe aandelen die worden gekocht vanaf 1/1/2018 en dus niet op bestaande aandelenportefeuilles. De kans dat deze vraag ingewilligd wordt, lijkt ons echter zeer klein.

Backservice individuele pensioentoezegging

Zoals reeds toegelicht in onze vorige nieuwsbrief zullen de huidige tarieven voor vennootschapsbelasting in de loop van de volgende jaren zakken. Voor vennootschappen die aan de voorwaarden van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting voldoen, zakt het percentage tot 20,4% in 2018 en verder naar 20%. Voor de andere ondernemingen zakt het percentage in 2018 naar 29% en vervolgens verder tot 25%.

Het gevolg van deze tariefdaling is dat het belastingvoordeel, door de aftrek van de premies die u stort in uw individuele pensioentoezegging zal zakken vanaf 2018. Vandaag levert deze premie voor KMO’s een belastingvoordeel op van minstens 24,98% (of meer) terwijl dit vanaf 1/1/2018 voor dezelfde KMO nog maar 20,4% zal zijn. Het is dus raadzaam om met uw verzekeringsmakelaar te bekijken of er nog mogelijkheden zijn om een zogenaamde “backservice” storting te doen in uw individuele pensioentoezegging. Zo kan u nog van het maximale voordeel genieten in 2017.

Investeringen plannen in 2017 of toch beter in 2018?

Vandaag geldt er een investeringsaftrek van 8% voor KMO-vennootschappen. Concreet wil dit zeggen dat als u een machine koopt van 100.000 EUR u een bedrag van 8.000 EUR mag aftrekken van uw belastbare winst (bovenop de afschrijvingen die u op deze nieuwe machine boekt). 

Voorwaarden voor de investeringsaftrek zijn de volgende. Het moet gaan om investeringen:

i/ in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa
ii/ in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht
iii/ die minstens over 3 belastbare tijdperken worden afgeschreven
iv/ die in België voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt

Verder is belangrijk te weten dat personenwagens uitgesloten zijn en dat een cumul met de aftrek risicokapitaal niet mogelijk is.

Voor investeringen die worden gedaan tussen 1/1/2018 en 31/12/2019, stijgt het percentage van 8% naar 20%.  In het voorbeeld van zonet betekent dit dat men 20.000 EUR van de belastbare winst mag aftrekken in plaats van 8.000 EUR. Rekening houdend met de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting bekijkt u best geval per geval of een geplande investering beter nog in 2017 dan wel begin 2018 dient te gebeuren.

 

Terug