Afbeelding QPS hoofding

jan 25, 2017

Kleine ondernemingen en klantenlistings

Kleine ondernemingen kunnen een vrijstelling BTW genieten. Er is sprake van een kleine onderneming als het jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 EUR (exclusief BTW).

Indien uw onderneming kwalificeert als kleine onderneming bent u niet verplicht periodieke BTW aangiften in te dienen. Wel moet u vóór 31 maart van ieder jaar een klantenlisting indienen met de afnemers-belastingplichtigen aan wie in de loop van het voorgaande kalenderjaar goederen werden geleverd en/of diensten werden verstrekt voor een totaalbedrag van meer dan 250 EUR (exclusief BTW).

Vanaf 1 juli 2016 moet een onderneming die de vrijstellingsregeling geniet niet langer een jaarlijkse klantenlisting indienen als deze klantenlisting een 'nihil listing' is. Dit wil zeggen dat de klanten van de onderneming ofwel:

  • geen Belgisch BTW nummer hebben of;
  • wel een Belgisch BTW nummer hebben maar dat de jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch BTW nummer niet meer bedraagt dan 250 EUR (exclusief BTW).

Deze nieuwe regelgeving geldt voor klantenlistings die betrekking hebben op kalenderjaar 2016 en op voorwaarde dat de onderneming haar activiteiten niet heeft stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016.

Terug