Afbeelding QPS hoofding

mei 5, 2017

Flexijobs anno 2017

In het kader van het horecaplan werden vorig jaar de zogenaamde “flexijobs” ingevoerd. Dit systeem houdt in dat gelegenheidswerkers in de horeca die al voor minstens 4/5e een andere job uitoefenen bij een andere werkgever op een fiscaal voordelige wijze mogen bijverdienen.

 

Er dienen 2 overeenkomsten gesloten te worden, enerzijds een raamovereenkomst anderzijds een flexijob contract. De werkgever en de werknemer dienen te ressorteren onder paritair comité nr 302 (“hotelbedrijf”).  In hoofde van de werkgever is er op het flexiloon enkel een bijzondere sociale bijdrage van 25% verschuldigd. In hoofde van de werknemer is het flexiloon en flexivakantiegeld vrijgesteld van sociale bijdragen en personenbelasting.

Onder het flexiloon vallen naast het basisloon ook de andere vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook.  De elementen die sociaalrechtelijk geen deel uitmaken van het loon, zijn dat ook fiscaal niet. Dit laatste betekent dat zaken zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques etc niet onder de regeling van de flexijobs vallen maar de normale regels inzake belasting volgen.

De activiteit van de “flexijobber” wordt vergeleken met 4/5e van een voltijdse job van een referentiewerknemer die in dezelfde sector actief is. De tewerkstelling mag in eender welke sector zijn. Het is enkel de “flexijob” die in de horeca dient te zijn.  Met volgende prestaties wordt geen rekening gehouden:

(i)              Prestaties in een andere flexijob;

(ii)            Prestaties als leerling of student;

(iii)           Prestaties als gelegenheidswerker in land- of tuinbouw; en

(iv)           Prestaties als gelegenheidswerknemer in de horeca.

Verder is het belangrijk te stellen dat de flexijobber niet voltijds bij dezelfde werkgever mag werken. Hij mag wel deeltijds bij dezelfde werkgever werken onder een gewoon arbeidscontract. Het flexiloon blijft gewoon volledig vrijgesteld.

Er staat geen limiet op het aantal gepresteerde uren of op het inkomen. Er is evenmin een minimum, een raamovereenkomst afsluiten voor een heel korte periode (bv. enkel voor een verlengd weekend) kan met andere woorden ook.

Als de regels niet worden nageleefd, wordt de flexijob als een gewone job gezien. De gewone fiscale en sociale regels inzake loonbelasting zijn dan van toepassing.

Terug