Afbeelding QPS hoofding

mrt 3, 2017

Innovatieaftrek vervangt het gunstregime voor octrooien

België heeft de aftrek voor octrooi-inkomsten op 1 juli 2016 afgeschaft onder druk van de OESO. Er is wel nog een overgangsregime voorzien tot 2021. Ter vervanging van de afgeschafte aftrek voor octrooi-inkomsten keurde het parlement in februari een nieuw fiscaal gunstregime voor intellectuele eigendomsrechten goed, met name de innovatieaftrek.

Deze nieuwe aftrek laat Belgische ondernemingen (of vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen) die intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen toe om 85% van het netto-inkomen uit octrooien, software, kwekersrechten,... fiscaal vrij te stellen. De regeling is enkel van toepassing voor zover de rechten zijn verworven of aangevraagd ná 1 juli 2016.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vroegere aftrek voor octrooi-inkomsten is de uitbreiding naar software. Nieuw is ook dat de vrijstelling zal gelden voor octrooien die nog in aanvraag zijn en ook (onder voorwaarden) voor meerwaarden die de onderneming-eigenaar realiseert bij de verkoop van de intellectuele rechten.

Wat de uitbreiding naar software betreft, is de vrijstelling van 85% niet beperkt tot bedrijven die octrooien of software in licentie geven. Ook bedrijven die voor eigen gebruik software ontwikkelen, kunnen ervan genieten. Dit laatste maakt dat meer ondernemingen van de nieuwe regeling zullen kunnen genieten.

Zoals steeds zijn er ook beperkingen ten opzichte van het vroegere systeem. Zo wordt de vrijstelling slechts toegekend op het netto-inkomen en niet langer op het bruto-inkomen. De onderneming zal met andere woorden de uitgaven met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling (O&O) in mindering moeten brengen van het (bruto-)inkomen alvorens de 85% vrijstelling toe te passen.

Verder hanteert België de zogenaamde 'nexus ratio'. Het netto-inkomen wordt slechts in aanmerking genomen à rato van het aandeel van de eigen uitgaven voor O&O ten opzichte van het geheel van alle uitgaven voor O&O die betrekking hebben op de intellectuele eigendomsrechten. Met deze berekeningswijze wil men de voordelen van het regime beperken indien onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten worden uitbesteed aan gelieerde ondernemingen, bijvoorbeeld in landen met lagere loonlasten.

Terug